SCHELDEMONITOR ATTENDERING Nį 07
Augustus - September, 2006

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Projecten

2001: Inlaag 2001, details

2000-2004: KUST2005/K2005*Westerscheldemond, details

1997-2015: Projectbureau Zeeweringen, het verbeteren van de waterkeringen aan de Zeeuwse Kust., details

2002: Sluis aan Zee, gemeentelijk plan, details

2003-2008: Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Bouwfase., details

2004-2006: Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Ontwikkeling natuurcompensatiegebied., details


Publicaties

Baeyens, W.; Decadt, G.; Elskens, I. ([S.d.]) Distribution and behaviour of mercury in the North Sea and Scheldt estuary, details

Both, C.; van de Haar, P.W.; Tan, G.L.; Wolsink, G.M. ([S.d.]) Passive fire protection measures for concrete tunnels, details

de Kramer, J. ([S.d.]) Waterbeweging in de Westerschelde : een literatuurstudie, details

Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J.; Middelburg, J.J.; Moodley, L.; Soetaert, K.; Ysebaert, T. (2005) The ecology of estuarine intertdal flats - the example of the Westerschelde, in: Wilson, J.G. (Ed.) (2005). The intertidal ecosystem: the value of Irelandís shores. pp. 179-195, details

Hydrografische Dienst Oostende, Afdeling Waterwegen Kust (juni 2006) Noordzee - Belgisch-Nederlandse kust - Monding van de Westerschelde - Van Oostende tot Westkapelle. Internationale kaartserie. Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel, Belgium, details

Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Steenbergen, J.S. (2006) Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2006. RIVO Rapport, C054/06. RIVO: Wageningen, The Netherlands. 46 pp., details

Taverniers, E. (1996) Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1996. Verslag AMS, 97.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 27, annexes pp., details

Taverniers, E. (1997) Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1996. Verslag AMS, 97.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 7, annexes pp., details

Taverniers, E. (1998) Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1997. Verslag AMS, 98.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 28, tables, graphs pp., details

Taverniers, E. (1998) Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Verslag AMS, 98.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium, details

van der Meer, J. (2006) Stormvloedkering in de Westerschelde. Ir Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft, Netherlands. xi, 139 pp., details

van Regteren, D. (1994) Grenzeloze watervervuiling. [S.n.]: [S.l.]. 57, appendices pp., details

Witte, R.H. ([S.d.]) De functie van de Westerschelde voor zeezoogdieren: kansen en bedreigingen voor met name de gewone zeehond en bruinvis, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (BelgiŽ)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org