SCHELDEMONITOR ATTENDERING
line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 16
Januari - februari 2008

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en Hoofdstukken - RapportenReprintsThesissen
line

Publicaties

Open Documenten

Anon. (2000) Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; Jaarverslag 2000. [Antwerp Port Authority; Annual Report 2000]. Antwerp Port Authority: Antwerpen, Belgium. 63 pp., details

Dewispelaere, M. (2005) Vrijstelling van metalen uit oeversedimenten van de Schelde onder invloed van vochtregime. [Release of metals from Schelde riverbank sediments influenced by water-level regimes]. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent, Belgium. 152 pp., details

Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2002) Spatial and temporal variation in benthic macrofauna and relationships with environmental variables in an estuarine, intertidal soft-sediment environment. Mar. Ecol. Progr. Ser. 244: 105-124, details

Chou, L.; Carbonne, V.; Rebreanu, L.; Vanderborght, J.P.; Roevros, N.; Tsagaris, M.; van der Zee, C.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W.; Arndt, S.; Aguilera, D.; Regnier, P. (2007) Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO): Final report EV/17. Belgian Science Policy: Brussel, Belgium. 95 pp., details

line

Boeken en Monografieën

Anon. ([s.d.]) Antwoordnota op de inspraak Startnotitie/Kennisgeving; Ontwikkeling intergetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder. Waterwegen & Zeekanaal NV: Belgium. 221 + annexes pp., details

Löffler, M.A.M. (2001) Verkenningen Deltawateren, Omgaan met veiligheid in de toekomst : deelproject van het onderzoeksspoor Blauwe Delta, bouwsteen voor de integrale visie Deltawateren. Minsterie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft, the Netherlands. 62 pp., details

de Mirabeau (1786) Beknopt onderzoek van het recht der Nederlandsche republiek, tot het gesloten houden van de Schelde, door een voornaam Regtsgeleerde : kunnende dienen tot een aanhangzel der bedenkingen over de vryheid der Schelde door den Keizer gevorderd. Frans de Does: Leyden, the Netherlands. 85 pp., details

Anon. (1929) Bescheiden in zake de tusschen Nederland en België hangende vraagstukken door de wederzijdsche regeeringen gewisseld sedert de verwerping van het verdrag van 3 april 1925. Algemeene Landsdrukkerij: 's-Gravenhage, the Netherlands. 75 pp., details

van Mansfeld, M. (1804) Het recht der stad Bergen op ten Zoom wegens de vrye visschery op de Schelde verdedigt : nevens een omstandig verhaal van het voor gevallene diens aangaande op den 31ste january 1804. [S.n.]. 10 pp., details

Tombeur, A.; Brys, R.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Piesschaert, F.; Spanoghe, G.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I.; Van den Bergh, E. (2005) Voortoets bij de wvo-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de vaargeul in de westerschelde in het kader van de habitat- en vogelrichtlijngebieden. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 142 pp., details

Ysebaert, T.; Meire, P.M.; Maes, D.; Deregge, N. (1992) Het macrozoöbenthos in relatie tot de verontreinigingsgraad van sedimenten van de westerschelde en zeeschelde. Rapport RUG-WWE. Rijksuniversiteit Gent: Gent, Belgium. 70 pp., details

Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P.M. (1999) Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol Oligochaeta. [Macrobenthos of the Zeeschelde, with special attention to the occurence and role of Oligochaeta]. Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel ,Belgium. ISBN 90-403-0108-5. 88 pp., details

Heirwegh, N. (1999) Studie van de plant-water relaties en de fotosynthese bij enkele halofyten van de Westerschelde. [Study of plant-water relations and the photosynthesis of a few halophytes of the Westerschelde], details

Elaut, P. (1996) De slibproblematiek bij het uitdiepen van de Westerschelde, details

Geiregat, N. (1996) Milieu-effecten van het uitdiepen van de Westerschelde, details

Slabbynck, F. (1980) Een reflektieseismische studie op de Westerschelde en het kanaal van Terneuzen. [A seismic reflection study at the Westerschelde and the Channel of Terneuzen], details

De Backer, C.; Mauroit, C. (1971) Getijdenstudie in de Westerschelde. [Study of tides in the Westerschelde], details

De Baere, J.-C. (1995) 'K zie de lichtjes van de Schelde : het politie- en het scheepvaartreglement Beneden-Zeeschelde geanalyseerd vanuit leefmilieuperspectief, details

Weber, W. (1994) Schipperen op de Schelde : 150 jaar Scheldereglement, details

Anon. (2004) Inspraakreacties op Ontwikkelingschets 2010 Schelde-estuarium. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, details

Loonbeek, L.; Volckaert, F. ([S.d.]) Temporele en ruimtelijke patronen van het macrobenthos op het Groot Buitenschoor (Schelde-estuarium, België). [Temporal and spatial patron of macrobenthos on the 'Groot Buitenschoor' (Schelde estuary, Belgium)], details

