SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 25
Januari - Februari 2010

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissen


Open documenten

Cox, T.J.S.; Maris, T.; Soetaert, K.; Conley, D.J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Middelburg, J.J.; Vos, M.; Struyf, E. (2009) A macro-tidal freshwater ecosystem recovering from hypereutrophication: the Schelde case study. Biogeosciences 6(12): 2935-2948, details


Boeken en Monografiën

Guns, P. (1972) De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 121 pp., details

Guns, P. (1975) Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever , details

Anon. (1996) Beschikking van het comité van ministers van de BeNeLux Economische Unie inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de BeNeLux landen (M96(5)). 2 pp., details

Anon. (2009) BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot opheffing en vervanging van Beschikking M (96) 5 van 26 april 1996 inzake de vrije migratie van vissoorten in de hydrografische stroomgebieden van de Beneluxlanden (M (2009) 1). 6 pp., details

Anon. (2002) Belgisch Staatsblad 17 augustus 2002. 1e. Belgisch Staatsblad = Moniteur belge, 17 augustus. 96 pp., details

Anon. (2009) Pleasure sailing on the navigable waters in Flanders: A short servey of the rules, january 2009.[De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen: een beknopt overzicht van de reglementeringen januari 2009]. 68 pp., details

Coeck, J. (2002) Het verschijnsel vismigratie in Vlaamse waterlopen (referaat Studiedag Vismigratie 14 juni 2002). 11 pp., details

Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. ([s.d.]) Afstemming van het schorecotopenstelsel Vlaanderen en Nederland [ppt]. 21 pp., details

Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2008) Ecosysteembeheer in het Schelde-estuarium [ppt]. 36 pp., details

Anon. (2009) Atlas van de Zuidwestelijke Delta. Programmabureau Zuidwestelijke Delta: Middelbrug, Netherlands. 111 pp., details

Sterling, A. (1968) Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques: 1968. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers, Belgium. 135 pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België [Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg.]

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België, 2

·             Peters, J.J. (1975) Les mécanismes de mélange des eaux dans l'estuaire de l'Escaut. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1975(2): [1-20], details

Biogeosciences

Biogeosciences, 6(12)

·             Cox, T.J.S.; Maris, T.; Soetaert, K.; Conley, D.J.; Van Damme, S.; Meire, P.; Middelburg, J.J.; Vos, M.; Struyf, E. (2009) A macro-tidal freshwater ecosystem recovering from hypereutrophication: the Schelde case study. Biogeosciences 6(12): 2935-2948, details

Estuarine, Coastal and Shelf Science [Est., coast. and shelf sci.]

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 76(2)

·             Van der Wal, D.; Van den Dool, A.; Herman, P.M.J. (2008) Spatial patterns, rates and mechanisms of saltmarsh cycles (Westerschelde, The Netherlands). Est., coast. and shelf sci. 76(2): 357-368, details

Nederlandse Staatscourant

Nederlandse Staatscourant, 114(18 juni)

·             Anon. (2004) Chemie-Toxiciteit-Toets verspreiding zoute baggerspecie. Nederlandse Staatscourant 114: [1-3], details

On Course: PIANC Magazine AIPCN [On Course]

On Course: PIANC Magazine AIPCN, 138

·             Decrop, B.; Vanlede, J.; De Clercq, B.; Sas, M. (2010) Eddy-induced cross currents in the Westerschelde estuary: numerical simulation, physical driving mechanisms and navigation assistance. On Course 138: 29-44, details

Publicatieblad van de Europese Unie [Publicatieblad van de Europese Unie]

Publicatieblad van de Europese Unie, L288

·             Anon. (2007) RICHTLIJN 2007/60/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s (Voor de EER relevante tekst). Publicatieblad van de Europese Unie L 288: 27-34, details

Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid

Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout, Belgium. 1-60 pp.

·             Belpaire, C.; De Cooman, W.; Goemans, G.; Onkelinx, T.; Quataert, P. (2006) Waterbodem- en palingpolluentenmeetnet: een tandem voor de waterbodemsanering. Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 1: 1-8, details

Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout, Belgium. 61-99 pp.

