SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 30
November - December 2010

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open DocumentenBoekenRapporten Thesissen Datasets


Open documenten

(2010). Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Scheldeestuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., details

(2010). Protection and development of natural areas. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 228. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., details

Linguet, S.-M.-H. (1784). Nouvelles considérations sur l'ouverture de l'Escaut. B. Le Francq: Bruxelles. 58 pp., details

Linguet, S.-M.-H. (1784). Considérations sur l'ouverture de l'Escaut. P. Elmely: Londres. 151 pp., details

Linguet, S.-M.-H. (1785). Redevoering over het openen en bevaeren der Schelde, door den berugten heer Linguet. Vertaelt uyt het Fransch[S.n.]: Brussel. 63 pp., details

Wijffels, A. (2002). Flanders and the Scheldt question: A mirror of the law of international relations and its actors Sartoniana 15: 213-280, details


Boeken en Monografieën

Linguet, S.-M.-H. (1784). Nouvelles considérations sur l'ouverture de l'Escaut. B. Le Francq: Bruxelles. 58 pp., details

Linguet, S.-M.-H. (1784). Considérations sur l'ouverture de l'Escaut. P. Elmely: Londres. 151 pp., details

Linguet, S.-M.-H. (1785). Redevoering over het openen en bevaeren der Schelde, door den berugten heer Linguet. Vertaelt uyt het Fransch[S.n.]: Brussel. 63 pp., details


Rapporten

Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1991-2000: T.O. tijwaarnemingen Zeescheldebekken 1991-2000. Versie 2.0, heruitg. papieren versie. WL Rapporten, 833_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 170 pp., details

van Duren, L.A. (2010). Draagkracht voor vogels: Workshop verslag 13-10-2010. Deltares[S.l.]. 31; presentaties pp., details

van Duren, L.A.; Stolte, W. (2010). Modelling primary production in the Scheldt: workshop report 14 September 2010. Deltares[S.l.]. 6 pp., details

Ysebaert, T.J.; Plancke, Y.; Bolle, L.J.; De Mesel, I.G.; Vos, G.; Wielemaker-Van den Dool, A.; Van der Wal, D.; Herman, P.M.J. (2009). Habitatmapping Westerschelde: deelrapport 2. Ecologische karakteristieken en ecotopen in het subtidaal van de Westerschelde Error: ms record without linked s record - BEntID 192631. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 104 pp., details

Van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Herman, P.M.J. (2010). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: Plaat van Walsoorden. Eindrapport. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 199 pp., details

Van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Raymaekers, D.; Knaeps, E.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Herman, P.M.J. (2010). Ecologisch monitoringprogramma alternatieve stortlokaties Westerschelde: T0 Oostelijke Westerschelde. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/VITO-TAP: Yerseke. 114 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (2010). Lithologische en geomorfologische kaart van de Beneden-Zeeschelde. Analyserapport: opmaak en interpretatie. Versie 3.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. XIV, 225 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (2010). Lithologische en geomorfologische kaart van de Beneden-Zeeschelde. Technisch rapport: methodologie en verwerking van de data. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VIII, 96 pp., details

Asselman, N.E.M.; Peeters, P.; Coen, L. (2010). LTV-O&M thema Veiligheid: deelproject 2. Analyse verloop van de maatgevende waterstand en bresgroei. Versie 1.1. Deltares: Delft. ii, 77 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: rapport 2.8: zout- en slibverdeling Deurganckdok april 2009 - maart 2010. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + appendices pp., details

Levy, Y.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). The North Atlantic Oscillation's relation with the Scheldt streamflow: Examination of the contribution to the NAO index's influence over the Belgian Continental Shelf's benthos. version 2.0. WL Adviezen, 814_02b. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 28 + 1 p. Appendices pp., details

Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833-07[S.n.]: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tables, 110 p. Figures pp., details


Thesissen

Mesuere, M. (2003). Organisatorische benadering scheepvaartverkeer Schelde-estuarium: nodige organisatorische ideeën in het kader van een gemeenschappelijk nautisch beheer tussen Vlaanderen en Nederland voor de optimale beheersing van de verkeersstroom in de regio Westerschelde en de Vlaamse Kust. Thesis. Universiteit Gent: Gent. 54 pp., details


Datasets

Permanente Kwadraten Schelde databank. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Waterwegen en zeekanaal NV, Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, details

Vegetatiekaarten data Zeeschelde. Afdeling Maritieme Toegang, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Waterwegen en zeekanaal NV, Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, details

OMES: Studie van de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, details

 


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.