Anon. (2001) Hoorzittingen in het kader van de bespreking van de langetermijnvisie van het Schelde-estuarium [CD-ROM]. Vlaams Parlement, details

Vertongen, S. (1997) De sociaal-economische kosten-batenanalyse in actie : moet de Schelde boven Antwerpen een stormvloedkering worden gebouwd, details

Jalal, MD. Shah; Feyen, J. ([S.d.]) Flood routing using MIKE 11. Case study : the Schelde river, details

Zaaijer, M. (1988) Archieven van het rijksloodswezen, 6e district, monden van de Schelde, (1808) 1835 - 1950 (1966). [--]. 95 pp., details

Anon. (1977) Mathematisch model van het tijgebied der Schelde. [Mathematical model of the tide area of the Schelde]. Waterbouwkundig Laboratorium, details

Suykens, F. (1973) Het belang van de Schelde-Rijnverbinding voor de haven van Antwerpen. [The importance of the Schelde-Rijn connection for the port of Antwerp], details

Van Peel, E. (1969) Van oever tot oever aan de Schelde te Antwerpen. [From bank to bank along the Schelde at Antwerp]. Halewijn, details

Van Assche, L.; Schoeters, J. (1957) De Schelde vrij. [The schelde free]. De Sikkel, details

Anon. (1956) Scaldis, Escaut, Schelde. Pauwels, details

Prims, F. (1937) De geschiedenis der Schelde. [The history of the Schelde]. Burton, details

Denucé, J. (1933) De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw. Veritas, details

Anon. (1912) De Schelde en onze belangen. [The Schelde and our interests], details

Anon. (1897) De verlegging der Schelde, beschouwd uit een onpartijdig oogpunt. Janssens, details

De Lattin, A. (s.d.) De schoone Schelde. Vereeniging tot behoud van natuur- en stedenschoon. 7 pp., details

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW ): Erembodegem, Belgium, details

Van Beylen, J. (2007) De hengst, de botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen: the Netherlands. 368 pp., details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2007) Overgang van GLLWS naar LAT [BROCHURE]. Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie: Oostende, Belgium. 5 pp., details

Viaene, P. (2007) Hydrologisch InformatieCentrum [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. 35 slides pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Aquatic Ecosystem Health & Management

Anon. (2007) Aquatic Ecosystem Health & Management 10(1). Aquatic Ecosystem Health & Management, 10(1)

Aquatic Microbial Ecology [Aquat. Microb. Ecol.]

Anon. (2006) Aquat. Microb. Ecol. 44(3). Aquatic Microbial Ecology, 44(3)

Anon. (2006) Aquat. Microb. Ecol. 42(2). Aquatic Microbial Ecology, 42(2)

Anon. (2002) Aquat. Microb. Ecol. 28(3). Aquatic Microbial Ecology, 28(3)

Anon. (1997) Aquat. Microb. Ecol. 12(3). Aquatic Microbial Ecology, 12(3)

Belgeo: Belgisch Tijdschrift voor Geografie = Belgeo: Revue belge de Géographie = Belgeo: Belgian Journal of Geography [Belgeo]

Anon. (2006) BELGEO (3). Belgeo: Belgisch Tijdschrift voor Geografie = Belgeo: Revue belge de Géographie = Belgeo: Belgian Journal of Geography(3)

Belgian Journal of Botany [Belg. J. Bot.]

Anon. (2006) Belg. J. Bot. 139(2). Belgian Journal of Botany, 139(2)

Anon. (2002) Belg. J. Bot. 135(1-2). Belgian Journal of Botany, 135(1-2)

Biogeochemistry [Biogeochemistry]

Anon. (2002) Biogeochemistry 59(1-2). Biogeochemistry, 59(1-2)

Biogeosciences Discussions

Anon. (2008) Biogeosciences Discussions 5. Biogeosciences Discussions, 5

Biometals

Anon. (1994) Biometals 7(1). Biometals, 7(1)

Bulletin of environmental contamination and toxicology [Bull. Environ. Contam. Toxicol.]

Anon. (2006) Bull. Environ. Contam. Toxicol. 77(2). Bulletin of environmental contamination and toxicology, 77(2)

Continental Shelf Research [Cont. Shelf Res.]

Anon. (2007) Cont. Shelf Res. 27(10-11). Continental Shelf Research, 27(10-11)

Environmental Microbiology [Environ. Microb.]

Anon. (2007) Environ. Microbiol. 9(8). Environmental Microbiology, 9(8)

Environmental pollution [Environ. Pollut.]

