line

SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 22
Maart - September 2009

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line

 

 

line

Publicaties

Open documenten

Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.P.; Breine, J.J.; Belpaire, C. (2005) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. 43 pp., details

Guelinckx, J. (2009) Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach.[Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische benadering], details

Cuveliers, E.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.P.; Breine, J.; Belpaire, C. (2007) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2006. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Rapport INBO, R.2007.48. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. 42 pp., details

Beyst, B. (2009) The Scheldt Informationcenter: an information platform for the estuary of the River Scheldt, details

Deneudt, K.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2009) Creating a data portal redistributing physical, chemical and biological Scheldt Estuary data, details

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008) Kaartenatlas bij het ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009, details

Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009) Indicators of sustainable development for the Scheldt Estuary, details

Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.; De Brabander, H.F. (2009) Determination of pharmaceuticals in water samples of the Belgian coastal zone and the Scheldt Estuary using LC-MS, details

Anon. (2005) Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied. Tractenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2005(312): 1-12, details

Anon. (2006) Tussentijds strategisch plan haven van Antwerpen (Linker- en Rechterscheldeoever). Vlaamse Overheid. Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Afdeling Haven- en Waterbeleid: Antwerpen, Belgium. 142 pp., details

Ercken, D.; Maes, J.; Ollevier, F.P. (2002) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: Studierapport in opdracht van VIBNA. Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. 31 pp., details

Speybroeck, J.; Breine, J.J.; Vandevoorde, B.; Van Wichelen, J.; Van Braeckel, A.; Van Burm, E.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G.; Vyverman, W. (2008) KRW doelstellingen in Vlaamse getijrivieren: Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in een aantal Vlaamse getijrivier-waterlichamen vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, R.2008.56. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 153 pp., details

Van Mierlo, C.J. (1930) La question de l'Escaut. Bulletin de la Société belge d'Etudes et d'Expansion 1930: 372-382, details

Van Mierlo, C.J. (1927) A propos du mécanisme des alluvions. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand 17(5): 1-7, details

Jochems, H.; Schneiders, A.; Denys, L.; Van den Bergh, E. (2002) Eindrapport : Typologie van de oppervlaktewateren in Vlaanderen. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: [s.l.]. 68 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Verschuure, J.M. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2000. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2000: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 62 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; van Soelen, E. (2004) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2004. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2004: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 57 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Pronker, A.E.; Verschuure, J.M. (2004) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2003. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 2003: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 51 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2003) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2002: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 2002: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 47 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M. (2003) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2003: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2003: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 53 pp., details

Anon. (2008) Strategisch plan voor de haven van Antwerpen. Minaraad Vlaanderen. 24 pp., details

Anon. (2006) Natura 2000 doelendocument. Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag, Nederland. 228 pp., details

Higler, B.; Ottburg, F.G.W.A.; Vriese, T.; Beers, M.C.; Jager, Z.; De Leeuw, J.; Van de Ven, M.; Backx, J.; Kranenbarg, J.; Jaarsma, N.; Klinge, M. (2004) Achtergronddocument Vissen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): [s.l.]. 147 pp., details

Kranenbarg, J.; Jager, Z. (2008) Maatlat vissen in estuaria. KRW watertype O2. Reptielen, Amfibiën, Vissen onderzoek Nederland (RAVON): Nijmegen, Nederland. 40 pp., details

Vroege, M.; Rengers, J.L. (2007) Achtergrondrapport KRW monitoring. Stroomgebied Schelde. Arcadis: 's-Hertogenbosch, Nederland. 60 pp., details

Anon. (2008) Integrale visie op havenontwikkeling in Nederland en Vlaanderen. Een schets voor transitie naar duurzaamheid: Eindrapport. Koppies & Stevens "Port Strategy Consultants" BV: Capelle aan den Ijssel. 68 pp., details

Stevens, M.; Vandenneucker, T.; Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Gelaude, E.; Coeck, J. (2008) Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Vorderingsverslag september 2008. Research Institute for Nature and Forest (INBO): België. 107 pp., details

ten Brinke, W.B.M.; Van Deen, J.; De Groen, M. (2008) Onze Delta - Feiten, Mythen en Mogelijkheden. Staat en Toekomst van de Delta 2008 - eerste stap. Deltares: Delft, Nederland. ISBN 978-90-810136-6-6. 76 pp., details

Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bekker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; N (2007) Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht, Nederland. 375 pp., details

Pot, R.; Pelsma, T. (2006) Achtergronddocument met toelichting en voorbeelden voor de toepassing van de KRW-maatlatten biologie in Nederland. Werkgroep MIR (Monitoring, Rapportage en Informatievoorziening), LBOW, MRE. 44 pp., details

Anon. (2005) Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapportonderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag, Nederland. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2002) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2002: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2002: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 47 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2002) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2001: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 2001: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 49 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 1999: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 53 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, R. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 1999: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 43 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Dimmers, W.; Markusse, R. (1997) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar1997: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 1997: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 41 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 1996: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 43 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (1997) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 1996: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 42 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; de Koeyer, P.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2002) Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2001: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 33 pp., details

Sistermans, W.C.H. (2001) Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2000: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 40, tabellen pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2000) Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1999: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 33 pp., details

Anon. (2009) ScheldeKrant 7. ScheldeKrant, 7, details

Piesschaert, F.; Soors, J.; De Regge, N.; Speybroeck, J.; Van den Bergh, E. (2009) Alien macrobenthic species in the Sea Scheldt and its tidal tributaries (Belgium), in: Branquart, E.; Segers, H. (Ed.) (2009). Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 43, details

Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Buysse, D.; Coeck, J. (2009) Trends in the distribution of the Chinese mitten crab in the Schelde estuary, in: Branquart, E.; Segers, H. (Ed.) (2009). Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 44, details

Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009) Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E.; Segers, H. (Ed.) (2009). Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60, details

Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Mouton, A.; Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Gelaude, E.; Coeck, J. (2009) Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Rapport INBO, R.2009.9. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 188 pp., details

Piesschaert, F. (2009) De evolutie van slikken, schorren en ondiepwatergebieden langs de Zeeschelde, in: INBO (2009). INBO jaarboek 2008. pp. 64-65, details

Vandenneucker, T.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I.; Van den Bergh, E. (2008) Nieuwe slikken en schorren langs de Zeeschelde, in: INBO (2008). INBO jaarboek 2007. pp. 10-11, details

Vandevoorde, B.; Van Braeckel, A.; Mertens, W.; Piesschaert, F.; Van den Bergh, E. (2008) Vegetatiekartering van de schorren van Zeeschelde, Durme en Rupel, in: INBO (2008). INBO jaarboek 2007. pp. 58-59, details

Van den Meersche, K.; Van Rijswijk, P.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2009) Autochthonous and allochthonous contributions to mesozooplankton diet in a tidal river and estuary: integrating carbon isotope and fatty acid constraints. Limnol. Oceanogr. 54(1): 62-74, details

Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009) Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Literatuurstudie voor de onderbouwing van de opmaak van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030: Oostende, België. 44 pp., details

Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009) Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Visiedocument als toelichting van de opmaak en doelstellingen van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030: Oostende, België. 9 pp., details

Van Damme, S.; Van Hove, D.; Ysebaert, T.; de Deckere, E.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2003) Ontwikkelen van een score of index voor fytoplankton, macrozoöbenthos, macro-algen en angiospermen voor de Vlaamse overgangswateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Wilrijk, Antwerpen (Belgium). 73 pp., details

line

Boeken en Monografieën

Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B. (2009) Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen aan het Zuidergat [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium & IMDC: Antwerpen, Belgium. 30 slides pp., details

Anon. (2003) Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité (VIWC): [S.l.]. 1 file pp., details

Anon. (2009) Dagen van de Kaaien, 19-21 maart 2009. Stad Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 1 documentation file pp., details

Anon. (2009) Sigmaplan, ontmoet de Schelde [BROCHURE]. Waterwegen en Zeekanaal: Willebroek, Belgium. 26 pp., details

Anon. (2009) Voorontwerp Masterplan Scheldekaaien. Stad Antwerpen. AG Stadsplanning & Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen, Belgium. different pagination pp., details

Anon. (2006) Natura 2000 doelendocument. Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag, Nederland. 228 pp., details

Vanlede, J.; van Kessel, T.; Eleveld, M.; Van der Wal, D. (2009) LTV-slib: modelling of mud dynamics [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research & Deltares & Vrije Universiteit Amsterdam. Institute for Environmental Studies & NIOO: Antwerpen, Belgium. 20 slides pp., details

Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009) Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Literatuurstudie voor de onderbouwing van de opmaak van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030: Oostende, België. 44 pp., details

Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009) Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Visiedocument als toelichting van de opmaak en doelstellingen van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030: Oostende, België. 9 pp., details

De Ryckere, R.; Bultinck, A. (1909) Les règles de route en mer. Ferdinand Larcier: Bruxelles, Belgique. 749 pp., details

Anon. (2008) Op weg naar verbetering: De Kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied. Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde: Middelburg, Nederland. 72 pp., details

Willemse, J. (2008) Ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen. Rijksoverheid: Nederland. 44 pp., details

Anon. (2008) Stroomgebiedbeheerplan Schelde: Hoofdrapport. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam, Nederland. 204+ kaarten+bijlagen pp., details

Anon. (2008) Overwegingen bij het stroomgebiedbeheerplan Schelde (RBO-nota 2007). Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde: Middelburg, Nederland. 100 pp., details

Anon. (1938) Anvers, port mondial. Avant port Rhenan. L'administration communale d'Anvers. Service économique du port, Bourse de commerce: Anvers, Belgique. 40 pp., details

Anon. ([s.d.]) Construction des ports: [s.l.], details

Van wijk, F.J. (2002) Publieke participatie in de internationale besluitvorming over de Westerschelde. Wageningen Universiteit. 81 pp., details

Goossen, W.J. (1989) Groei en stressparameters bij het nonnetje (Macoma balthica) in de Ooster- en Westerschelde. DIHO: Yerseke, Nederland. 87 pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Aarde en mens

Aarde en mens, 5(3)

·             Wilms, R.; Zanting, H.A. (2001) Morfologie als basis voor de lange-termijnvisie Schelde-estuarium. Aarde en mens 5(3): 17-20, details

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België [Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg.]

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België, 1

·             Verschave, J.E.L. (1976) Materialenneerslag en onderhoudsbaggerwerken in de haven te Zeebrugge en in de Scheldemonding. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1976(1): [1-16], details

Annales des Travaux Publics de Belgique = Tijdschrift der Openbare Werken van België, 1980(2)

·             Delahoutre, G. (1980) De modernisering van het bekken van de Bovenschelde in België. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1980(2): 1-29, details

Annuaire de l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand [Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand]

Annuaire de l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand, 17(5)

·             Van Mierlo, C.J. (1927) A propos du mécanisme des alluvions. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand 17(5): 1-7, details

Archives of toxicology/Archiv für Toxikologie, Supplement

Archives of toxicology/Archiv für Toxikologie, Supplement, 9. Springer Verlag

·             Baars, A.J.; van Beek, H.; de graaf, G.J.; Spierenburg, Th.J.; Beeftink, W.G.; Nieuwenhuize, J. (1986) Metal pollution in a salt marsh and its effect on sheep. Toxic interfaces of neurones, smoke and genes: 410-413, details

Belgian Journal of Zoology [Belg. J. Zool.]

Belgian Journal of Zoology, 137(1)

·             Azémar, F.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M.L. (2007) New occurence of Lecane decipiens (Murray, 1913) and some other alien rotifers in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 137(1): 75-83, details

Bulletin de la Société belge d'Etudes et d'Expansion [Bulletin de la Société belge d'Etudes et d'Expansion]

Bulletin de la Société belge d'Etudes et d'Expansion

·             Van Mierlo, C.J. (1930) La question de l'Escaut. Bulletin de la Société belge d'Etudes et d'Expansion 1930: 372-382, details

Bulletin of environmental contamination and toxicology [Bull. Environ. Contam. Toxicol.]

Bulletin of environmental contamination and toxicology, 43. Springer-Verlag: New York, USA

·             Hemminga, M.A.; Nieuwenhuize, J.; Poley-Vos, C.H.; Van Soelen, J. (1989) Seasonal changes of cadmium and copper levels in stem-boring larvae of Agapanthia villosoviridescens (Coleoptera) on salt marshes of the Westerschelde estuary. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 43: 747-754, details

Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Aardwetenschappen=Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre [Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Aardwetenschappen]

Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Aardwetenschappen=Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Sciences de la Terre, 49(2)

·             Wartel, S. (1973) Variations in concentration of suspended matter in the Scheldt estuary. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Aardwetenschappen 49(2): 1-11, details

De technische gids

De technische gids, 4(9)

·             Bonnet, L. (1923) Iets over de Zeeschelde en hare overstroomingen in het verleden. De technische gids 4(9): 273-283, details

Environmental management and health

Environmental management and health, 9(1)

·             Niesing, H. (1998) Integrated water management and remote data access, possibilities of a system based on telematics. Environmental management and health 9(1): 38-40, details

Environmental Science and Technology [Environ. Sci. Technol.]

Environmental Science and Technology, 37(2)

·             Jonkers, N.; Laane, R.W.P.M.; de Voogt, P. (2003) Fate of nonylphenol ethoxylates and their metabolites in two Dutch estuaries: evidence of biodegradation in the field. Environ. Sci. Technol. 37(2): 321-327, details

Environmental Toxicology and Chemistry [Environ. Toxicol. Chem.]

