SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 01
Januari 2006

Voor de volledig geformateerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Projecten

2002-2003: Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water [Development of scores or indices for biological quality indicators 'benthic invertebrates, macroalgae, angiosperms and phytoplankton' for the Flemish brackish waters corresponding the European Water Framework], details

1988 Tunnel Liefkenshoek: Onderzoek betreffende de morfologische factoren [Morphological study river Scheldt near Liefkenshoek], details

1989-1990: Tunnel Liefkenshoek: Onderzoek betreffende de morfologische factoren [Morphological study river Scheldt near Liefkenshoek], details


Datasets

Bathymetrisch grid Schelde Estuarium (Monding-Dendermonde) [Bathymetric grid Scheldt Estuary (Mouth-Dendermonde)]. Afdeling Maritieme Toegang - Antwerpen, details

Historische dieptekaart Westerschelde 1800 [Historical depth chart Westerschelde 1800]. Rijksinstituut voor Kust en Zee; Afdeling Middelburg, details

Historische dieptekaart Westerschelde 1818 [Historical depth chart Westerschelde 1818]. Rijksinstituut voor Kust en Zee; Afdeling Middelburg, details

Historische dieptekaart Westerschelde 1860 [Historical depth chart Westerschelde 1860]. Rijksinstituut voor Kust en Zee; Afdeling Middelburg, details

Maximale ebstroomsnelheid bij gemiddeld tij in de situatie voor de laatste verdieping anno '97/'98 [Maximal ebb rate of flow at mean tide in the situation before the last deepening '97/'98]. Rijksinstituut voor Kust en Zee; Afdeling Middelburg, details

Polders Zeeuws-Vlaanderen. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, details


Publicaties

Anon. (1990) Debietmetingen spuiriolen Zandvliet- en Berendrechtsluis juni 1990. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. [18] pp., details

Anon. (1991) De baggerwerken in de Schelde en de kwaliteit van water en bodem: stand van zaken. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel, Belgium. 67 pp., details

Anon. (1992) Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium. IMDC: Antwerpen, Belgium. 92 pp., details

Anon. (1993) Interactie tussen de Containerkaai Noord en de toegangsgeul Zandvliet-Berendrecht: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek. Eindrapport. IMDC/WLH: Antwerpen, Belgium. 30 + annexes pp., details

Anon. (1993) Verslag over de resultaten van het laboratoriumonderzoek op 97 slibmonsters afkomstig uit de Beneden-Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Bestuur Geotechniek: Zwijnaarde, Belgium. 6 + annexes pp., details

Anon. (1999) Evolutie 1997/1998/1999 van de bodempeil in de toegangsgeul tot Kallosluis in functie van baggerwerken. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 4 pp., details

Anon. (2006) Beneden en Boven Zeeschelde: toelating tot aanmeren, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 83-84, details

Anon. (2006) Besluit vrijstelling loodsplicht Schelde-reglement, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 51-53, details

Anon. (2006) Bestelregeling loodsen voor schepen met een Vlaamse haven als bestemming, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 61-68, details

Anon. (2006) Bijzondere seinen en onderrichtingen ter rede Vlissingen, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 69-73, details

Anon. (2006) Gespreksdiscipline Vessel Traffic Services Schelde en haar mondingen (VTS-SM), in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 104-107, details

Anon. (2006) Loodsdienst in de Scheldemonden en op de Belgische kusthavens, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 48-51, details

Anon. (2006) Loodsen op afstand bij gestaakte loodskruispost in de Scheldemonden, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 112-119, details

Anon. (2006) Schelde en haar mondingen bovenmaats zeevaartuig, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 76, details

Anon. (2006) Schelde: slepen van moeilijk handelbare schepen en/of varende tuigen, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 107-112, details

Anon. (2006) Verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 56-60, details

Anon. (2006) Vessel traffic services: Schelde en haar mondingen, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 85-103, details

Anon. (2006) Vessel traffic services: Schelde en haar mondingen: uitbreiding van het werkingsgebied, in: (2006). Berichten aan zeevarenden 2006(1). Berichten aan zeevarenden, 2006(1): pp. 84-85, details

Afdeling Maritieme Schelde (1998) De slibbalans van de Beneden-Zeeschelde in 1998. Verslag AMS, AMS-98(05). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 28 pp., details

Bastin, A.L. (1987) Schelde lithologische kaart 1986-1987. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 9 + 34 annexes (in 2 volumes) pp., details