Anon. (2003) Environ. Pollut. 122(1). Environmental pollution, 122(1)

Anon. (2001) Environ. Pollut. 115(1). Environmental pollution, 115(1)

Environmental science & policy

Anon. (2005) Environmental science & policy 8(3). Environmental science & policy, 8(3)

Environmental Science and Technology [Environ. Sci. Technol.]

Anon. (1998) Environ. Sci. Technol. 32(7). Environmental Science and Technology, 32(7)

Estuarine and coastal marine science

Anon. (1975) Estuarine and coastal marine science 3(1). Estuarine and coastal marine science, 3(1)

Estuarine, Coastal and Shelf Science [Est., coast. and shelf sci.]

Anon. (2000) Est., coast. and shelf sci. 51(3). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 51(3)

Anon. (2004) Est., coast. and shelf sci. 60(4). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 60(4)

Anon. (2005) Estuar. Coast. Shelf Sci. 64(4). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64(4)

Anon. (2000) Estuar. Coast. Shelf Sci. 50(5). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 50(5)

Anon. (1998) Estuar. Coast. Shelf Sci. 46(6). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 46(6)

European journal of phycology [Eur. J. Phycol.]

Anon. (2006) European journal of phycology 41(4). European journal of phycology, 41(4)

FEMS Microbiology, ecology [FEMS Microbiol. Ecol.]

Anon. (2002) FEMS Microbiol. Ecol. 42(1). FEMS Microbiology, ecology, 42(1)

Folia parasitologica [Folia Parasitol.]

Anon. (1997) FOLIA PARASITOL. 44(1). Folia parasitologica, 44(1)

Geochimica et Cosmochimica Acta [Geochim. Cosmochim. Acta]

Anon. (2007) Geochim. Cosmochim. Acta 71. Geochimica et Cosmochimica Acta, 71

Anon. (2006) Geochim. Cosmochim. Acta 70(18). Geochimica et Cosmochimica Acta, 70(18)

Anon. (2004) Geochim. Cosmochim. Acta 68(11). Geochimica et Cosmochimica Acta, 68(11)

Geo-marine letters [Geo-mar. Lett.]

Anon. (2004) Geo-marine letters 24(1). Geo-marine letters, 24(1)

Geophysical Research Abstracts

Anon. (2006) Geophysical Research Abstracts 8(07238). Geochemistry, Geophysics, Geosystems: an Electronic Journal of the Earth Sciences, 7

Grenzeloze Schelde Nieuws [Grenzeloze Schelde Nieuws]

Anon. (2007) Grenzeloze Schelde Nieuws 39. Grenzeloze Schelde Nieuws, 39

HINTERLAND [HINTERLAND]

Anon. (1990) HINTERLAND 39. HINTERLAND, 39

Hydro International [Hydro International]

Anon. (2004) Hydro Int. 8(7). Hydro International, 8(7)

Hydrobiologia [Hydrobiologia]

Anon. (1990) Hydrobiologia 195(1). Hydrobiologia, 195(1). Kluwer Academic Publishers

Anon. (1998) Hydrobiologia 385. Hydrobiologia, 385

Hydrology and Earth System Sciences [Hydrol. Earth Syst. Sci.]

Anon. (2006) Hydrol. Earth Syst. Sci. 10(6). Hydrology and Earth System Sciences, 10(6)

International affairs

Anon. (2000) International affairs 76(3). International affairs, 76(3)

International Bulk Journal

Anon. (1995) International Bulk Journal 15(2). International Bulk Journal, 15(2)

International journal of environmental studies [Int. J. Environ. Stud.]

Anon. (2004) Int. J. Environ. Stud. 61(2). International journal of environmental studies, 61(2)

Journal of applied ichthyology

Anon. (2005) Journal of applied ichthyology 21(2). Journal of applied ichthyology, 21(2)

Journal of Coastal Research [J. Coast. Res.]

Anon. (2007) J. Coast. Res. Spec. Issue(50). Journal of Coastal Research, Spec. Issue 50

Anon. (2007) J. Coast. Res. 23(1). Journal of Coastal Research, 23(1)

Journal of Environmental Monitoring [J. Environ. Monit.]

Anon. (2005) J. Environ. Monit. 7(7). Journal of Environmental Monitoring, 7(7)

Anon. (2007) J. Environ. Monit. 9(5). Journal of Environmental Monitoring, 9(5)

Anon. (2000) J. Environ. Monit. 2(6). Journal of Environmental Monitoring, 2(6)

Journal of environmental sciences (China) [J. Environ. Sci. (China)]

Anon. (2002) J. Environ. Sci. (China) 14(4). Journal of environmental sciences (China), 14(4)

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology [J. Exp. Mar. Biol. Ecol.]

Anon. (2007) J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 344(1). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 344(1)

Journal of Hydrology (Amsterdam) [J. Hydrol. (Amst.)]