Environmental Toxicology and Chemistry, 18(7)

·             Steen, R.J.C.A.; Leonards, P.E.G.; Brinkman, U.A.Th. (1999) Ecological risk assessment of agrochemicals in European estuaries. Environ. Toxicol. Chem. 18(7): 1574-1581, details

Estuarine, Coastal and Shelf Science [Est., coast. and shelf sci.]

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 84(1)

·             Hampela, H.; Elliott, M.; Cattrijsse, A. (2009) Macrofaunal communities in the habitats of intertidal marshes along the salinity gradient of the Schelde estuary. Est., coast. and shelf sci. 84(1): 45-53, details

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 42(5)

·             Gerringa, L.J.A.; Poortvliet, T.C.W.; Hummel, H. (1996) Comparison of chemical speciation of copper in the Oosterschelde and Westerschelde estuaries, The Netherlands. Est., coast. and shelf sci. 42(5): 629-643, details

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 32(8): Schiedam, Nederland

·             Verlaan, P.A.J. (1999) Noordzee profiteert nauwelijks van een schonere Schelde. H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer 32(8): 13-16, details

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 24(23)

·             Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA (1991) Voor oplossing Scheldeprobleem zijn Nederlands-Belgisch samenwerkingsverdrag en integraal Schelde-actieprogramma nodig. H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer 24(23): 660-662, details

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 38(2)

·             Schoonakker, J.; Hamelink, E.; Heringa, J. (2005) Natuurontwikkeling en aquacultures rond de Westerschelde. H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer 38(2): 40-43, details

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer [Het Waterschap]

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer, 86(15)

·             Lucassen, W.; Lammers, O. (2001) Waterschap Zeeuws-Vlaanderen: 'klaar voor de uitdagingen van de 21e eeuw'!. Het waterschap 86(15): 714-721, details

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer, 86(6)

·             Saager, P. (2001) Europese Kaderrichtlijn Water 3: internationaal stroomgebiedbeheer. Het waterschap 86(8): 410-413, details

Hydrobiologia [Hydrobiologia]

Hydrobiologia, 195(1). Kluwer Academic Publishers

·             Wetsteyn, L.P.M.J.; Peeters, J.C.H.; Duin, R.N.M.; Vegter, F.; de Visscher, P.R.M. (1990) Phytoplankton primary production and nutrients in the Oosterschelde (The Netherlands) during the pre-barrier period 1980-1984. Hydrobiologia 195(1): 163-177, details

Hydrobiological Bulletin : journal of the Netherlands Hydrobiological Society [Hydrobiol. Bull.]

Hydrobiological Bulletin : journal of the Netherlands Hydrobiological Society, 12(3-4)

·             Bakker, C.; Vegter, F. (1978) General tendencies of phyto-and zooplankton development in two closed estuaries (lake Veere and Lake Grevelingen) in relation to an open estuary (Eastern Scheldt), S.W. Netherlands. Hydrobiol. Bull. 12(3-4): 226-245, details

·             Parma, S. (1978) Political aspects of the closure of the Eastern Scheldt estuary. Hydrobiol. Bull. 12(3-4): 163-175, details

IAHS Publications = Publication AIHS

IAHS Publications = Publication AIHS, 268. IAHS = AIHS

·             Verhallen, J.M.; Huygens, M.; Ruijgh-van der Ploeg, M. (2001) Shifting system boundaries in vision-building for river basin management, details

Index: feiten en cijfers over onze samenleving

Index: feiten en cijfers over onze samenleving, 9(5)

·             van Duuren, L.; Willems, D. (2002) Vissen in schoon water: waterkwaliteit van de rivieren verbetert. Index: feiten en cijfers over onze samenleving 9(5): 6-8, details

Journal de Recherches Oceanographiques [J. Rech. Oceanogr.]

Journal de Recherches Oceanographiques, 8(4)

·             Duursma, E.K. (1983) Aspects of residence times in estuaries. J. Rech. Oceanogr. 8(4): 105-113, details

Journal of environmental management [J. Environ. Manage.]

Journal of environmental management, 22. Academic Press: London, U.K.

·             Groenendijk, A.M. (1986) Establishment of a Spartina anglica population on a tidal mudflat: a field experiment. J. Environ. Manage. 22: 1-12, details

Journal of Marine Systems [J. Mar. Syst.]

Journal of Marine Systems, 22

·             Cancino, L.; Neves, R. (1999) Hydrodynamic and sediment suspension modelling in estuarine systems. Part II: application to the Western Scheldt and Gironde estuaries. J. Mar. Syst. 22: 117-131, details

Land + Water

Land + Water , 44(1-2)

·             Urbanus, P. (2004) Speelt Vlaanderen met vuur? Land + Water 44(1-2): 6-7, details

Limnology and Oceanography [Limnol. Oceanogr.]

Limnology and Oceanography, 54(1)

·             Van den Meersche, K.; Van Rijswijk, P.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J. (2009) Autochthonous and allochthonous contributions to mesozooplankton diet in a tidal river and estuary: integrating carbon isotope and fatty acid constraints. Limnol. Oceanogr. 54(1): 62-74, details

Marine Ecology Progress Series [Mar. Ecol. Prog. Ser.]

Marine Ecology Progress Series, 69(3)

·             Hofman, P.A.G.; de Jong, S.A.; Wagenvoort, E.J.; Sandee, A.J.J. (1991) Apparent sediment diffusion coefficients for oxygen and oxygen consumption rates measured with microelectrodes and bell jars: Applications to oxygen budgets in estuarine intertidal sediments (Oosterschelde, SW Netherlands). Mar. Ecol. Progr. Ser. 69(3): 261-272, details

Marine Ecology Progress Series, 25(1)

·             Laanbroek, H.J.; Verplanke, J.C.; de Visscher, P.R.M.; de Vuyst, R. (1985) Distribution of phyto- and bacterioplankton growth and biomass parameters, dissolved inorganic nutrients and free amino acids during a spring bloom in the Oosterschelde basin, The Netherlands. Mar. Ecol. Progr. Ser. 25(1): 1-11, details

Marine Environmental Research [Mar. Environ. Res.]

Marine Environmental Research, 28

·             Hummel, H.; UitOudeGroeneveld, J.P.; Nieuwenhuize, J.; van Liere, J.M.; Bogaards, R.H.; de Wolf, L. (1989) Relationship between PCB concentrations and reproduction in mussels Mytilus edulis. Mar. Environ. Res. 28: 489-493, details

Netherlands Journal of Aquatic Ecology [Neth. J. Aquat. Ecol.]

Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 29(1)

·             Platvoet, D.; Pinkster, S. (1995) Changes in the amphipod fauna (crustacea) of the Rhine, Meuse and Scheldt estuary due to the 'delta plan' coastal engineering works. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(1): 5-30, details

Oecologia (Berlin) [Oecologia (Berl.)]

