SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 33
Mei - Juni 2011

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenCD-Roms & Video'sRapportenThesissen - Reprints


Open documenten

Ntegeka, V.; Willems, P.; Monbaliu, J. (2011). Incorporating the correlation between upstream inland, downstream coastal and surface boundary conditions into climate scenarios for flood impact analysis along the river Scheldt Geophys. Res. Abstr. 13(6554), details

Vercauteren, Th.; De Smedt, S.; Warmoes, T.; Goddeeris, B.; Wouters, K. (2005). Drie nieuwe Ponto-Kaspische inwijkelingen dringen door tot in kanalen in de provincie Antwerpen: De zoetwaterpolychaet Hypania invalida (Grube, 1860) en, voor het eerst in België, de platworm Dendrocoelum romanodanubiale (Codreanu, 1949) en de Donaupissebed Jaera istri Veuille, 1979, in: Nieuwborg, H. (Ed.) (2005). Natuurstudie in de provincie Antwerpen: Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) Jaarboek 2003. pp. 83-97, details

Govaerts, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J. (Ed.) (2011). Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ Special Publication, 50. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-0-9. 165 pp., details


Boeken en Monografieën

(2003). Third IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2003, 1-5 September 2003, Barcelona, Spain[S.n.]: Spain, details

(2011). Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan 2009-2012: Versterken, Vernieuwen, Verbinden. Een duurzaam perspectief voor de Zeeuwse economie. Voortgangsrapportage 2010 en Jaarplan 2011. Provincie Zeeland, directie Economie en Mobiliteit: Middelburg. 119 pp., details

Heringa, E. (2009). Gebiedsagenda Zeeland, inclusief Zuidwestelijke Delta. 25. Provincie Zeeland/Gebiedsteam Zeeland[S.l.], details

Holzhauer, H.; Twisk, F. (2009). Effecten van klimaatmaatregelen op de estuariene natuur: Habitatverandering in estuariene gebieden met een doorvertaling naar KRW-doelen[S.n.][S.l.]. 84 pp., details

(2010). Betekenis Deltabeslissingen voor rivierengebied. Deltaprogramma / Rivieren[S.l.]. 2 pp., details

Brolsma, J.U. (2010). Beknopte geschiedenis van binnenvaart en vaarwegen. De ontwikkeling van de natte infrastructuur in Nederland. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart: Delft. 43 pp., details

(2010). Sigmakrant: Jaarverslag Sigmaplan 2009. Sigmakrant. Agentschap voor Natuur en Bos/Waterwegen en Zeekanaal NV[S.l.]. 15 pp., details

(2009). Dijkwerken 2009-2010 in vogelvlucht (poster)[S.n.][S.l.]. 1 pp., details

De Roo, M. (2009). Sigmaplan maakt Amerikanen jaloers[S.n.][S.l.]. 2 pp., details

(2007). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2007. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 68 pp., details

(2008). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2008. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 33 pp., details

(2009). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2009. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 34 pp., details

(2010). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2010. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 66 pp., details

(2001). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2001. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 26 pp., details

(2002). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2002. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 59 pp., details

(2003). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2003. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 40 pp., details

(2004). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2004. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 54 pp., details

(2005). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2005. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 29 pp., details

(2006). Water in Beeld: Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2006. Water in Beeld. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 31 pp., details

(2002). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2002. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 68 pp., details

(2003). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2003. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 64 pp., details

(2004). Water in Cijfers: Achtergrondinformatie over het waterbeheer in Nederland 2004. Water in Cijfers. Commissie Integraal Waterbeheer: Den Haag. 60 pp., details

De Schutter, J.; Vanlede, J. (2011). Sediment research by Flanders Hydraulics Research in the Scheldt basin: research based on monitoring and modelling [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., details

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (2011) [MAP][S.n.]: Brussel. 3 maps pp., details