Anon. (1996) J. Hydrol. (Amst.) 174(1-2). Journal of Hydrology (Amsterdam), 174(1-2)

Journal of radioanalytical and nuclear chemistry

Anon. (1998) Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 235(1-2). Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 235(1-2)

Journal of Sea Research [J. Sea Res.]

Anon. (2001) J. Sea Res. 46(3-4). Journal of Sea Research, 46(3-4)

Anon. (1999) J. Sea Res. 42(4). Journal of Sea Research, 42(4)

Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Management

Anon. (1997) J. CHART. INST. WATER ENVIRON. MANAGE. 11(4). Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Management, 11(4). Chartered Institution of Water and Environmental Management: London, United Kingdom

Marine Chemistry [Mar. Chem.]

Anon. (1997) Mar. Chem. 58(1-2). Marine Chemistry, 58(1-2)

Anon. (2007) Mar. Chem. 106(1-2). Marine Chemistry, 106

Anon. (2007) Mar. Chem. 103(1-2). Marine Chemistry, 103(1-2)

Marine Ecology Progress Series [Mar. Ecol. Progr. Ser.]

Anon. (2002) Mar. Ecol. Progr. Ser. 229. Marine Ecology Progress Series, 229

Anon. (2002) Mar. Ecol. Progr. Ser. 244. Marine Ecology Progress Series, 244

Marine Environmental Research [Mar. Environ. Res.]

Anon. (2006) Mar. Environ. Res. 61(5). Marine Environmental Research, 61(5)

Anon. (2006) Mar. Environ. Res. 62(1). Marine Environmental Research, 62(1)

Marine Geology: International Journal of Marine Geology, Geochemistry and Geophysics [Mar. Geol.]

Anon. (1997) Mar. Geol. 141(1-4). Marine geology, 141(1-4)

Marine Pollution Bulletin [Mar. Pollut. Bull.]

Anon. (1991) Mar. Pollut. Bull. 22(3). Marine Pollution Bulletin, 22(3)

Anon. (2005) Mar. Pollut. Bull. 50(4). Marine Pollution Bulletin, 50(4)

Mariners mirror

Anon. (2000) Mariners mirror 86(1). Mariners mirror, 86(1)

Molecular Ecology [Mol. Ecol.]

Anon. (1999) Mol. Ecol. 8(3). Molecular Ecology, 8(3)

MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW [MOW MAG]

Anon. (2008) MOW MAG. 4. MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW, 4

Naval architect [Nav. Archit.]

Anon. (2000) Naval architect 2000. Naval architect

Anon. (1991) Naval architect 1991. Naval architect, 1991

Netherlands Journal of Aquatic Ecology [Neth. J. Aquat. Ecol.]

Anon. (1994) Neth. J. Aquatic Ecol. 28(3-4). Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 28(3-4). Kluwer Academic Publishers

Netherlands Journal of Sea Research [Neth. J. Sea Res.]

Anon. (1990) Neth. J. Sea Res. 26(1). Netherlands Journal of Sea Research, 26(1)

Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden

Anon. (1981-1982) Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden 3. Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 3

Nova Hedwigia [Nova Hedwigia]

Anon. (2005) Nova Hedwigia 80(1-2). Nova Hedwigia, 80(1-2)

Proceedings of the Coastal Engineering Conference [Proc. Coastal Eng. Conf.]

Anon. (1991) Proc Coastal Eng Conf 3. Proceedings of the Coastal Engineering Conference, 3. ASCE: New York, United States

Proceedings of the International Conference - Coastal Engineering Conference [Proc. Int. Conf.- Coastal Eng. Conf.]

Anon. (1984) Proceedings of the 19th International Conference on Coastal Engineering, Houston, USA, 1984. Proceedings of the International Conference - Coastal Engineering Conference

Risk analysis v: simulation and hazard mitigation

Anon. (2006) Risk analysis V: simulation and hazard mitigation 91. Risk analysis v: simulation and hazard mitigation, 91

Science of the Total Environment [Sci. Total Environ.]

Anon. (2007) Sci. Total Environ. 376(1-3). Science of the Total Environment, 376(1-3)

Anon. (2004) Sci. Total Environ. 333(1-3). Science of the Total Environment, 333(1-3)

Anon. (2002) Sci. Total Environ. 289(1-3). Science of the Total Environment, 289(1-3)

Anon. (2002) Sci. Total Environ. 290(1-3). Science of the Total Environment, 290(1-3)

Soil use and management

Anon. (2006) Soil use and management 22(1). Soil use and management, 22(1)

The American Naturalist [American Naturalist]

Anon. (2005) Am. Nat. 165(1). The American Naturalist, 165(1)

Tijdschrift der Openbare Werken van België = Annales des Travaux Publics de Belgique [Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg.]