·             Leloup, V.; De Cooman, W.; Meire, P.M.; de Deckere, E.M.G.T. (2006) Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems. Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2: 1-4, details


Rapporten

de Jong, D.J. (1999) Ecotopes in the Dutch Marine Tidal Waters: A proposal for a classification of ecotopes and a method to map them. Rapport RIKZ, 99.017. ISBN 90-369-3424-9. 27 pp., details

Boeckx, L.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009) Overzicht laagwaterseizoen 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 746_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. III, 26 pp., details

Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009) Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 4. Extra aanpassingen in de Zeeschelde. Version 2.0. WL Rapporten, 753_09. Flanders Hydraulics Research: Antwerp, Belgium. 14 + 4 p. tables, 75 p. figures pp., details

Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L.M. (2006) Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. [Coastal breeding birds in the Delta area in 2005]. Rapport RIKZ, 2006.008. ISBN 90-369-3410-9. 80 pp., details

Vanherle, K.; Van Zeebroeck, B.; Hulskotte, J. (2007) Emissiemodel voor spoorverkeer en scheepvaart in Vlaanderen: EMMOSS , details

Van Looy, K.; Denys, L.; Schneiders, A. (2008) Methodiek vaststelling Maximaal en Goed Ecologisch Potentieel (MEP-GEP) voor sterk veranderde waterlopen. Rapport INBO, 2008.06. 20 pp., details

Vermeersch, G.; Anselin, A. (2009) Broedvogels in Vlaanderen in 2006-2007. Recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst en/of Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 3: Brussel. 99 pp., details

Vanherle, K.; Van Zeebroeck, B. ([s.d.]) Maritime emissions: modeling and measuring policy effects. 10 pp., details

Heutz, G.; Paelinckx, D. (2005) Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). Onderzoeksverslag Instituut voor Natuurbehoud en Afdeling Natuur, 2005.03: Brussel, België. 300 pp., details

Habraken, M.; Parée, E. (2006) Dynamiekstudie intergetijdengebied Westerschelde. GIS analyse voor het bepalen van veranderingen in de afgelopen 50 jaar in het intergetijdengebied van de Westerschelde. Notities Rijkswaterstaat Zeeland, Meetadviesdienst, ZLMD-06N.004: Middelburg. 43 pp., details

Van Deen, J.; Karstens, S.; Löffler, M.; Taal, M.; Wolters, H. (2009) Onze Delta, onze toekomst: Staat en Toekomst van de Delta 2009. Deltares. ISBN 90-814067-3-4. 92 pp., details

Anon. (2005) Natuurgebiedsplan Zeeland 2005. Provincie Zeeland, Dienst Ruimte, Milieu en Water. 56 pp., details

Anon. (2001) Natuurgebiedsplan Zeeland 2001. Provincie Zeeland, Dienst Ruimte, Milieu en Water. 38 pp., details

Anon. (2009) Natuurbeheerplan Zeeland 2009 (ontwerp). 68 pp., details

Van der Veen - van Snik, A. (2006) Ecotopenkaarten Westerschelde: Beschrijving en controle van de werkzaamheden voor de ecotopenkaarten van 2004: Definitief. RWS, RIKZ. 29 pp., details

Heirman, J.-P. (2008) MINA-plan 3+ 2008-2010: Doelstellingen van het milieubeleid. 68 pp., details

Klein, J.; Hoen, A.; Hulskotte, J.; Van Duynhoven, N.; Smit, R.; Hensema, A.; Broekhuizen, D. (2007) Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland. 105 pp., details

de Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005) Fauna van de Zwakke Schakels in West Zeeuws-Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/22. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 168 pp., details

Anon. (2009) Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2007. Tabellenboek: Havenmonitor 2007. 84 pp., details

Anon. (2006) International analysis economic indicators ports.[Verkenning Havenmonitor Internationaal Perspectief] , details

Anon. (2009) Waterwegen en Zeekanaal: weg van water, Jaarboek 2008. 44 pp., details

Anon. (2009) Methodiek voor de prioritering van te onderzoeken waterbodems in Vlaanderen. Versie 2 na technische aanpassing: Handleiding. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW )/OVAM/VMM. 30 pp., details

Anon. (2006) Development of a Water Framework Directive Fish Index for Transitional Waters in the Netherlands. Rapport RIKZ, /2004/606w. RIKZ. 47 pp., details

van Dijk, A.J.; Boele, A.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Plate, C.L. (2009) Broedvogels in Nederland in 2007. SOVON-monitoringrapport, 2009/01. 164 pp., details

Anon. (2006) .[primaire waterkeringen getoetst: landelijke rapportage toetsing 2006: Achtergrondrapport, deel 1 Dijkringgebieden]. Rijkswaterstaat. 296 pp., details

Anon. (2009) Toetsingskader Waterbodems: Toetsingskader voor waterbodembeheer onder de Waterwet - prototype. 43 pp., details

Anon. (2009) Scheepvaart in Zeeland 2008. Rijkswaterstaat Directie Zeeland. 47 pp., details

Twisk, F. (2002) Toelichting op de ecotopenkaarten Westerschelde 1996 en 2001. Werkdocument RIKZ, OS/2002.843x. 70 pp., details

Anon. (2004) Onderzoek vaargedrag Noordzee: 361 watersporters aan het woord. 42 pp., details

Anon. ([s.d.]) Lozingen in de lucht 1990-2007: Emissies per sector, Emissies per thema, Internationale Rapporteringen, Internationale ontwikkelingen. VMM. 236 pp., details

Vos, M.; Wolff, W.J. (2001) Ontwerp-ecotopenstelsel voor de brakke Rijkswateren. 58 pp., details

de Jong, D.J. (2007) KaderRichtlijn Water, bepaling referentiesituatie en P-REF/P-GET en opstellen maatlat voor angiospermen en macrowieren in de zoute en brakke watertypen K1, K2, K3, O2 en M32 in Nederland. Versie 6 [werkdocument]. 46 pp., details

Liek, G.-J.; Kornman, B.A. (2001) De morfologische ontwikkeling van het slik en schor van Waarde in de periode 1957-2000. Werkdocument RIKZ, AB/2001/802x. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg, The Netherlands. 17 + 7 bijlagen pp., details

Afdeling Maritieme Schelde (2002) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 2002: Anwterpen, Belgium, details

Afdeling Maritieme Schelde (2001) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 2001: Antwerpen, Belgium, details

Afdeling Maritieme Toegang (2003) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 2003: Antwerpen, Belgium, details

Afdeling Maritieme Toegang (2004) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 2004: Antwerpen, Belgium, details

Afdeling Maritieme Toegang (2005) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 2005: Antwerpen, Belgium, details

Afdeling Maritieme Toegang (2006) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 2006: Antwerpen, Belgium, details

Afdeling Maritieme Toegang (2007) Westerschelde en Zeeschelde: baggerwerken 2007: Antwerpen, Belgium, details

Anon. ([S.a.]) Werken uitgevoerd in de Scheldebedding en haar bijrivieren sinds 1850, tussen Gent en de Belgisch-Nederlandse grens: deel 1 , details


Thesissen

Anon. (2004) Onderzoek vaargedrag Noordzee: 361 watersporters aan het woord. 42 pp., details


Andere

Coen, I. (1977) Neerslag-afvoerrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 42 + figures pp., details

Meire, P. ([1997]) A step towards integrated modelling of the Schelde estuary: the OMES Project, in: RIKZ ([1997]). Trans-disciplinary Euroconference on Coastal Management Research, San Feliu de Guixols, Spain, 6-10 December 1997: Introductions and abstracts. pp. 39-41, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Indien uw contactgegevens zich in de databank bevinden, maar u niet wil dat deze getoond worden op de website, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster van deze site.