Van Mierlo, C.-J. (1913). Rechtmaking van de Schelde beneden Antwerpen: de bijzonderste voorgedragene plannen getoetst aan de regels van de waterkunst. Tweede uitgaaf herzien en vermeerderd. Drukkerij Gebroeders Guyot, Drukkers-Uitgevers: Brussel. Multiple paging pp., details

Bursens, K.; Puype, S. (2011). Stroomgebiedbeheerplannen voor Maas en Schelde: naar een goede toestand van het watersysteem in Vlaanderen [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW )[S.l.]. 30 pp., details

(2011). VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 1 file pp., details

Vanlede, J.; van Kessel, T. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: invloed van havens op zwevend slib [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 slides pp., details

Claessens, J. De Ontwikkelingsschets 2010: Vlaams-Nederlandse samenwerking in de praktijk [PRESENTATIE][S.n.][S.l.], details

Kuijper, K.; Plancke, Y. (2011). Ontwikkeling van het getijde in het Schelde-estuarium [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 9 slides pp., details

Aerts, F.; van der Togt, H. (2011). Uitvoering 3e verruiming vaargeul [PRESENTATIE][S.n.]: Antwerpen. 29 slides pp., details

Liek, G.-J.; Beirinckx, K. (2011). Flexibel storten [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 12 slides pp., details

Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping: onderzoek naar relaties tussen abiotische en biotische factoren in het subtidale deel van de Westerschelde [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 slides pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Annales de l'Association des Ingenieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand (1876)

·             Van Mierlo, C.-J. (1907). Les grands navires dans l'Escaut rectifié , details

·             Van Mierlo, C.-J. (1905). La propagation de la marée dans l'Escaut rectifié: conférence donnée le 11 janvier 1906 à l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand , details

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen (2011) [MAP][S.n.]: Brussel. 3 maps pp., details

·             Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Westerschelde: Baalhoek tot Antwerpen, details

·             Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Antwerpen tot Hoboken, details

·             Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - afdeling Kust (2011). Hoboken tot Wintam, details

 

Nijland, R. (2009). Hedwigepolder betaalt oude rekening De Levende Natuur 110(7): 344-345, details

Thieu, V.; Mayorga, E.; Billen, G.; Garnier, J. (2010). Subregional and downscaled global scenarios of nutrient transfer in river basins: Seine-Somme-Scheldt case study Global Biogeochem. Cycles 24(GB0A10): 15 pp., details

Schaafsma, M.; Brouwer, R.; Gilbert, A. (2010). Hedwigepolder: publieke waardering van natuurontwikkeling in Zeeland H2O 43(25/26): 55-57, details

Renes, H. (2009). De Hedwigepolder straks ontpolderd? Historisch Geografisch Tijdschrift 27: 25-28, details

Bij de Vaate, A. (2010). De Hedwigepolder: een bijzonder project in een groot krachtenveld LeoMare: Blad voor medewerkers van de provincie Zeeland 12(07/10): 1, details

Nijhof, A.G.; Desmyter, F. (2009). Instellingsbesluit commissie monitoring Westerschelde Nederlandse Staatscourant 19205: 1-3, details

Mietta, F.; Chassagne, C.; Manning, A.J.; Winterwerp, J.C. (2007). Influence of shear, organic matter content, pH and salinity on mud flocculation Ocean Dynamics 59(5): 751-763, details

(2010). Op koers voor toppositie maritieme incidentenbestrijding Tijdingen: ruimte, milieu, water, energie, veiligheid, natuur, duurzaamheid, ondernemen 10(1): 1, details

Lases, W.B.P.M.; de Kraker, A.M.J. (2009). De Westerschelde, natuurlijk? Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst Tijdschr. Waterstaatsgeschied. 18: 25-39, details

Dieltjens, I.; Van Den Langenbergh, V. (2005). Het Scaldit-project: een internationaal actieprogramma voor een schoner en veiliger stroomgebiedsdistrict van de Schelde Water augustus: 21-36, details