Anon. (1972-1973) Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1972-1973(3). Tijdschrift der Openbare Werken van België = Annales des Travaux Publics de Belgique, 3

Volkskunde

Anon. (2001) Volkskunde 102(2). Volkskunde, 102(2)

Water Research [Wat. Res.]

Anon. (1998) Wat. Res. 32(10). Water Research, 32(10)

Water Science & Technology [Wat. Sci. Tech.]

Anon. (1992) WATER SCI. TECHNOL. 26(7-8). Water Science & Technology, 26(7-8). Pergamon Press: Tarrytown, NY, United States

Anon. (2007) Wat. Sci. Tech. 56. Water Science & Technology, 56

line

Rapporten

Wens, F.; Roovers, P. (1981) Toegangsgeul tweede Zandvlietsluis. WL Rapporten, 410-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 3 + appendices pp., details

Anon. (2000) Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; Jaarverslag 2000. [Antwerp Port Authority; Annual Report 2000]. Antwerp Port Authority: Antwerpen, Belgium. 63 pp., details

Anon. ([s.d.]) Bekkenbeheerplan bekken van de Boven-Schelde; Omgevingsanalyse Watersysteemkenmerken: Belgium. 178 pp., details

Hostens, K.; Mees, J.; Beyst, B. (1996) Het vis- en garnaalbestand in de Westerschelde : soortensamenstelling, ruimtelijke verspreiding en seizoenaliteit (periode 1988-1992). [The fish- and shrimp stocks in the Westerschelde: species composition, spatial distribution and seasonality (period 1998-1992)], details

Jeuken, C.; Hordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007) Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 92 pp., details

Asselman, N.; Coen, L.; Diermanse, F.L.M.; Groeneweg, J.; Jeuken, C.; Peeters, P.; Pereira, F.; Sperna Weiland, F.; Vanlede, J.; Viaene, P. (2007) Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 2. Sterkte-zwakte analyse van de methoden waarmee de maatgevende condities en de fysische gevolgen van overstromingen langs het Schelde-estuarium worden bepaald in Nederland en in Vlaanderen. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 115 pp., details

Ides, S.; Plancke, Y. (2007) Alternatieve stortstrategie Westerschelde: verslag 13u meetcampagnes Walsoorden. WL Rapporten, 754/02B. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. viii, 31 + figures pp., details

Jourquin, B.; Cuylaerts, M. (2007) Studie van de bodemmorfologie van de Westerschelde met aandacht voor de actieve processen gerelateerd aan bagger- en stortactiviteiten. Universiteit Gent & Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Gent, Belgium. 17 + figures pp., details

Cuylaerts, M. (2007) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Rug van Baarland: verslag 13u meetcampagne. Thesis. Universiteit Gent & Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Gent, Belgium. 27 + appendices pp., details

Anon. (2005) District hydrographique international de l'Escaut; Etat des lieux; rapport faitier. Internationale Scheldecommissie (ISG): Antwerpen, Belgium. 41 pp., details

Veuger, B. (2006) A new method for tracing flows of nitorgen and carbon through bacteria and algae in aquatic microbial communities : Analysis of 15N- and 13C-incorporation into D-alanine and other hydrolysable amino acids.[Een nieuwe methode voor het traceren van stikstof- en koolstofstromen door bacteriën en algen in aquatische microbiële gemeenschappen: Analyse van 15N- en 13C-incorporatie in D-alanine en andere hydrolyseerbare aminozuren]. NIOO Thesis, 47. [S.n.]: Utrecht, the Netherlands. ISBN 90-5744-129-2. 153 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2007) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.5. Sediment jaarbalans 01/04/2006 - 31/03/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. IV, 29 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2007) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.1. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. IV, 36 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2007) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.2. Sediment balans 01/07/2006 - 30/09/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. IV, 24 + appendices pp., details

van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Ysebaert, T.; Knaeps, E.; Van Hoey, G.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Ecologische monitoring. Rapport 6/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke, Netherlands. 148 pp., details

Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974) Model van de kust en het Scheldeëstuarium: modelproeven 1e verslag. Tekst. [Model of the coast and the Schelde estuary: model tests 1st report. Text]. WL Rapporten, 265-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. II, 52 pp., details

Chou, L.; Carbonne, V.; Rebreanu, L.; Vanderborght, J.P.; Roevros, N.; Tsagaris, M.; van der Zee, C.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W.; Arndt, S.; Aguilera, D.; Regnier, P. (2007) Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO): Final report EV/17. Belgian Science Policy: Brussel, Belgium. 95 pp., details

ProSes (2008) Voortgang Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, details

line

Reprints

Verween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007) Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling. Biofouling 23(1): 25-35 [Other original], details

line

Thesissen

Verbeeck, L. (1996) Een experimentele studie van de trofische relaties tussen vrijlevende nematoden en bacteriën in een brakwaterhabitat (Westerschelde, Paulinaschor). [An experimental study of trophic relationships between free-living nematodes and microbes in a brackish habitat (Westerschelde, Paulinaschor)]. MA Thesis, details