Oecologia (Berlin), 77

·             Hemminga, M.A.; Van Soelen, J. (1988) Estuarine gradients and the growth and development of Agapanthia villosoviridescens (coleoptera), a stem-borer of the salt marsh halophyte Aster Tripolium. Oecologia (Berl.) 77: 307-312, details

Otar: tijdschrift voor wegen- en waterbouw [Otar]

Otar: tijdschrift voor wegen- en waterbouw, 80(11)

·             De Bruijkcere, F.L.G. (1995) Verontreinigde waterbodems en baggerspecie: een erfenis onder water. Otar 80(11): 343-349, details

Tractenblad van het Koninkrijk der Nederlanden [Tractenblad van het Koninkrijk der Nederlanden]

Tractenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2005(312)

·             Anon. (2005) Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied. Tractenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2005(312): 1-12, details

Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, Tweede Reeks

Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Natuurkunde, Tweede Reeks, 60(2). North Holland

·             Vaas, K.F. (1971) Delta institute for Hydrobiological Research, Yerseke. Progress Report 1970, details

VLIZ Special Publication

VLIZ Special Publication, 41. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende,, Belgium. viii, 99 pp.

·             Beyst, B. (2009) The Scheldt Informationcenter: an information platform for the estuary of the River Scheldt, details

·             Deneudt, K.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2009) Creating a data portal redistributing physical, chemical and biological Scheldt Estuary data, details

·             Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009) Indicators of sustainable development for the Scheldt Estuary, details

·             Wille, K.; Noppe, H.; Verheyden, K.; Vanden Bussche, J.; Vanhaecke, L.; De Wulf, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.; De Brabander, H.F. (2009) Determination of pharmaceuticals in water samples of the Belgian coastal zone and the Scheldt Estuary using LC-MS, details

·             Guelinckx, J. (2009) Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach.[Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische benadering], details

·             Tulp, I.; Bolle, L.; Rijnsdorp, A.D. (2009) Signals from the shallows: in search of common patterns in long-term trends in Dutch estuarine and coastal fish, details

Water

Water, 1998(100): Antwerpen. ... : ill. ; 21 cm pp.

·             Santbergen, L.L.P.A.; Prins, H.; Niesing, H. (1998) Gezelligheid en het geritsel in het vlakke land : een Nederlandse kijk op cultuurverschillen, het Vlaamse waterbeleid en de samenwerking met Vlaanderen. Water 1998(100): 202-205, details

Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid

Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW )

·             Vanneuville, W. (2007) Risico-evaluatie: doelstellingen formuleren, scenario's analyseren. Water 33. Congres watersysteemkennis 2006-2007: 1-5, details

Zoologische Mededelingen [Zool. Meded.]

Zoologische Mededelingen, 64

·             van Achterberg, C.; Hemminga, M.A.; Van Soelen, J. (1990) New host record of Bracon intercessor Nees f. megasomides Strand ( Hymenoptera: Braconidae), a parasite of Agapanthia villosoviridescens DeGeer (Coleoptera: Cerambycidae) in salt marshes. Zool. Meded. 64: 25-30, details

line

Rapporten

Roovers, P. (1971) Waterverontreiniging: zuurstofhuishouding van de Westerschelde. WL Rapporten, 295_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen; Belgium. 9 + appendices pp., details

Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.P.; Breine, J.J.; Belpaire, C. (2005) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. 43 pp., details

Rijksinstituut voor Kust en Zee (2001) Morfologische ontwikkeling Westerschelde 1931-2000. Werkdocument RIKZ, AB/2001.832x. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg, The Netherlands. maps + CD-ROM pp., details

Smets, E. (1979) Getij-en kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken: vergelijking van oude en nieuwe resultaten uit berekeningen en metingen. Eerste interimverslag. WL Rapporten, 405_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 22 + appendices pp., details

Verbist, F.; Sterling, A. (1973) Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der modelproeven. WL Rapporten, 323. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 32 + appendices pp., details

Verbist, F. (1973) Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht der metingen. WL Rapporten, 295_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 7 + appendices pp., details

Anon. ([1970?]) Berekening van het getij in het Scheldebekken: stormvloed 1953. WL Rapporten, 289. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 41 + appendices pp., details

Claeys, G. (1970) Invloed van de verruiming van de Scheldebedding tussen Hedwigpolder en Antwerpen op het tijregime in de Schelde. WL Rapporten, 288. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 3 + appendices pp., details

Claeys, G.; Roovers, P.; Sterling, A. (1970) Verbetering der bovenschelde voor 1350 ton: hydraulische assen. WL Rapporten, 281. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + appendices pp., details

Verbist, F.; Sterling, A. (1971) Ijking van de stuwen B2 en B4 op de Schelde te Gent. WL Rapporten, 278. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 9 + appendices pp., details

Theuns, J.; Roovers, P.; D'Heygers, O. (1965) Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: 1e interiemrapport. WL Rapporten, 214_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers, Belgium. 2 + 1 appendix pp., details

Claeys, G.; Sterling, A. (1960) Getijberekeningen voor de nieuwe Schelde-Rijnverbinding langs de Eendracht en de hals van St.-Philipsland. WL Rapporten, 197_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 45 + 70 appendices pp., details

Verbist, F.; Swine, J. (1951) Ijkingsproeven in model van de stuw op de Bovenschelde te Asper. WL Rapporten, 114. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 37 + plans pp., details

Lamoen, J. (1944) Modelproeven voor de samenvloeiing van Ringvaart en Zeeschelde te Melle. WL Rapporten, 51_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 8 + maps pp., details

Eeckels, C.; Lamoen, J. (1953) Getijmodel der Westerschelde en haar bijrivieren: verslag over de proeven betreffende indijkingen, afsluitingen van bijrivieren en normalisaties. WL Rapporten, 36. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 358 + 8 photographs pp., details

Lamoen, J.; Blockmans, J.; Bonnet, L. (1936) Model met beweegbare bodem van de Schelde in de omgeving van de bruggen te Dendermonde ter bestudering van de middelen ter verbetering van de richting van de vloedstroom en voor het behoud van het vaarwater. WL Rapporten, 5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 15 + photographs + 7 plans pp., details

Denayer, B. (1998) Ontwikkelingsplan voor de openbare visserij in het bekken van de Bovenschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: Brussel, Belgium. Vol. 1 (153 + appendices); Vol. 2 (Kaartenatlas) pp., details

Desmet, J. (1987) De inventarisatie van gronden met wateroverlast in het bekken van de Boven-Schelde. Mededelingen van het Rijksstation voor landbouwtechniek, 97. Rijksstation voor Landbouwtechniek: Merelbeke, Belgium. ISBN 90-70-14235-X. 36 + figure, tables pp., details

Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Coeck, J. (2004) Onderzoek naar de migratie van vissen tussen Boven-Zeeschelde en Bovenschelde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.02. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. ISBN 90-403-0198-0. 94 pp., details

van Rijn, L.C.; Tan, G.L. (1985) Sutrench-model: two-dimensional vertical mathematical model for sedimentation in dredged channels and trenches by currents and waves. Rijkswaterstaat Communications, 41. Rijkswaterstaat: the Hague, Netherlands. 63 pp., details

Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975) Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 42 + photos, appendices pp., details

Anon. (1996) Jaarverslag AWZ 1996, details

Anon. (2001) AWZ jaarboek 2001, details

Anon. (2002) AWZ jaarboek 2002. Administratie Waterwegen en Zeewezen. 59 pp., details

Anon. (2000) AWZ jaarboek 1999, details

Anon. (2003) Zeekanaal Brussel-Schelde. Jaarboek 2002. De Lloyd: Antwerpen, België. 84 pp., details

Creemers, P.; Van den Eede, E. (2005) Statistiek van het goederenvervoer op de waterweg, 2004. RIS-Vlaanderen (Afd. Vlaamse Nautische Autoriteit): Evergem, België, details

Cosyn, J.; Van Hoof, J. (1999) Statistiek van het goederenvervoer op de waterweg, 1998. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel, België. 137 pp., details

Cosyn, J. (1997) Statistiek van het goederenvervoer op de waterweg, 1996. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel, België, details

Bastiaanse, A.; Christiaen, A.; De Keyzer, I.; de Kort, B.; Deliveyne, T.; Dufour, B.; Ervinck, L.; Gevaert, K.; Lievense, K.; Piqueur, E.; van Trigt, A.; Verstringe, M. (2003) Euregio Scheldemond Scheldemondraad INTERREG III: jaarverslag 2002. [Euregio Scheldemond Scheldemondraad INTERREG III: annual report 2002]. Euregio Scheldemond: Gent, België. 18 pp., details

de Jonge, H.; De Keyzer, I.; de Kort, B.; Deliveyne, T.; Ervinck, L.; Gevaert, K.; Lafaut, I.; Peters, Y.; Piqueur, E.; van Trigt, A.; Verstringe, M. (2004) Euregio Scheldemond Scheldemondraad INTERREG III: jaarverslag 2003. [Euregio Scheldemond Scheldemondraad INTERREG III: annual report 2003]. Euregio Scheldemond: Gent, België. 16 pp., details

Anon. (1993) Jaarboek Monitoring Rijkswateren (presentatie van Fysische, Chemische en Biologische kenmerken) 1992. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: Den Haag, Nederland. 156 pp., details

Anon. (1992) Jaarboek Monitoring Rijkswateren (presentatie van Fysische, Chemische en Biologische kenmerken) 1991. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewater, RIZA: Den Haag, Nederland. 132 pp., details

Anon. (1991) Jaarboek van afvoeren, waterstanden, golven en waterkwaliteit 1989. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewater, RIZA: Den Haag, Nederland. 115 pp., details

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008) Ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. 283 pp., details

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008) Kaartenatlas bij het ontwerp stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009, details

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (2008) Ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen: openbaar onderzoek 16 december 2008 - 15 juni 2009. 271 pp., details

Goudswaard, P.C.; De Boois, I.J. (2009) Vismonitoring 2008, overgangswater: Westerschelde en zoute meren: Veerse meer. Wageningen IMARES Rapport, C083b/08. Wageningen IMARES: Yerseke, The Netherlands. 26 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.28. 13-uursmeting ADCP neervorming DGD zomer 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. III, 189 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.20. Sedimentbalans 01/04/2008 - 30/06/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 161 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; GEMS International; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.14. Sediment jaarbalans 01/04/2007 - 31/03/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 161 pp., details

Anon. (2007) Wel-varende kanaalzone: kwalitatieve groei vóór de nieuwe zeesluis en in stroomversnelling erna. Strategisch plan voor de Gentse kanaalzone - definitief ontwerp. Projectbureau Gentse Kanaalzone: Gent, Belgium. 158 pp., details

Anon. (2006) Tussentijds strategisch plan haven van Antwerpen (Linker- en Rechterscheldeoever). Vlaamse Overheid. Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Afdeling Haven- en Waterbeleid: Antwerpen, Belgium. 142 pp., details

Ercken, D.; Maes, J.; Ollevier, F.P. (2002) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: Studierapport in opdracht van VIBNA. Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. 31 pp., details

van Santen, P. (2009) ADCP metingen MONEOS-T project: verwerking meetpunt AZTM 2. Uitvoerend Secretariaat Technische Schelde Commissie. 67 pp., details

van Santen, P. (2009) ADCP metingen MONEOS-T project: verwerking debietraai 7 'Everingen'. Uitvoerend Secretariaat Technische Schelde Commissie. 171 pp., details

Speybroeck, J.; Breine, J.J.; Vandevoorde, B.; Van Wichelen, J.; Van Braeckel, A.; Van Burm, E.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G.; Vyverman, W. (2008) KRW doelstellingen in Vlaamse getijrivieren: Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in een aantal Vlaamse getijrivier-waterlichamen vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, R.2008.56. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 153 pp., details

Vanlede, J.; De Clercq, B.; Decrop, B.; Ides, S.; van Holland, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009) Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 2. Afregelen van het 2D Scheldemodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium & IMDC: Antwerpen, Belgium. VIII, 29 + appendices pp., details

Voet, H. (2003) Vleugelrui van Bergeenden Tadorna tadorna aan de Beneden-Schelde in het Antwerps havengebied: biologische aspecten bij de zomerconcentratie. [Flight-feather moult of Shelduck Tadorna tadorna at the Lower-Scheldt in the Antwerp port area: biological aspects of summer concentrations]. Eigen beheer: Kalmthout, Belgium. 88 pp., details

Anon. (2008) Strategisch plan voor de haven van Antwerpen. Minaraad Vlaanderen. 24 pp., details

Baretta-Bakker, J.G.; van den Berg, M.S.; Bijkerk, R.; van Dam, H.; Ietswaart, T.; Joosten, A.M.T.; van der Molen, J.; Wolfstein, K. (2007) Achtergronddocument, referenties en maatlatten fytoplankton ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. 65 pp., details

Higler, B.; Ottburg, F.G.W.A.; Vriese, T.; Beers, M.C.; Jager, Z.; De Leeuw, J.; Van de Ven, M.; Backx, J.; Kranenbarg, J.; Jaarsma, N.; Klinge, M. (2004) Achtergronddocument Vissen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): [s.l.]. 147 pp., details

Kranenbarg, J.; Jager, Z. (2008) Maatlat vissen in estuaria. KRW watertype O2. Reptielen, Amfibiën, Vissen onderzoek Nederland (RAVON): Nijmegen, Nederland. 40 pp., details

Vroege, M.; Rengers, J.L. (2007) Achtergrondrapport KRW monitoring. Stroomgebied Schelde. Arcadis: 's-Hertogenbosch, Nederland. 60 pp., details

