SCHELDEMONITOR ATTENDERING
line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 20
September - Oktober 2008

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open Documenten Ė Boeken Ė Artikels en Hoofdstukken Ė Rapporten
line

Publicaties

Open Documenten

Roosens, L.; Dirtu, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008) Brominated flame retardants in eels from River Scheldt, details

line

Boeken en MonografieŽn

Anon. ([1999]) Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart [Video]. 1 video (9 min.) pp., details

Meire, P. (2008) De Schelde meten, de toekomst weten? Inleiding [PPT Presentatie]: Antwerpen, Belgium. 38 slides pp., details

Van Damme, S.; Meire, P.; Dehairs, F.A.; Chevalier, E. (2008) Een kwaliteitslabel voor het Scheldewater? [PPT Presentatie]: Antwerpen, Belgium. 22 slides pp., details

Chen, M.; Wartel, S.; Vanderborght, J.P. (2008) Het lichtklimaat en de Scheldebodem in beweging [PPT Presentatie]: Antwerpen, Belgium. 19 slides pp., details

Tackx, M.L.; Cox, T.; Van Wichelen, J.; Vanderborght, J.P. (2008) Het zwevende leven in de Schelde [PPT Presentatie]: Antwerpen, Belgium. 42 slides pp., details

Maris, T.; Meire, P. (2008) Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is [PPT Presentatie]: Antwerpen, Belgium. 29 slides pp., details

Meire, P. (2008) 2018, 10 jaar later : Hoe zal de Schelde evolueren onder invloed van de huidige activiteiten in en rond de Schelde? [PPT Presentatie]: Antwerpen, Belgium. 74 slides pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Excavator

Anon. (1990) Excavator 1990(7-8). Excavator, 7-8

INBO [INBO]

Belpaire, C. (2008) Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. [Pollution in eel: a cause of their decline?]. INBO, M.2008.2. PhD Thesis. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal, Belgium. ISBN 978-90-8649-184-1. 459, III annexes pp.

  • Roosens, L.; Dirtu, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Gheorghe, A.; Neels, H.; Blust, R.; Covaci, A. (2008) Brominated flame retardants in eels from River Scheldt, details

Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuurbehoud [Vogelnieuws]

Anon. (2002) Vogelnieuws 1(4). Vogelnieuws: Ornithologische Nieuwsbrief van het Instituut voor Natuurbehoud, 1(4)

  • Van den Bergh, E.; Verbessem, I.; De Regge, N.; Soors, J. (2002) Watervogels langs de Zeeschelde; Resultaten van de boottellingen 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, details

line

Rapporten

Antwerpse Zeehavendienst (1994) Startnota renovatie Royerssluis: Antwerpen, Belgium. 44 pp., details

Van Thuyne, G.; Breine, J.J. (2008) Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren afgevist in het kader van het 'Meetnet Zoetwatervis' 2007. Rapport INBO, R.2008.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal, Belgium. 154 pp., details

Gotjť, W.; Spier, J.L.; Janmaat, L.M. (2003) Overzicht monitoringsdata Zeeschelde. Beoordelen van de effecten van terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. AquaSense: Amsterdam, the Netherlands. 90 pp., details

Piesschaert, F.; Van den Bergh, E. (2002) Vegetatie Ketenissepolder: situatie bij aanvang van de monitoring. [Vegetation Ketenissepolder: situation at the start of the monitoring]. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2002(24). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 14 pp., details

De Block, M.; Meire, P.; Hoffmann, M.; Ysebaert, T. (1998) Ecologische studie containerkaai/dok-west (Waaslandhaven). Onderzoek naar de ecologische effecten van de aanleg van een containerdok langs de Linker Schelde-oever nabij Doel, en de mogelijkheden voor het inpassen van een natuurontwikkelingsplan in en rond de Waaslandhaven. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 1998(12). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 156 pp., details

Jaspers, C.J.; Wessels, S. (2008) Bijdrage projecten aan de herstelopgave voor de Westerschelde; Onderzoek naar de mogelijke bijdrage van een aantal projecten aan de herstelopgave voor de Westerschelde in het kader van het Natuurpakket. Grontmij: Middelburg/Houten, the Netherlands. 78 pp., details

Dam, G.; Koks, L.; van Stichelen, K. (2008) Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde; Verkenning naar mogelijke gebieden en maatregelen. Ingenieursbureau Svasek: Rotterdam, the Netherlands. 75 pp., details

Boudewijn, T.J.; Snijders, W.J.M. (2008) Mogelijkheden voor estuariene natuurontwikkeling in de Braakman-Noord; Verkenning in het kader van het Natuurpakket Westerschelde. Bureau Waardenburg/Deltares: Culemborg, the Netherlands. 120 pp., details

Anon. (2008) Monitor Verkeers- en Vervoersstromen RSD. [Monitor Traffic and Transportstreams RSD]. Universiteit Antwerpen: Zoetermeer, the Netherlands. 61 + annexes pp., details

Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008) Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM: publiek rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 689_04. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research & Universiteit Gent: Antwerpen, Belgium. 34 + 1 p. appendices pp., details

Sistermans, P.; Nieuwenhuis, O. ([s.d;]) Eurosion: Case study: Western Scheldt Estuary (The Netherlands). DHV: Amersfoort, the Netherlands. 14 pp., details

Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008) Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland & Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg, Netherlands; Antwerpen, Belgium. 44 pp., details

line

Andere

de Jong, H.; Gerritsen, F. (1985) Stability parameters of Western Scheldt Estuary, in: Edge, B.L. (Ed.) (1985). Proceedings of the 19th International Conference on Coastal Engineering, September 3-7, 1984, Houston, Texas. pp. 3078-3093, details