Jian, L. (1993) The temporal variability of free-living nematodes in a brakish tidal flat of the Westerschelde with emphasis on the use of an ecological model, details

Sucaet, E. (1990) Raming van de economische gevolgen van de vaste oeververbinding Westerschelde. [Estimation of the economical consequences of the fix cross-river connection Westerschelde], details

Boel, E. (1988) Seizoenale fluctuatie van het macrobenthos van de Westerschelde. [Seasonal fluctuation of the macrobenthos in the Westerschelde], details

Hillewaert, H. (1986) Jaarcyclus van het macrobenthos op een zandig sediment in de monding van de Westerschelde. [Year cycle of the macrobenthos of the sandy sediment at the mouth of the Westerschelde], details

Dewispelaere, M. (2005) Vrijstelling van metalen uit oeversedimenten van de Schelde onder invloed van vochtregime. [Release of metals from Schelde riverbank sediments influenced by water-level regimes]. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent, Belgium. 152 pp., details

Kumar Chapagain, S. (2005) Vrijstelling van arseen uit oeversedimenten van de Schelde invloed van het vochtregime. [Release of arsenic from intertidal sediments of the river Scheldt : influence of moisture regime], details

De Meyer, B. (2004) Seizoenale schommelingen van metaalmobiliteit in intergetijdenzones van de Schelde. [Saisonal variations of metal mobility in the intertidal zones of the Scheldt], details

De Grauwe, P. (2003) Biogeochemisch gedrag van Pb, Ni en Zn in rietvelden langs de oevers van de Schelde. [Biogeochemical behaviour of Pb, Ni and Zn in reed lands along the banks of the Scheldt], details

Moors, W. (2003) Biogeochemisch gedrag van Cd, Cu en Cr in rietvelden langs de oevers van de Schelde. [Biogeopchemical behaviour of Cd, Cu and Cr in reedlands along the banks of the Scheldt], details

Vandepitte, K. (2002) Contaminatie met zware metalen van Arthropoda langsheen het Schelde-estuarium. [Contamination of heavy metals of Arthropoda along the Scheldt-estuary], details

Dalving, K. (2001) De havenontwikkeling op de linkeroever van de Schelde (1964-1978). [The port development on the left bank of the Scheldt (1964-1978)], details

Deleebeeck, N. (2001) Zware metalen in rietplanten (Phragmites australis (Cav.) Steudel) langsheen de oevers van de Schelde. [Heavy metals in reed plants (Phragmites australis (Cav.) Steudel) along the banks of the Scheldt], details

Manhout, J. (2001) Biomarkerbepalingen bij Tubifex tubifex als indicator voor vervuiling in het slik langs de Schelde. [Biomarkerdefinitions of Tubifex tubifex as indicator of pollution in the mud flats along the Scheldt], details

Willems, K.; Vernaillen, P. (2001) Studie van de transfer van zware metalen naar enkele terrestrische arthropoden levend langsheen het Schelde-estuarium. [Study of the transfer of heavy metals to a few terrestrial arthropoda living along the Scheldt estuary], details

Deleebeeck, N. (2000) Fytolietenstudie van riet (Phragmites australis (Cav.) Steudel (Poaceae)) langsheen Schelde en Durme (België). [Phytolith study of reed (Phragmites australis (Cav.) Steudel (Poaceae)) along the Scheldt and Durme (Belgium)], details

Devaere, N. (2000) Relatie tussen zware metaalconcentraties in spinnen en schorren langsheen het Schelde-estuarium. [Relation between heavy metal concentrations in spins and salt marshes along the Scheldt estuary], details

Du Laing, G. (2000) Chemische fractionatie en biobeschikbaarheid van zware metalen in oeverzones van de Schelde. [Chemical fractionation and bioavailability of heavy metals in the bank zones of the Scheldt], details

Du Four, V. (1999) Fractionatie en extractie van zware metalen in het sediment van oeverzones van de Schelde. [Fractionation and extraction of heavy metals in the sediment of bank zones of the Scheldt], details

De Schinkel, D. (1998) Monitoring van vluchtige organische stoffen in Noordzee- en Schelde-estuarium. [Monitoring of volatile organic substances in the North Sea and the Scheldt estuary], details

Dewulf, J. (1998) Prioritaire vluchtige organische verbindingen in het Schelde-estuarium en de zuidelijke Noordzee analyse en studie van het fysicochemisch gedrag. [Priority volatile organic compounds in the Scheldt estuary and the southern North Sea : analysis and study of the physical chemical behaviour], details

Everaert, M. (1996) Monitoring van prioritaire vluchtige organische stoffen in het Schelde-estuarium. [Monitoring of priority volatile organic substances in the Scheldt estuary], details