Anon. (2008) Integrale visie op havenontwikkeling in Nederland en Vlaanderen. Een schets voor transitie naar duurzaamheid: Eindrapport. Koppies & Stevens "Port Strategy Consultants" BV: Capelle aan den Ijssel. 68 pp., details

Stevens, M.; Vandenneucker, T.; Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Gelaude, E.; Coeck, J. (2008) Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Vorderingsverslag september 2008. Research Institute for Nature and Forest (INBO): België. 107 pp., details

ten Brinke, W.B.M.; Van Deen, J.; De Groen, M. (2008) Onze Delta - Feiten, Mythen en Mogelijkheden. Staat en Toekomst van de Delta 2008 - eerste stap. Deltares: Delft, Nederland. ISBN 978-90-810136-6-6. 76 pp., details

Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bekker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; N (2007) Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht, Nederland. 375 pp., details

Pot, R.; Pelsma, T. (2006) Achtergronddocument met toelichting en voorbeelden voor de toepassing van de KRW-maatlatten biologie in Nederland. Werkgroep MIR (Monitoring, Rapportage en Informatievoorziening), LBOW, MRE. 44 pp., details

Anon. (2005) Veiligheid Nederland in kaart: Hoofdrapportonderzoek overstromingsrisico's. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Den Haag, Nederland. ISBN 90369-5604-8. 141 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2002) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2002: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2002: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 47 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2002) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2001: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 2001: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 49 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 1999: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 53 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Verschuure, J.M. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2000. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2000: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 62 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; van Soelen, E. (2004) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2004. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2004: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 57 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Pronker, A.E.; Verschuure, J.M. (2004) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2003. Rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 2003: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 51 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2003) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2002: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 2002: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 47 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M. (2003) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2003: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 2003: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEME: Yerseke, Nederland. 53 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, R. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1999: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 1999: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 43 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Dimmers, W.; Markusse, R. (1997) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar1997: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 1997: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 41 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. ([s.d.]) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 1996: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 43 pp., details

Brummelhuis, E.B.M.; Craeymeersch, J.A.; Markusse, R.; Sistermans, W.C.H. (1997) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 1996: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in spring 1996: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 42 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; de Koeyer, P.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2002) Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2001: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 33 pp., details

Sistermans, W.C.H. (2001) Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2000: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 40, tabellen pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dimmers, W.; Markusse, M.M.; Verschuure, J.M. (2000) Inventarisatie macrofauna Westerschelde 1999: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEMO: Yerseke, Nederland. 33 pp., details

van Moorsel, G.W.N.M. (2000) De sublitorale begroeiing van de geulwandverdediging bij Bath en in het Zuidergat in de Westerschelde in 1999. Bureau Waardenburg Rapport, 99.59. Bureau Waardenburg: Culemborg, The Netherlands. 48 pp., details

van Moorsel, G.W.N.M.; Waardenburg, H.W. (1999) De sublitorale begroeiing van de geulwandverdediging bij Bath in de Westerschelde in 1998. Bureau Waardenburg Rapport, 99.02. Bureau Waardenburg: Culemborg, The Netherlands. 39 pp., details

van Moorsel, G.W.N.M. (1996) De aangroei van geulwandverdedigingen in de Westerschelde - een oriënterende studie. Bureau Waardenburg Rapport, 96.09. Bureau Waardenburg: Culemborg, The Netherlands. 34 pp., details

Verbist, F.; Sterling, A. (1974) Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der bijkomende modelproeven. WL Rapporten, 323_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 5 + appendices pp., details

Smets, E. (1996) Getij-en kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken: het gemiddeld getij over het decennium 1971-1980, een gemiddeld getij typisch voor het jaar 1980. WL Rapporten, 405_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. Vol. 1 (Verslag); Vol. 2 (resultatenbundel, tabellen en grafieken) pp., details

Stevens, M.; Van den Neucker, T.; Mouton, A.; Buysse, D.; Martens, S.; Baeyens, R.; Jacobs, Y.; Gelaude, E.; Coeck, J. (2009) Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Rapport INBO, R.2009.9. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 188 pp., details

Meesters, H.W.G.; Brinkman, A.G.; van Duin, W.E.; Lindeboom, H.J.; Van breukelen, S. (2009) Graadmeterstelsel biodiversiteit zoute wateren: I. Beleidskaders en indicatoren. [Salt-water biodiversity indicator system. I: Policy frameworks and inidicators]. WOt Rapport (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu), 92. Wageningen IMARES: Wageningen, The Netherlands. 134 pp., details

Studiebureau Havenwerktuigen (1999) Samenvatting waterhuishouding 1997. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 15 pp., details

De Backer, J.K. (2000) Samenvatting waterhuishouding 1998. In bijlage aangevuld met de geraamde slibverhandeling door versassen, watersteken en waterlozen. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 17 pp., details

De Schutter, K.; Van den Berge, S. (2002) Samenvatting waterhuishouding 2000. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 27 pp., details

Anon. (2007) Samenvatting waterhuishouding Rechter Oever 2007. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 31 pp., details

Alderhout, E.; Van Heue, D. (2009) Samenvatting waterhuishouding Linker Oever 2008. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 13 pp., details

Alderhout, E.; Van Heue, D. (2009) Samenvatting waterhuishouding Rechter Oever 2008. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 30 pp., details

Anon. (2009) Het bekkenbeheerplan van het Benedenscheldebekken: integraal waterbeleid in de praktijk 2008-2013. Waterwegen en Zeekanaal NV. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen, Belgium. 393 + cd-rom (actiefiches) pp., details

Anon. (2009) Grensoverschrijdende afstemming vervoer gevaarlijke stoffen. Onderzoeksrapport: analyse van beleidspraktijken in Vlaanderen en Nederland. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-op-Zoom, Nederland. 124 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.21. 13-uursmeting Sediview DGD tijdens een gemiddeld getij - lente 2008 - 26/06/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. V, 69 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.21. Sedimentbalans 01/07/2008 - 30/09/2008, details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics (2009) Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 2/'05 - 3/'08. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. II, 82 pp., details

Meininger, P.L.M.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J.; Wolf, P.A. (2006) Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ, 2006.006. RIKZ: Middelburg, The Netherlands. 159 pp., details

Van Damme, S.; Van Hove, D.; Ysebaert, T.; de Deckere, E.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2003) Ontwikkelen van een score of index voor fytoplankton, macrozoöbenthos, macro-algen en angiospermen voor de Vlaamse overgangswateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Wilrijk, Antwerpen (Belgium). 73 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.34. Calibratie stationaire en mobiele toestellen herfst 27-28 oktober 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. III, 26 + appendices pp., details

Anon. (1997) Stroom- en golfmetingen op slikken gelegen voor schorren in de Westerschelde. Eerste uitwerking van metingen uitgevoerd op de slikken van Bath, Waarde, Zuidgors en Paulina; mei t/m oktober 1996: Project MARS*SSM, Marsh Amelioration along the River Schelde, Side Specific Monitoring. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Directie Zeeland: The Netherlands. 92 pp., details

Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J. (2007) Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2006/2007. [Waterbirds and marine mammals in the Zoute Delta 2006/2007]. Rapport RIKZ, 2008.031. Rijkswaterstaat: Vlissingen, Nederland. ISBN 978-9036-9147-34. 108 pp., details

De Vries, J.; Harbers, A.; Verwest, F. (2007) Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen: leren van hsl-zuid, schelde en ijzeren rijn. ruimtelijk planbureau: Nederland. 168 pp., details

Meininger, P.L.M.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, C.W.; Wolf, P.A. (2001) Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. [Breeding success of coastal breeding birds in the Delta area in 2000]. Rapport RIKZ, 2001.810X: Middelburg, Nederland. 139 pp., details

Meininger, P.L.M.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Strucker, C.W.; Wolf, P.A. (2000) Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. [Breeding success of coastal breeding birds in the Delta area in 1999]. Rapport RIKZ, 2000.831X. RIKZ: Middelburg, Nederland. 98 pp., details

Arts, F.A. (1996) Het functioneren van (kunstmatige) broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 1 . Veldonderzoek broedseizoen 1996. Rapport RIKZ, 96 .71. Bureau Waardenburg/RWS, RIKZ. 39 pp., details

Arts, F.A. (1998) Het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 3 . Veldonderzoek broedseizoen 1998. Rapport RIKZ: Middelburg, Nederland. 76 pp., details

Wens, F.; Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974) Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295-4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 49 + appendices pp., details

Kemerink, J.S. (2004) Ontpolderen: wel of niet? : effect van ontpolderen op natuurontwikkeling in het Schelde-estuarium. [Setback of the sea defences: yes or no? Influence of setbacks on nature development in the Scheldt-estuary]. MSc Thesis. TU Delft: Delft, Nederland. 135 pp., details

Hoek-van Nieuwenhuizen, M.; Van barneveld, E. (2009) Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot. Wageningen IMARES. 54 pp., details

Vethaak, A.D. (1985) Inventarisatie naar het voorkomen van visziekten in relatie tot vervuiling in Nederlandse kustwateren. 78 pp., details

Hoek-van Nieuwenhuizen, M. (2009) Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in mosselen. Wageningen IMARES. 21 pp., details

Struijs, J.; de Zwart, D. (2003) Evaluatie van pT : de bepaling van toxische druk in water. RIVM rapport, 860703001/2003. RIVM: Bilthoven, Nederland. 39 pp., details

De Mesel, I.G.; Smit, C.; Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J. (2009) Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. Wageningen IMARES Rapport, C015/09. Wageningen IMARES. 137 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Dekker, A.G.; Dek, L.A.; Engelberts, A.; van Hoesel, O.J.A.; Rietveld, M.; Markusse, M.M. (2007) Inventarisatie macrofauna Westerschelde 2006: rapportage in het kader van de evaluatie van de verdieping van de Westerschelde. NIOO-CEME. 47 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.22. 13-uursmeting Sediview op 24/09/2008 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 75 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.20. Omgevingscondities in de Schelde april - september 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 38 +appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.29. 13u-meting SiltProfiler 29 september 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 36 + appendices pp., details

Anon. (2008) De 'Rijn-Schelde Delta' als de multimodale aanlegsteiger van Europa. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie. 10 pp., details

Santbergen, L.L.P.A. (1994) Water quality in the Scheldt basin: interim progress report 1993, details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; GEMS International (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.10. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2007 - March 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. VI, 60 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Vanlede, J. (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.24. 13-uursmeting Sediview op 02/12/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD), details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.31. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 11/03/2009 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 82 pp., details

Van Belleghem, S.; Bal, K.; Desmet, N.; Buis, K.; de Deckere, E.; Meire, P.; Vanderborcht, J.P.; Dehairs, F.A.; Brion, N.; De Brabandere, L. (2007) Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin (MANUDYN I). Federal Science Policy Belgium: Brussels, Belgium. 130 pp., details

line

Thesissen

Van Colen, C. (2009) Tidal flat macrobenthos ecology, recolonisation and succession.[Ecologie, herkolonisatie en successie van het macrobenthos in slikken]. PhD Thesis. Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Afdeling Mariene Biologie: Gent, Belgium. ISBN 978-90-902416-6-1. 300 pp., details

·             Van Colen, C.; Meulepas, G.; De Backer, A.; van der Wal, D.; Vincx, M.; Degraer, S.; Ysebaert, T. (2009) Benthic community structure, diversity and trait displacement across an estuarine tidal flat hydrodynamic stress gradient, details

·             Montserrat, F.; Van Colen, C.; Degraer, S.; Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2009) Benthic community-mediated sediment dynamics, details

Smis, A. (2009) Effect of land use on silica transport. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent, Belgium. 179 pp., details

Jottier, T. (2009) Sedimentbewegingen in het 'gereduceerd getijdengebied' Lippenbroek: randvoorwaarden en validatiedata voor een modellering. MSc Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Wetenschappen. Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent, Belgium. 132 + appendices pp., details

Kemerink, J.S. (2004) Ontpolderen: wel of niet? : effect van ontpolderen op natuurontwikkeling in het Schelde-estuarium. [Setback of the sea defences: yes or no? Influence of setbacks on nature development in the Scheldt-estuary]. MSc Thesis. TU Delft: Delft, Nederland. 135 pp., details

line

Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Doel - Boerenschans 2009 [KAART]. [Doel - Boerenschans 2009 [MAP]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/04, details

Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003) Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium, in: (2003). Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1 + 7 p. handouts], details

Van de Graaf, B.; Broekhuijsen, J.; Vredeveldt, A.; van de Ven, A. (2004) Construction aspects for the Schelde Y-shape crashworthy hull structure, in: Society of Naval Architects of Japan (Ed.) (2004). Proceedings of the 3rd International Conference on Collision and Grounding of Ships, ICCGS 2004, October 25-27, 2004, Izu, Japan. pp. 229-233, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Westerschelde - Zeeschelde: Monding - Rupel 2009 (kaartnummer 104) [KAART]. [Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]]. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel, Belgium. 11 maps pp., details

Maeckelberghe, H. (2003) Watersysteemkennis en de Europese Kaderrichtlijn Waterbeleid, in: (2003). Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1-6], details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Monding Rupel - Hemiksem 2009 [KAART]. [Mouth Rupel - Hemiksem 2009 [MAP]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/01, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Hemiksem - Hoboken 2009 [MAP].[Hemiksem - Hoboken 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/02, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Antwerpen 2009 [MAP].[Antwerpen 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/03, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Saeftinge - Doel 2009 [MAP].[Saeftinge - Doel 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/05, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Valkenisse - Saeftinge 2009 [MAP].[Valkenisse - Saeftinge 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/06, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Walsoorden - Valkenisse 2009 [MAP].[Walsoorden - Valkenisse 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/07, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Hansweert 2009 [MAP].[Hansweert 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/08, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Terneuzen - Hansweert 2009 [MAP].[Terneuzen - Hansweert 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/09, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Wielingen - Vlissingen 2009 [MAP].[Wielingen - Vlissingen 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/10, details