Bastin, A.L. (1993) Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden Zeeschelde: evolutie tussen 1964 en 1986. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 20 pp., details

Beautemps-Beaupré (2005) Carte réduite des côtes des Pays-Bas (depuis Ostende jusqu'à Hellevoetsluis). Facsimile from the 1817 edition. Rijkswaterstaat Zeeland/ProSes: Vlissingen, The Netherlands. 1 map pp., details

Claessens, J. (1993) Beneden Zeeschelde. Berekeningen op basis van het rapport "Evaluatie van de hoeveelheid slib in de Beneden Zeeschelde" dd. september 1993 van Dr. A.L. Bastin. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 9 pp., details

Claessens, J.; Marain, J.M. (1988) Toegangsgeul Kallosluis: onderzoek naar alternatieve baggermethoden. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 16 pp., details

Claessens, J.; Marain, J.M. (1989) Toegangsgeul Kallosluis: onderzoek naar alternatieve baggermethoden. Bijvoegsel. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 5 pp., details

Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005) Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables?. Alterra-rapport, 1193. Alterra: Wageningen, The Netherlands. 140 pp., details

Flachier Troya, A.L. (1995) Image analysis as a method for the study of particulate matter concentrations, zooplankton size and feeding in estuarine environment. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 46, app. pp., details

Larmuseau, M. (2005) Analyse van genmigratie bij de grondel Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) in de zuidelijke Noordzee en Westerschelde aan de hand van microsatelliet merkers. BSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen: Leuven, Belgium. 101 pp., details

Liek, G.-J. (2001) Monitoring van de effecten van de verruiming 48’/43’: beschrijving van de fysische toestand van de Westerschelde t/m 2000. Rapport 5. Rapport RIKZ, 2001.023. RIKZ: Middelburg, The Netherlands. 44 pp., details

Loth, M. (1996) Denitrification potential of intertidal sediments of the River Schelde. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 52, app. pp., details

Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2005) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. IBW.Wb.V.R., 2005.151. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Wetenschappen/Instituut voor Bobsbouw en Wildbeheer: Belgium. 40 pp., details

Peeters, C.; Facon, G.; Vandendriessche, P.; Van Vaerenbergh, G. (1995) De haven als economische motor van de regio: financieel-economische relaties van de Mainport Antwerpen met haar omgeving. Garant: Leuven, Belgium. ISBN 90-5350-452-4. 141 pp., details

Sas, M.; Claessens, J. ([S.d.]) The impact of flow pattern and sediment transport on maintenance dredging in the Kallo access channel. IMDC: Antwerpen, Belgium. [10] pp., details

Sas, M.; Verhaegen, K. (1992) Aanslibbing in de toegangsgeul tot de Kallosluis. IMDC: Antwerpen, Belgium. 15 pp., details

Studiebureau Havenwerktuigen (1996) Samenvatting waterhuishouding 1995. Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 15 pp., details

Taverniers, E. (1974) Verslag metingen spuiriool aan Zandvliet- en Boudewijnsluis. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 18 + annexes pp., details

Taverniers, E. (2000) Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1999. Verslag AMS, 2000.04. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 35 + annexes pp., details

Temmerman, I. (1989) De chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde en de Zeeschelde tussen de Drempel van Krankeloon en de Sluissche Hompels. Oktober 1989. Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie: Brussel, Belgium. 64 pp., details

Toorman, E.; Berlamont, J. (1988) Densiteitsmetingen in de toegangsgeul tot de Kallosluis op 14 september 1988. Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Department Burgerlijke Bouwkunde Laboratorium voor Hydraulica: Leuven, Belgium. 3 pp., details

Verlaan, P.A.J. (1997) Vrachten van zware metalen vanuit het Schelde estuarium naar de Noordzee: een nieuwe schatting. Technische Universiteit Delft: Delft, The Netherlands. 9 pp., details

Verween, A.; Vincx, M.; Mees, J.; Degraer, S. (2005) Seasonal variability of Mytilopsis leucophaeata larvae in the harbour of Antwerp : implications for ecologically and economically sound biofouling control. Belg. J. Zool. 135(1): 91-93, details

Wartel, S.; Keppens, E.; Nielsen, P.; Dehairs, F.; Van Den Winkel, P.; Cornand, L. (1993) Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden Zeeschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur: Brussel, Belgium. 16 + annexes pp., details

Yongxin, C. (1996) d180 of water as a tracer of water sources: optimisation of the methodology and first results for the Schelde River. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 51 pp., details


Scheldemonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org