Vandemoortel, I. (1996) Evaluatie van de toxiciteit van waterbodems in het Schelde-estuarium : ontwikkeling van chronische testen met indigene soorten. [Evaluation of the toxicity of water bottom in the Scheldt estuary : development of chronical tests with indigene species], details

Van Waeyenberge, J. (1995) Evaluatie van de ecotoxiciteit van de waterbodems langsheen een saliniteitsgradiënt in het Schelde-estuarium. [Evaluation of the ecotoxicity of water bottoms along a saliniity gradient in the Scheldt estuary]. Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, details

Janssens, K. (1987) Studie van de kation-wisselcapaciteit (CEC) en enkele geotechnische eigenschappen van mariene (Noordzee) en estuariene (Schelde) sedimenten, details

Malo, A. (1987) Het statuut van de Schelde. [The statute of the Scheldt], details

Isebaert, A. (1984) Het gebruik van een Ge(Li)-NaI(Tl)-anticoincidentiespectrometer voor de meting van radiocontaminaties in het aquatisch milieu van Schelde en Maas. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, details

Wuyts, P. (1971) Het beheer van de haven op de linker-Schelde oever in West-Europees perspectief. [The management of the port on the left bank of the Scheldt in West-European perspective], details

Lambert, J. (1959) Chronologische tabel van de Nationale Goederen verkocht in het departement van de Schelde, 1796-1814 en in de provincie Oost-Vlaanderen, 1820-1821. [Chronological table of National Goods sold in the department of the Scheldt, 1976-1814 and in the province of East-Flanders, 1820-1821.], details

Keeris, H. (1952) Bijdrage tot de studie van de morphologie van de vallei van de Opper-Schelde. [Contribution to the morphology of the valley of the Upper-Schelde]. Rijksuniversiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, details

Desmet, W.; Volckaert, F.; Maes, J. (2007) Modellering van groei en predatie van tong, Solea solea (L.) in het Schelde-estuarium. [Modelling of growth and predation of tongue, Solea solea (L.) in the Scheldt estuary]. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur, details

Vanden Eede, S.; Ollevier, F.; Maes, J.; Guelinckx, J. (2006) Populatiedynamica van Pomatoschistus minutus in de Noordzee en het Schelde-estuarium. [Population dynamics of Pomatoschistus minutus in the North Sea and the Scheldt estuary]. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur, details

Rotsaert, R.; Ollevier, F. (2005) Populatiedynamica van het dikkopje (Pomatoschistus minutus) langsheen de Belgische kust en het Schelde-estuarium. [Population dynamics of the tadpole (Pomatoschistus minutus) along the Belgian Coast and the Scheldt estuary]. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen. Laboratorium voor Ecologie en Aquacultuur, details

Vermang, J.; Ollevier, F. (2005) De ontwikkeling van een index voor biotische integriteit voor het zoetwater-estuarium van de Schelde. [The development of an index for biotic integrity for the freshwater-estuary of the Scheldt], details

De Bruyn, T. ([S.d.]) Opslibbing van recent gevormde schorren in het Schelde-Estuarium : een terreinstudie en modelevaluatie. [The silting of recent formed salt marshes in the Scheldt-estuary : a territory study and modelevaluation], details

Resseler, S.; Ollevier, F. (2003) Habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus L.) in het Schelde-estuarium in functie van abiotische variabelen : integratie van een bio-energetisch model in GIS, details

Bex, P.; Ollevier, F. ([S.d.]) Groei als schatter voor de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus (L.)) in het Schelde-estuarium : integratie van een bio-energetisch model in GIS. [Growth as valuer for the habitat quality of bot (Platichthys flesus (L.)) in the Scheldt estuary : integration of a bio-energetic model in GIS], details

Temmerman, S. ([S.d.]) Morfodynamiek van zoetwaterschoren te Hingene-Steendorp en getijevolutie langs het Schelde-estuarium. [Morphodynamics of fresh water salt marshes at Hingene-Steendorp and tide evoluation along the Schelde estuary], details

Sels, O. ([S.d.]) Sedimentatie- en erosiekaarten en hun toepassing op het Schelde-estuarium. [Sedimentation and erosion maps en their application on the Schelde estuary], details

Fiers, E.; Podoor, N. ([S.d.]) Temporele en ruimtelijke patronen van de fytoplanktongemeenschappen in het Schelde estuarium. [Temporal and spatial patrons of the phytoplankton community in the Schelde estuary], details

Meuleman, F. (1986) Berekening van de getijdebeweging in de Schelde met de eindige-elementenmethode, details

Bernaers, G.; Bols, L. (1980) Getij en stormvloeden op de Schelde. [Tides and storm surges on the Schelde], details

Janssens, C.; Sas, M. (1979) Studie van de extreme getijwaterstanden op de Schelde. [Study of extreme tide water levels at the Schelde], details