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009) Wandelaar - Wielingen 2009 [MAP].[Wandelaar - Wielingen 2009 [KAART]], in: Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2009). Westerschelde - Zeeschelde: Estuary - Rupel 2009 (map number 104) [MAP]. pp. 104/11, details

Hemminga, M.A.; Van Soelen, J.; Markusse, M.M. (1987) The relation between the halophyte Aster tripolium and Agapanthia villosoviridescens an insect invader of estuarine salt marshes, in: Huiskes, A.H.L. et al. (Ed.) Vegetation between land and sea. pp. 214-224, details

Meijerink, S.V. (1997) Strategic river management : the case of Scheldt river pollution, in: Shady, A.M. et al. (Ed.) (1997). Perspectives sur les ressources en eau au 21e siecle : conflits et opportunites : 9e congres mondial de l'eau de l'Association Internationale des Ressources en Eau, Montreal, Quebec, Canada, 1 au 6 septembre 1997 : resumes exhaustifs = Water resources outlook for the 21st century : conflicts and opportunities : 9th world water congress of the International Water Resources Association. pp. 689 - 691, details

Zijlmans, R.F.G.M. (1995) Waarom is samenwerking nodig voor Maas en Schelde? = Pourquoi la cooperation s'impose-t-elle pour la Meuse et l'Escaut? in: Hennekam, B.M.J. (Ed.) (1995). Benelux: dossier 95/1 waterbeleid = politique des eaux. pp. 14-19, details

Leeuwen, N.F.M.; Molenaar, A.; Bleuten, W. (1995) Een vergelijking van de waterkwaliteitsbepalende factoren van de watersystemen die afwateren op de Noordzee: een voorstudie, details

Anon. (2000) Rapport kwaliteit van de Schelde in 1998, in: (1999). Jaarverslag 1999 ICBS. pp. 5-12, details

Wollast, R. (1988) Input and behavior of pollutants: the Scheldt estuary, in: Salomons, W. et al. (Ed.) (1988). Pollution of the North Sea: an assessment. pp. 183-193, details

Rijstenbil, J.W.; Haritonidis, S.; Van Drie, J. (1993) Interactions of copper with trace metals and thiols in macro-algae Enteromorpha prolifera (O.F. Muell) J.Ag., grown in water of the Scheldt Estuary (Belgium and S.W. Netherlands), in: Slooff, W.; de Kruijf, H.A.M. (Ed.) (1993). Proceedings 2nd European conference on ecotoxicology: recent advances in ecotoxicology, May 11 - 15, 1992, Amsterdam, The Netherlands. pp. 539-549, details

Anon. (1991) De Referaten van de studiedag 'De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel', georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer (NVA) i.s.m. de v.z.w. WEL op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). WEL vzw: Antwerpen, België. 56 pp., details

Niesing, H. (1998) Integrated water management and remote data access, possibilities of a system based on telematics. Environmental management and health 9(1): 38-40, details

Smit, H. (1995) Naar een integraal waterbeheer voor de Schelde: inrichting van het onderzoek, in: (1995). Symposium TU Delft en waterbeheer: integratie in het kwadraat. pp. 19-22, details

Brouwer, R. (1995) Naar een integraal beheer van de Schelde: achtergronden en doelstellingen, in: (1995). Symposium TU Delft en waterbeheer: integratie in het kwadraat. pp. 15-17, details

 

line

Projecten

1993: De ontwikkeling van een beheersmodel voor het duurzaam gebruik van het stroomgebied van de Schelde, details

1997-2002: Study and Modelling Eutrophication-related Changes in Coastal Planktonic Food-webs, details

2001-2002: Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, details

2002: Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, details

2002-2006: Opstellen van een synthese rapport van alle monitoring gegevens van de Beneden Zeeschelde ten behoeve van de milieuvergunningsaanvraag en uitwerken van een gedetailleerd monitoringsprogramma, details

2003: Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, details

2003-2004: Ecosysteemmodellering ter onderbouwing van de SMER voor het Sigmaplan, details

2003-2004: Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied, details

2004-2004: Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde, details

2004-2005: Binnendijkse slik- en schorontwikkeling dankzij een gereduceerd getij, details

2004-2008: De Vlaamse wetlands. Een archeologische verkenning van de scheldevallei, details

2004-2009: Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, details

2005-2006: Inventarisatie en lokalisatie van oude dijkdoorbraken onder moderne dijk en in het Scheldebekken. Onderzoek in Kruibeke in het kader van het uitw erken van een efficiënte werkwijze, geofysische technieken en digitale modellen, details

2005-2006: Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli., details

2005-2006: Voorhaalbaarheidsstudie (pre-feasibility study) voor een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) met het oog op een kostenefficiënte integratie van het containerproject Deurganckdok in de haven van Antwerpen, details

2006-2008: Detectie en verklaring van verdronken landschappen in het Westerscheldegebied: bezitsstructuren als hinderpaal voor een duurzame ontwikkeling tijdens de Middeleeuwen?, details

2006-2009: Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, details

2008: Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, details

2008-2008: Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, details

2009-2010: Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, details

 

line

Datasets

Schelderadarketen. Scheepvaartbegeleiding, Schelde Coördinatie Centrum, Verkeerscentrale Zandvliet, Beheer en exploitatieteam Schelderadarketen, Verkeerscentrale Vlissingen, details

ME-1 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - broedvogels. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

ME-1b. 6 jaarlijkse schorkartering van broedvogels in het kader van het Sigmaplan. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

ME-2 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - watervogels. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

ME-3 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - macrobenthos. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

ME-3a. Subtidale staalnames van macrobenthos in het Deurganckdok 96-97. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

ME-4c. Trekvis monitoring in de Zeeschelde.. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

ME-6 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

MNO-1 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - watervogels. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

MNO-3 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vis. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Hyperspectrale vliegtuigopnamen monding Westerschelde. Belgian Science Policy, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, details

Hyperspectrale vliegtuigopnamen Westerschelde thv Molenplaat en Walsoorden. Belgian Science Policy, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven, Netherlands Institute of Ecology, details

Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2005. Belgian Science Policy, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, International Marine & Dredging Consultants NV, details

Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2007. Belgian Science Policy, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, details

Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde (sinds 2001). , details

Temporele en ruimtelijke patronen van vissen en kreeftachtigen in de Zeeschelde (1997). , details

Temporele patronen van vissen en kreeftachtigen in de Beneden-Zeeschelde t.h.v. Doel (1995). , details

Vrijwilligersnetwerk voor de opvolging van het visbestand in de Zeeschelde en de Rupel (sinds 2007). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

 

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.