(2003). Third IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2003, 1-5 September 2003, Barcelona, Spain[S.n.]: Spain

·             Knaapen, M.A.F.; Holzhauer, H.; Hulscher, S.J.M.H.; Baptist, M.J.; de Vries, M.B.; van Ledden, M. (2003). On the modelling of biological effects on morphology in estuaries and seas, details

Van Mierlo, C.-J. (1913). Rechtmaking van de Schelde beneden Antwerpen: de bijzonderste voorgedragene plannen getoetst aan de regels van de waterkunst. Tweede uitgaaf herzien en vermeerderd. Drukkerij Gebroeders Guyot, Drukkers-Uitgevers: Brussel. Multiple paging pp.

·             Van Mierlo, C.-J. (1897). Rechtmaking van de Schelde beneden Antwerpen: de bijzonderste voorgedragene plannen getoetst aan de regels van de waterkunst, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1913). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers. La question du canal-bassin, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1912). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers. Le deuxième principe, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1912). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers. Note sur le nouveau projet du gouvernement, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1910). Les écluses du Kruisschans, details

·             Van Mierlo, C.J. (1908). Les dragages de l'Escaut, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1907). Les grands navires dans l'Escaut rectifié, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1905). La grande coupure de l'Escaut: conférence donnée le 7 novembre 1905 à l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1905). La propagation de la marée dans l'Escaut rectifié: conférence donnée le 11 janvier 1906 à l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand, details

·             Van Mierlo, C.-J. (1905). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers. Note sur l'avant-projet du gouvernement, details

Nieuwborg, H. (Ed.) (2005). Natuurstudie in de provincie Antwerpen: Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) Jaarboek 2003. Provinciebestuur Antwerpen: Antwerpen. 128 pp.

·             Vercauteren, Th.; De Smedt, S.; Warmoes, T.; Goddeeris, B.; Wouters, K. (2005). Drie nieuwe Ponto-Kaspische inwijkelingen dringen door tot in kanalen in de provincie Antwerpen: De zoetwaterpolychaet Hypania invalida (Grube, 1860) en, voor het eerst in België, de platworm Dendrocoelum romanodanubiale (Codreanu, 1949) en de Donaupissebed Jaera istri Veuille, 1979, details

(2011). VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 1 file pp.

·             Peeters, P.; Asselman, N.; Deckers, P.; Taal, M. (2011). Schademodellering in Nederland en Vlaanderen [POSTER], details

·             Plancke, Y.; Schrijver, M. (2011). Het meten en modelleren van stroomsnelheden langs en op plaatranden in het kader van flexibel storten [POSTER], details

·             Kuijper, K.; Plancke, Y.; Taal, M. (2011). Waterbeweging, ontwikkeling in het getijde [POSTER], details

·             Van Oorschot, M.M.P.; Stolte, W.; van Duren, L.A. (2011). Primaire productie modellering in het Schelde estuarium [POSTER], details

·             van Kessel, T.; Vanlede, J. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: ontwikkeling en toepassing [POSTER], details

·             van Rijn, L.C.; Taal, M. (2011). Getij en zoutindringing: gevoeligheidsanalyse, vergelijken in Europa [POSTER], details

·             Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y. (2011). Grip op ingrepen in de Zeeschelde [POSTER], details

·             Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER], details


CD-ROM's & Video's

PICSTORY [s.d.]. Scheepvaartbegeleiding [DVD-VIDEO][S.n.][S.l.]. 1 DVD-VIDEO pp., details


Rapporten

Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie (2008). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 3e kwartaal 2008[S.n.][S.l.]. 22 pp., details

ProSes 2010 (2007). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 3e kwartaal 2007[S.n.][S.l.]. 28 pp., details

Stichting De Levende Delta; ZLTO (2008). Alternatief voor ontpoldering: conclusies rapport Nijpels Wetenschappelijk weerlegd en afgewezen[S.n.][S.l.]. 4+3pag bijlage pp., details

