/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N° 81      Mei 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSinke, B. (2011). Scheepsgolven op het badstrand Vlissingen. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 11 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSinke, B. (2011). Ship waves at Vlissingen beach. Rijkswaterstaat Zeeland: Zeeland. 11 pp., meer

Top

Artikels

Verschuuren, J.M. (1998). De formele wetgever als uitvoerder: de vergunningenwet Westerschelde en het streven naar een integrale afweging. Bouwrecht (Deventer, Gedr.) 35(5): 361-367, meer

Schuurmans, W.; van der Ploeg, W.; van Leeuwen, E. (1999). Omgaan met wateroverlast: afwatering in extreme omstandigheden. Het Waterschap 84(12): 520-529, meer

Lucassen, W.; Lammers, O. (1998). Noodweer veroorzaakt miljoenenschade. Het Waterschap 83(18): 780-789, meer

Bussink, M. (2000). Schaamgroen: 'natuurcompensatie' van beschermingsmiddel tot smeermiddel. Natuur en Milieu 24(6): 12-14, meer

van den Heuvel, H. (2001). De Scheldemonding, twistappel tussen Nederland en België. Openb. best. 11(9): 10-12, meer

Tak, T. (1998). Voor grote projecten wijkt de rechtsbescherming. Openb. Best. mag. 1: 16-17, meer

Ypey, E.; van der Schaaf, T.; Vegt, J. (1973). De bruggen over het Schelde-Rijnkanaal. Otar 58(12): 527-535, meer

Boon, T.J.; van Heteren, P. (1995). Het verdrag inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. Otar 80(7/8): 238-239, 241, 243, meer

Colijn, C.J. (1991). Water zonder paspoort. Otar 76(3): 67-69, 71-72, meer

Rijk, M.; van de Linde, F.W.J. (1986). De aanpassing van de afwatering van Walcheren. Otar 71(4): 131-141, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVan de Vijver, B.; Mertens, A.; van Dam, H. (2016). Olifantiella elisabethiana, a new raphid diatom species (Bacillariophyta) observed in the Port of Antwerp (Belgium). Phytotaxa 261(3): 251-259. https://hdl.handle.net/10.11646/phytotaxa.261.3.4, meer

Olsthoorn, H.; Hegeman, H. (1991). Afval- en emissiepreventie: kansen in het Scheldebekken. ROM: Vaktijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 9(10): 17-20, meer

Bedet, M. (1993). Kan de Schelde net zo schoon worden als de Rijn? ROM: Vaktijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 11(1-2): 26-29, meer

de Vriend, H.J.; Louters, T.; Berben, F.M.L.; Steijn, R.C. (1989). Hybrid prediction of a sandy shoal evolution in a mesotidal estuary, in: Falconer, R.A. et al. (Ed.) Hydraulic and environmental modelling of coastal, estuarine and river waters: proceedings of the international conference held at the university of Bradford, 19-21 September 1989. pp. 145-156, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1944). Ontwikkeling regiem Westerschelde sedert 1800. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM): [s.l.]. 13 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1974). De nautische inrichting van de Schelde-Rijnverbinding. [S.n.]: [s.l.]. 17 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1982). Slib. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: 's-Gravenhage. 39 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1986). Compartimenteringswerken/afbouw Schelde-Rijnverbinding/aanpassingswerken Markiezaat: hoeveelheden Z 2613. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: Zeeland. [no pag.] pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1989). Oesterdam, schade nabij sluis Bergse Diep. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft. 8 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1994). Geologische inventarisatie van de Westerschelde. Rijks Geologische Dienst: Nuenen. 21 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1995). Morphodynamics of tidal deltas (MORTIDEL): a comperative study of the deltas of the Westerschelde and the Gironde. Universiteit Utrecht, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU)/University of Ghent (RUMACOG)/IFREMER: Utrecht. 58 + annexes pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1997). Advies voor richtlijnen milieu-effectrapport baggerspeciestort Westerschelde. Commissie voor de milieu-effectrapportage: Utrecht. ISBN 90-421-0184-9. 18 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2001). Debiet-sedimentmeting (OSM) Westerschelde Raai-II: 5 (6) juni 2000. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2002). Debiet-sedimentmeting (OSM) Westerschelde raai-6: 20 en 24 september 2001. Meetdienst Zeeland: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2009). Ganzen- en Kleine Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2006/2007 en 2007/2008. SOVON-informatierapport, 2009/15. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 40 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2013). Resultaten Monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten als gevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Westerschelde. Factual data rapport 2013. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 12 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2014). Resultaten Monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten als gevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Westerschelde. Factual data rapport 2014. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 11 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2015). PAS-gebiedsanalyse Westerschelde en het verdronken land van Saeftinghe (122). [S.n.]: [s.l.]. 34 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2015). Resultaten Monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten als gevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Westerschelde. Factual data rapport 2015. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 12 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2016). Resultaten Monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten als gevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Westerschelde. Factual data rapport 2016. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 13 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArends, A. (1997). Inventarisatie van de huidige kennis over de veiligheid tegen overstromen van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, AB-97.857x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 37 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBosveld, A.T.C. (1995). Milieuanalytisch onderzoek visdiefjes uit de Terneuzen kolonie: broedseizoen 1994. University of Utrecht, Research Institute of Toxicology (RITOX): Utrecht. 18 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreine, J.; De Bruyn, A.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Van Thuyne, G. (2017). Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde: viscampagnes 2016. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 86 pp., meer

Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 2. Veiligheidstoets B-alternatieven. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_176_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 69 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngde Vries, W.A. (1981). Westerschelde-oeververbinding: invloed van scheepvaart op tunnelelementen in de sleuf en in het bouwdok: verslag modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium (WL): Delft. 29 + tabellen + figuren pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFerguson, H.A.; Terwindt, J.H.J.; Dekker, J.; Bakker, W.T.; van der Tuin, H. (1976). Slib in de Deltawateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD): Middelburg. 33 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHoek-van Nieuwenhuizen, M.; van Barneveld, E. (2016). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens. IMARES Wageningen Report, C029/16. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 25 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. iv, 44 + figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan den Bergh, E.; Speybroeck, J.; Van Braeckel, A. (2015). Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het tweede stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Adviesnota INBO, INBO.A.3218. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 10 pp., meer

van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: rapport 2/8. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 27 pp., meer

van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2008). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: rapport 3/8 (deelopdracht 1 en 2). NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 38 pp., meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: rapport 1/8. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 17 pp., meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 4/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 35 pp., meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Wielemaker, A.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 5/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan der Wegen, M.; van der Werf, J.J.; De Vet, P.L.M.; Röbke, B.R. (2017). Hindcasting Westerschelde mouth morphodynamics (1963-2011). Deltares: Delft. ii, 32 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Donselaar, H. (1981). Onderzoek naar de uitwerking van risico beperkende maatregelen verbonden aan de vaart op de Westerschelde. NMI: Rotterdam. 50 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Rijn, L.C. (1981). Westerschelde-oeververbinding: stroombeelden ter plaatse van de tunnelsleuf: verslag modelonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium (WL): Delft. 23 + figuren + foto's pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVrijling, J.K. (1990). General wave spectrum model. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS): Utrecht. 14 + appendices pp., meer

WL | Delft Hydraulics (2000). Lange termijnvisie Westerschelde cluster Morfologie: plan van aanpak uitvoeringsfase (fase 2). Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: [s.l.]. 21 pp., meer

Ysebaert, T.J.; van der Wal, D.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 2/8. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 22 pp., meer

Ysebaert, T.J.; van der Wal, D.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 1/8. NIOO Rapporten, 2006-03. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 14 pp., meer

Top

Thesissen

Hoste, S. (2001). Het toegankelijkheidsvraagstuk van de Antwerpse haven 1870-1965. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Departement Geschiedenis: Leuven. 155 + appendices pp. , meer

Top

Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2017). Noordzee Belgisch-Nederlandse kust: monding van de Westerschelde van Oostende tot Westkapelle [KAART]. Internationale Kaartserie = International Chart Series. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 1 kaart pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngCosen, J.; Verheyen, S. (2006). The Scheldt estuary, in: Dauvin, J.-C. (Ed.) North-Atlantic estuaries: problems and perspectives. Seine-Aval scientific programme, 21: pp. 33-38, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifMastbergen, D.; van den Ham, G.; Cartigny, M.; Koelewijn, A.; de Kleine, M.; Clare, M.; Hizzett, J.; Azpiroz, M.; Vellinga, A. (2016). Multiple flow slide experiment in the Westerschelde Estuary, The Netherlands, in: Lamarche, G. et al. (Ed.) Submarine mass movements and their consequences. 7th international symposium. Advances in Natural and Technological Hazards Research, 41: pp. 241-249. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-20979-1_24, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016). E3S Web of Conferences, 7: pp. [1-9]. https://hdl.handle.net/10.1051/e3sconf/20160703004, meer

Vos, P.C.; van Heeringen, R.M. (1997). Holocene geology and occupation history of the province of Zeeland, in: Fischer, M.M. (Ed.) Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands). Mededelingen. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen, 59: pp. 5-109, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid