SCHELDEMONITOR ATTENDERING ScheldeMonitor attendering

SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 15
November - December 2007

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapporten
line

Publicaties

Open Documenten

Sterckx, S.; Knaeps, E.; Bollen, M.; Trouw, K.; Houthuys, R. (2007) Retrieval of suspended sediment from advanced hyperspectral sensor data in the Scheldt estuary at different stages in the tidal cycle. Mar. Geod. 30(1-2): 97-108, details

De Wit, K.; Sas, M. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Baggeren en storten. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Background paper Dredging and dumping]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 128 + annexes pp., details

line

Boeken en Monografieën

Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T. (1995) De Schelde: een stroom natuurtalent. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 95.10. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt, Belgium. 32 pp., details

Hydrologisch Informatiecentrum (2007) Hydrologisch Jaarboek 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 166 pp., details

Anon. (2007) Schelde Nieuwsbrief 53. Schelde Nieuwsbrief. 8 pp., details

De Clercq, M.; De Ridder, B.; Haustraete, K.; Janssens, G.; Puype, S.; Remmerie, F.; Van Bockstal, P.; Van Dorslaer, K. (2006) Vol van water...: de waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Benedenscheldebekken [BROCHURE]. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW ): Erembodegem, Belgium. 47 pp., details

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. 67 pp., details

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. 70 pp., details

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout, Belgium. 60 pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Aquatic Ecosystem Health & Management

Anon. (2007) Aquatic Ecosystem Health & Management 10(1). Aquatic Ecosystem Health & Management, 10(1)

Marine Geodesy [Mar. Geod.]

Anon. (2007) Mar. Geod. 30(1-2). Marine Geodesy, 30(1-2)

Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid

De vzw WATER (2007) Water 29. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 29

Anon. (2007) Water 30. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30

Anon. (2007) Water 31. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. 67 pp.

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. 70 pp.

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1). vzw Water: Boechout, Belgium. 60 pp.

Anon. (2006) Water 26 (1). Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(1)

Anon. (2006) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout, Belgium. 61-99 pp.

Anon. (2006) Water 26(2). Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2)

Anon. (2007) Congres watersysteemkennis 2006/2007: Aquatische biodiversiteit. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 29. vzw Water: Boechout, Belgium. 62 pp.

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 30. vzw Water: Boechout, Belgium. 80 pp.

Anon. (2007) Congres Watersysteemkennis 2006/2007: De interactie tussen bodem, grondwater en ecosysteem. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 31. vzw Water: Boechout, Belgium. 71 pp.

line

Rapporten

Waterbouwkundig Laboratorium ([S.a.]) Berekeningen betreffende de stormvloedbeveiliging in het Antwerpse. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 25 + appendices pp., details

Anon. (2007) Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2006. [Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2006]. Schelde InformatieCentrum: Middelburg, The Netherlands. 25 pp., details

Anon. (2007) REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of TSM. Activity report 1 covering the period from 01/12/2006 to 01/11/2007. Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid: Belgium. 26 pp., details

Anon. (1944) Slib- en zoutmetingen in Schelde en bijrivieren. WL Rapporten, 67. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. different reports + tables, plans pp., details

Anon. (2007) Ontwerp-Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 48 pp., details

Schrijver, M.; Plancke, Y. (2007) Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010; Uitvoeringsplan monitoring 2008-2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken. 23 pp., details

Scheltjens, T.; De Wit, K.; Wever, E. (2007) Hoofdrapport Actualisatie van Maatschappelijke kosten-batenanalyse Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. [Main report Actualisation of social cost-benefit analysis broadening channel Lower Zeeschelde and Westerschelde]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang. 159 pp., details

Anon. (2007) Hoofdrapport Milieueffectrapport;Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. [Main report Environmental impact report; Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde]. Rijkswaterstaat Zeeland/Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg/Antwerpen. 311 pp., details

Anon. (2007) Hoofdrapport Actualisatie strategisch milieueffectenrapport; Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. [Main report Actualisation strategic environmental impact report; Shipping channel expansion Lower Sea Scheldt and Western Scheldt]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 67 pp., details

Anon. (2007) Hoofdrapport Passende Beoordeling; Verruiming Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. [Main report Appropriate Evaluation; Expansion Lower Zeeschelde and Western Scheldt]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 130 pp., details

Anon. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport natuur. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Basis report nature]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 147 + bijlagen pp., details

Wijsman, J.; Kesteloo, J.J. (2007) Het effect van baggerwerkzaamheden t.b.v. de verruiming op de kokkelbestanden in de Westerschelde. [The effect of dredging operations on the purpose of the expansion of the cockle situation in the Westerschelde]. Wageningen IMARES Rapport, C081/07. Wageningen IMARES: Wageningen, the Netherlands. 35 pp., details

Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2007) Scholeksters en de verruiming van de Westerschelde: Modelberekeningen voor de periode 1992-2015 aan het effect van de voorgenomen verruiming van de vaargeul op het aantal scholeksters. SOVON-onderzoeksrapport, 2007/03. EcoCurves: Haren, the Netherlands. 57 pp., details

Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Slibdynamiek. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Basis report Mud dynamics]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 170 + bijlagen pp., details

Bruens, A.; Van der Weck, A.; Kuijper, K.; Jeuken, C.; Sonneville, B.; van der Kaaij, T. (2007) Milieueffectrapport Verruiming Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Morfologie. [Environmental impact report Expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Basis report Morphology]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 142 + bijlagen pp., details

van Banning, G. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Water. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Basis report Water]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 110 + annexen pp., details

Sas, M.; van Holland, G.; Toro, F. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Zoutdynamiek. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Basis report Salt dynamics]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 123 pp., details

Anon. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Morfologische ontwikkeling Westerschelde; Fenomenologisch onderzoek naar de ontwikkelingen op meso-schaal. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Background paper Morphological development Westerschelde; Phenomenological research to the developments at mesoscale]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 102 pp., details

Van der Weck, A. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Systeembeschrijving Schelde-estuarium; Een visie op de macro-morfologische ontwikkeling. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Background paper System description Schelde estuary; A vision on the macro-morphological development]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 83 + annexes pp., details

Anon. (2006) Onderzoeksplan MER Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. [Research plan Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde]. 122 pp., details

Anon. (2006) Actualisatie van de zandbalans van de Zee-en Westerschelde. [Actualisation of the sand balance of the Zeeschelde and Westerschelde]. Haecon: Bergen op Zoom, Belgium. 85 + annexes pp., details

De Wit, K.; Sas, M. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Baggeren en storten. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Background paper Dredging and dumping]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 128 + annexes pp., details

Scheltjens, T.; Wever, E. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument goederenprognoses. [Environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Background paper goods prognosis]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 61 pp., details

Anon. (2007) Actualisatie toekomstverkenning transport (Wester)Schelde. [Actualisation future exploration transport (Wester)Schelde]. DNV energy: Antwerpen, Belgium. 27 + annexes pp., details

Anon. (2006) Plan van aanpak Vergunningenregime Flexibele stortstrategie Westerschelde; Uitvoering geven aan een flexibele Wvo-vergunning. 50 + annexes pp., details

Verheyen, W.; van Dyck, M.; Versieren, J.; van Bommel, R.; Verbeeck, L.; Proos, M.; de Haan, H.; van der Linden, L.; Akkerman, E.; de Brouwer, E.; Lubbers, M.; Weyns, S. (2007) Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Overige Aspecten. [Environmental impact report shippig channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Basis report Other Aspects]. Rijkswaterstaat Zeeland/afdeling Maritieme Toegang: Middelburg/Antwerpen. 303 pp., details

Anon. (2007) Onderzoeksplan MER verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde;Overige disciplines. [Research plan environmental impact report shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde; Other disciplines]. Arcadis - Technum. 59 pp., details

Wens, F. (1976) Sediment transport in de Westerschelde. Ministerie van Openbare Werken. Algemene Directie voor Selectie en Vorming: Brussel, Belgium. 26 + appendices pp., details

van Kessel; Vanlede, J.; Kuijper, K.; de Kok, J. (2007) Further development and first application of a mud transport model for the Scheldt estuary: in the framework of LTV. Phase 2. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 139 pp., details

IMDC (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van de LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 10. Aanvullende slibparameters zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. III, 31 + appendices pp., details

line

Andere

Anon. (1921-1938) Verslag over de visscherij gedurende het jaar 1921 (etc.). Verslagen en mededeelingen van de afdeeling visscherijen. 's-Gravenhage: 's-Gravenhage, the Netherlands, details

Anon. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, Belgium, details

line

Projecten

2004-2006: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, details

2005-2010: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Algemeen Programma, details

2005-2010: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, details

2005-2010: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma toegankelijkheid, details

2005-2010: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma veiligheid tegen overstromen, details

2006-2008: Schelde op school, details

2006-2010: Verruiming van de vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde, details

2007-2007: LTV slib 2007, details

2007-2008: Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, details

2007-2008: Het ontwikkelen en realiseren van de derde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), details

2007-2008: Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde, details

2007-2009: Onderzoek naar trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, details

2010: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Natuurlijkheid, details

2010: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Veiligheid, details

2010: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, details

Schelde-Landschapspark, details

Aanwijzing van het Vlaams gedeelte van de vaargeul als Speciale Beschermingszone (SBZ), details

Inrichting van de Kalkense Meersen en omliggende gebieden, details

Integraal grensoverschrijdend plan Beveren-Hulst, details

Migratiemogelijkheden vissen, details

Natuurontwikkeling- en inrichting tussen Hamme en Dendermonde, details

Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Nederland, details

Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Vlaanderen, details

Regionaal ontwikkelingsplan de Driehoek, details

Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, details

Samenwerking beleid en beheer Schelde-estuarium, details

line

Datasets

OMES: Onderzoek naar het plankton en organisch materiaal in de Zeeschelde.. , details

Zware metalen in intergetijdenzones van de Schelde. Laboratory of Analytical chemistry and applied ecochemistry, details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, VLIZ - InnovOcean site, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org