Kamer van Koophandel; Zeeland Seaports (2009). Watersnelweg naar Parijs: Verkenning van de economische kansen van de Seine-Schelde verbinding voor Zeeland[S.n.]: Nederland. 20 pp., details

Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie (2009). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2008[S.n.][S.l.]. 18 pp., details

Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie (2008). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 2e kwartaal 2008[S.n.][S.l.]. 26 pp., details

RebelGroup Advisory; Buck Consultants International (2008). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens: Havenmonitor 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Nederland. 170 pp., details

Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie (2008). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 1e kwartaal 2008[S.n.][S.l.]. 27 pp., details

Scheldt Information Office (SIO) (2008). Scheldt Guide 2008. 52nd edition[S.n.]: Nederland, details

Depraetere, D.; Facon, G.; Sirens, E.; Versieck, K.; Yzewyn, D. (2008). Strategisch beleidsplan voor recreatie en toerisme in Scheldeland (2007-2011)[S.n.][S.l.]. 92 pp., details

ProSes 2010 (2008). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2007[S.n.][S.l.]. 31 pp., details

ProSes 2010 (2007). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 2e kwartaal 2007. uitvoering Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium[S.l.]. 27 pp., details

ProSes 2010 (2007). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 1e kwartaal 2007[S.n.][S.l.]. 31 pp., details

ProSes 2010 (2006). Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: 4e kwartaal 2006[S.n.][S.l.]. 34 pp., details

(2004). Inspraakreacties op de Kennisgeving Strategische Milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat: Den Haag. [396] pp., details

Hydrologisch Informatiecentrum (2004). Jaarboek 2003: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas[S.n.]: Brussel. 263 pp., details

Hydrologisch Informatiecentrum (2005). Jaarboek 2004: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 264 pp., details

Gedeputeerde Staten van Zeeland (2011). Stuwende krachten. collegeprogramma 2011-2015. Provincie Zeeland: Middelburg. 42 pp., details

(2010). Valorisatie van reststromen in het Sloegebied. Een analyse van vandaag en de kansen van morgen. Provincie Zeeland: Middelburg, details

(2010). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2008/2009. SOVON-inventarisatierapport, 2010/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 49 pp., details

(2010). Bijlagenboek bij Provinciaal inpassingsplan Waterdunen[S.n.][S.l.]. 426 pp., details

(2009). Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010 – 2015: Plantekst, hoofdrapport en bijlagenrapport. Provincie Zeeland[S.l.]. 192 pp., details

(2010). Inpassingsplan Natuurgebied Het Zwin (Gemeente Sluis, Voorontwerp). BRO: Boxtel. 127 pp., details

Verhaegen, K.; Darras, I.; Bluekens, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Hoofdrapport. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 214, bijlage pp., details

Verhaegen, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Niet-technische samenvatting. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 65 pp., details

Darras, I.; Verhaegen, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch Deelrapport Bodem. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 89, bijlage pp., details

Beekman, J.; Schoenmakers, A.; 't Lam, N.; Kos, G.; de Boer, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Fauna en Flora. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 161, bijlage pp., details

Wauters, E. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 90 pp., details

Dresselaers, P.; Couderé, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-gezondheid. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 49 pp., details

Verheyen, W.; van Dyck, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-Mobiliteit, recreatie en educatie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 70 pp., details

Couderé, K.; Martens, C.; Trouw, K.; Darras, I. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Water. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 113, bijlages pp., details

Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008). Bijlagenrapport: Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: Middelburg. 103 pp., details

(2009). Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Provincie Zeeland/Gemeente Terneuzen: Terneuzen. 62 pp., details

(2008). Goederenvervoer Zeeland 2008. Provincie Zeeland[S.l.]. 63 pp., details

(2009). Risico's InZicht: Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2010. Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water[S.l.]. 24 pp., details