Smits, J.; Vanhooymissen, L. (1977) Wiskundig modelonderzoek over de waterkwaliteit in de Schelde. [Mathematical model reseerach on the water quality in the Schelde]. Katholieke Universiteit Leuven, details

Vervaeke, R. (1967) De loodsdiensten op de Schelde. [The pilotage service on the Schelde], details

Anon. (1943) De tooverslag van de 16de eeuw : economische geschiedenis van Antwerpen in betrekking met de Schelde tijdens de regeering van Karel V, 1515-1555. Handelshogeschool voor Juffrouwen, details

Veuger, B. (2006) A new method for tracing flows of nitorgen and carbon through bacteria and algae in aquatic microbial communities : Analysis of 15N- and 13C-incorporation into D-alanine and other hydrolysable amino acids.[Een nieuwe methode voor het traceren van stikstof- en koolstofstromen door bacteriën en algen in aquatische microbiële gemeenschappen: Analyse van 15N- en 13C-incorporatie in D-alanine en andere hydrolyseerbare aminozuren]. NIOO Thesis, 47. [S.n.]: Utrecht, the Netherlands. ISBN 90-5744-129-2. 153 pp., details

Andersson, M. ([S.d.]) Nitrogen cycling in a turbid, tidal estuary.[De stikstofkringloop in een troebel getijdenestuarium]. Announcements Faculty Geosciences University Utrecht, 282. [S.n.]: Utrecht, the Netherlands. ISBN 978-90-5744-147-9. 172 pp., details

Gazeau, F. (2004) Métabolisme des écosystèmes côtiers : de l'échelle locale (fjord de Randers, baie de Palma et estuaire de l'Escaut) à l'échelle européenne. [S.n.]. 244 pp., details

line

Andere

Werners, S.E.; Taal, M.; de Ridder, H.A.J.; Brebbia, C.A.; Olivella, J. (2000) Sustainable development of the Scheldt estuary: building an integral vision on navigation, environment & safety, in: Brebbia, C.A.; Olivella, J. (Ed.) (2000). Maritime Engineering and Ports II (Water Studies Vol 9). pp. 207-216, details

Arends, A.A.; Langerak, A. (1999) Causes and effects of the high water rise in the Western Scheldt estuary, the Netherlands, in: (1999). Proceedings of the 1999 34th MAFF Conference of River and Coastal Engineers., details

de Jong, H.; Gerritsen, F. (1985) Stability parameters of Western Scheldt Estuary, details

van Kessel; Vanlede, J. (2007) Development of a mud transport model for the Scheldt estuary, in: (2007). 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 191-192, details

Vanlede, J.; Sas, M. (2007) New container dock facilities in the Scheldt estuary: an overview of research activities, in: (2007). 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 126-127, details

Winterwerp, H.; van Maren, B.; Uittenbogaard, R.E.; Vanlede, J. (2007) An integral model for high-concentrated mud suspensions in estuaries: part 1. Model set-up, in: (2007). 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 130-131, details

van Maren, B.; Winterwerp, H.; Uittenbogaard, R.E.; Vanlede, J. (2007) An integral model for high-concentrated mud suspensions in estuaries: part 2. Calibration, validation, and application, in: (2007). 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 132-133, details

Vanlede, J.; van Kessel; De Mulder, T. (2007) LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium, in: (2007). Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties., details

van Kessel; Vanlede, J.; de Kok, J. (not yet published) Development of a mud transport model for the Scheldt estuary, in: (not yet published). Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. pp. submitted, details

Anon. (not yet published) Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007, details

Baeyens, W.; Leermakers, M. (1996) Particulate, dissolved and methylmercury budgets for the Scheldt estuary (Belgium and The Netherlands), in: (1996). Global and regional mercury cycles: sources, fluxes and mass balances. pp. 285-301, details

Belmans, H.; Claeys, C.; Vandevelde, P. (1992) An information system for the analysis and follow-up of the maintenance dredging works on the river Scheldt, in: (1992). Proceedings of the 13th worlkd dredging congress. pp. 227-239, details

Baars, A.J.; Chambers, P.L.; Chambers, C.M. (1990) Heavy-metals and fluoride pollution in the Scheldt estuary - levels in soil and vegetation, and state of health of locally grazing sheep, in: (1990). Conference on estuarine ecotoxicology, proceedings. pp. 101-109, details

line

Projecten

Indicatoren rond duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, details

tot 2008: Realisatie van een boek over de Schelde ism Prof. Dr. P. Meire: een impressie van de rivier van bron tot monding, bespreking van de invloed van de rivier en haar interacties met de mens op het landschap, details

2006-2007: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, details

2007-2007: LTV O&M Veiligheid, details

2007-2009: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel III, details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Uitschrijven attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org