Dam, G. (2009). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde: onderzoek naar de "kansrijk mits" projecten. Natuurherstel Hoofdplaatpolder en Ossenisse. Provincie Zeeland/Svasek Hydraulics: Rotterdam. 98 pp., details

Kuijken, E.; Scheltjens, T. (2010). Structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin ans natuurlijk intergetijdengebied: kosteneffectiviteitsanalyse. Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling kust/Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium [ProSes 2010][S.l.]. 57 pp., details

Schoenmakers, A. (2010). Verslechteringstoets voor herinrichting Zwin & Kievittepolder voor het Nederlandse deel. Resource Analysis/Arcadis: 's-Hertogenbosch. 51 pp., details

GEMS International (2008). Analyse impact baggerboot ikv. vergunningen onderhoudsbaggerwerken Schelde. Rapport: Geluidsniveaumetingen 03/03/2008 - 18/03/2008. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Zeebrugge. Multiple paging pp., details

de Groot, I.; Kouwenberg, A.; Kos, G.; Backx, B.; Koppen, H.D.; Argante, J.F. (2011). Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied, deel B. Arcadis: Arnhem. 135 pp., details

Swinkels, G.H.; de Groot, I.H. (2011). Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied, deel A. Arcadis: Arnhem. 43 pp., details

(2010). Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011. Voortgangsrapportage 2008-2009. Tweede Kamer der Staten-Generaal[S.l.]. 11 pp., details

(2010). Deltaprogramma Veiligheid: Samenvatting Plan van Aanpak. Deltaprogramma / Veiligheid[S.l.]. 12 pp., details

(2010). Economische randvoorwaarden Deltaprogramma Kust. Witteveen + Bos/ministerie van VROM: Rotterdam. 40 pp., details

Raeymaekers, G.; Sundseth, K.; Kranenburg, P. (2006). 15 jaar LIFE-natuur in Nederland: Europese participatie in natuurherstelprojecten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit[S.l.]. 71, bijlage pp., details

Coosen, J.; de Jong, L.; van Pagee, H. (2009). Deltaverbanden: Waterhuishoudkundige samenhang en interacties in de Zuidwestelijke Delta: Kansen voor synergie. Stuurgroep Zuidwestelijke Delta[S.l.]. 42 pp., details

van Brussel, G. (2008). Verkenningsberekening secundaire waterpassing Zeeland 2008. Statistisch onderzoek secundaire waterpassing, mei 2008. Rapport Data ICT-dienst, 2008-DSPW-014. Rijkswaterstaat, Data ICT-dienst[S.l.]. 28 pp., details

(2005). Beschrijving goede chemische toestand zoute en brakke wateren KRW. Document ZWP, 2005.1. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Zout Water Platform (ZWP)[S.l.]. 49 pp., details

van der Veeren, R. (2008). EU KRW Internationaal: Relevante ontwikkelingen in de internationale stroomgebieden, Brussel en de rest van Europa. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.025. Rijkswaterstaat[S.l.]. 63 pp., details

(2010). Sigmaplan Flankerend landbouwbeleid: Begeleiding van actieve landbouwers in Sigmagebieden. VLM/Agentschap voor Natuur en Bos/Waterwegen en Zeekanaal NV[S.l.]. 13 pp., details

van Lanen, R.; Deltrap, R. (2007). Leidraad verwaardiging kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging op zoute wateren. Werkdocument RIKZ, ZD_2007_025w. RIKZ/Rijkswaterstaat[S.l.], details

Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Roos, M. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands, milieumeetnet Rijkswateren: MWTL Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat[S.l.], details

(2009). Nationaal waterplan 2009-2015. Ministerie van Verkeer en Waterstaat[S.l.]. 140 pp., details

(2009). Nota van antwoord: Inspraak ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2009-2015[S.n.][S.l.]. 152 pp., details

Rijkswaterstaat Directie Zeeland (1972). Enrégistrement de la marée à Flessingue et à Hansweert du 24 au 28 juillet 1972. Salinités relevées près de la bouée I. Technical Reports I.C.W.B.-C.I.P.S., 1972/Scheldt (02) : Phys. (01). Modèle Mathématique de la Pollution en Mer du Nord: Vlissingen. 3 pp., details

Huys, L. (1974). Wierfrekwentie per liter (Estuaire de l'Escaut: 19/03/74). Technical Reports I.C.W.B.-C.I.P.S., 1974/03 Biol.(01). K.U.L. Laboratorium voor Hydrologie: Leuven. 31 pp., details

(2011). Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: samenvatting. Deltares: Delft. 16 pp., details

(2011). Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: hoofdrapport. Deltares: Delft. 95 pp., details

(2011). Natuurherstel in de Westerschelde: de mogelijkheden nader verkend: bijlagenrapport. Deltares: Delft. 160 pp., details

Govaerts, A.; Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J. (Ed.) (2011). Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ Special Publication, 50. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-0-9. 165 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2011). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.4: overview of boundary conditions in the river Scheldt April 2009 - March 2010. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. IV, 118 pp., details

Liek, G.A.; Lefevre, F.O.B. (2002). Datarapportage fysica en chemie 2002. Werkdocument RIKZ, AB/2002.820x. RIKZ: Middelburg. 59; 3 bijlagen pp., details


Thesissen

Krijger, G.M. (1993). Het Verdronken Land van Saeftinge komt weer boven water. Werkdocument GWWS, 93,838x. Thesis. RWS Waterdistrict Westerschelde/Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS) Dienst Getijdewateren (DGW): Middelburg. 108 pp., details

Vandenbruwaene, W. (2011). Tidal channel development and the role of vegetation: fundamental insights and application for tidal marsh restoration. PhD Thesis. Universiteit Antwerpen. Onderzoeksgroep Polaire Ecologie, Limnologie en Geomorfologie: Antwerpen. 140 pp., details


Andere

(2010). Landelijke en federatieve lijst van viswateren 2010-2011-2012, deel Zuidwest Nederland[S.n.]: Nederland. 32 pp., details

(2008). Voorontwerp globale gebiedsvisie. Schelde-landschapspark/3EW8[S.l.]. 129, kaarten en foto's pp., details

Hagen, A.; Vanhout, R. (2002). Eindrapportage Delta 2003 - 5000 jaar SimDelta, Een geomorfologisch simulatiemodel voor het Nederlandse Deltagebied. RIKZ[S.l.]. 38pp, CD pp., details

Bückmann, E.; Harmsen, J.; Sendar, T.; Goffin, D.; Scheltjens, T. (2009). Capaciteitsanalyse binnenvaart Scheldegebied. Eindrapportage. Resource Analysis/Ecorys/Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Rotterdam. 58 pp., details

Verbeek, H. (2009). Reactie Bevoegd Gezag. Zienswijzen ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul Westerschelde. versie 2.0. Project Verruiming vaargeul Westerschelde[S.l.]. 31 pp., details

Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie (2009). Grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie linieland van Waas en Hulst. Eindrapport[S.n.]: Antwerpen. 77 pp., details

[s.d.]. Zeeuwse Nota Waterkeringen 2010. Uitgangspunten van het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen voor de waterkeringzorg. Provincie Zeeland: Middelburg. 55 pp., details

Poos, M.F.T.; van der Sleen, M.H.O.; Brandsen, G.W. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Geluid en Lucht. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering[S.l.]. 30, bijlage pp., details

Meyvis, L. [s.d.]. Wij & De vogels. Brochure[S.n.][S.l.]. 2 pp., details

Ebbing, J.H.J.; Laban, C.; Frantsen, P.J.; Nederlof, H.P. (1992). Geologische kaart Rabsbank. Rijks Geologische Dienst: Haarlem. ISBN 9072869176, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.