Willems, P.; Baguis, P.; Ducharme, A.; Viennot, P.; Verwaest, T. (2008) Impact du changement climatique sur les extrÍmes hydrologiques et hydrauliques dans les bassins de l'Escaut et de la Seine, et sur le littoral de la Mer du Nord, in: (2008). Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen. pp. 13-14, details

Willems, P.; Baguis, P.; Ducharme, A.; Viennot, P.; Verwaest, T. (2008) Impact van klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen in de Schelde- en Seine-rivierbekkens en langs de Noordzeekust, in: (2008). Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen. pp. 5-12, details

line

Projecten

2002-2006: Hormonenverstoring in het Schelde estuaruim: verspreiding, blootstelling, effecten, details

2003-2006: Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken, details

2004-2007: Genetische karakterisatie van de alikruiken Littorina littorea en L. saxatilis langsheen een pollutiegradiŽnt in het Schelde estuarium., details

2004-2008: Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, details

2007-2009: Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid, details

2008-2008: Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium, details

2008-2011: Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., details

2008-2011: Schelde op School, details

line

Datasets

Dokwaterbemonstering op een vaste locatie in het Delwaidedok ter opvolging van de milieuvergunningsvoorwaarden. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Dokwaterbemonstering van 3 locaties op rechteroever en 2 op linkeroever in kader van milieuvergunningen linkeroever en rechteroever. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Monitoring afvalwater en slib ter opvolging van milieuvergunningsvoorwaarden. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Monitoring bodem- en grondwater op de terreinen in beheer van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Monitoring grond-, percolaat- en runoffwater op de proefdijk Magershoek. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Monitoring van afvalwater afkomstig van dienstgebouw INFR/DI. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Monitoring van huishoudelijk afvalwater afkomstig van dienstgebouw INFR/NI. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Opvolging van de grondwaterkwaliteit in 10 peilputten rondom het Delwaidedok ter opvolging van de milieuvergunningsvoorwaarden. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Opvolging van de grondwaterkwaliteit in 17 peilputten rondom huidige en voormalige stortplaatsen voor baggerspecie ter opvolging van de milieuvergunningsvoorwaarden. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Opvolging van de grondwaterkwaliteit rondom het gedempte 1ste Havendok. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

Systematische opvolging van de waterbodemkwaliteit voor baggerwerk ter opvolging van de voorwaarden uit de milieuvergunningen loswal en Delwaidedok. Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, details

Aantal vogeldagen per maand in de Beneden Zeeschelde van oktober '82 tot december '97. , details

Aanwezigheid van Eurytemora affinis in het Schelde-estuarium uitgezet in afstand vanaf Vlissingen (1996-2006). , details

Abundantie van Copepoden in het zoete en brakke gedeelte van het Schelde-estuarium (1967-2007). , details

Abundantie van Rotiferen in het zoete en brakke gedeelte van het Schelde-estuarium (1967-2002). , details

Abundantie van Waterluizen in het zoete en brakke gedeelte van het Schelde-estuarium (1967-2007). , details

Bodem-bemonstering Beneden-Zeeschelde. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

De soortensamenstelling van watervogels in de Beneden Zeeschelde van oktober '82 tot december '97. , details

Evolutie van het visbestand in de Schelde van 1995 tot 2002. , details

Evolutie van platen en geulen in de Zee- en Westerschelde. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

Fosfaat in het Schelde estuarium uitgezet in afstand tot Vlissingen (1996-2008). , details

Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

Fytoplanktonbiomassa in het Schelde-estuarium (1996-2007). , details

Gemiddeld hoog- en laagwaterverloop in de Schelde en gemiddelde tijkrommen te Vlissingen, Antwerpen, Dendermonde en Gentbrugge. , details

Gewone tijwaarnemingen in de Beneden-Zeeschelde. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

Maandelijkse totalen van de watervogels op de Zeeschelde (oktober 1991-maart 2004). , details

Macrobenthos in de monding van de Westerschelde (1984). Afdeling Mariene Biologie, details

Maximum aantal vogels per telseizoen in de Beneden Zeeschelde van '81/'82 tot december '97. , details

Maximum getelde aantal Gewone Zeehonden in de Westerschelde per jaar in 1995-2003. , details

Monitoring verdieping Schelde. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

Morfologische evolutie van de Westerschelde sinds 1800. , details

NutriŽntenvracht volgens de heersende debieten in het Schelde-estuarium van 1996 tot 2000. , details

Overzicht van de zwevende stof in de bovenste waterlagen van het Schelde-estuarium uitgezet in afstand tot Vlissingen (2002-2007). , details

Percentage zuurstof verzadiging in het Schelde estuarium uitgezet in afstand tot Vlissingen (1996-2008). , details

Silica in het Schelde-estuarium uitgezet in afstand van de monding (1996-2006). , details

Slib-problematiek Beneden-Zeeschelde : slib-balans. Maritieme Toegang - Antwerpen, details

Soetaert en van Rijswijk: Zooplankton data Westerschelde, 1989-1991. Department of Ecosystem Studies, details

Totaal opgelost anorganisch nitrogen (mg/l) in het Schelde estuarium uitgezet in afstand tot Vlissingen (1996-2008). , details

Verdieping Westerschelde sinds 1994 (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Dienst Landbouwkundig Onderzoek, details

Verdieping Westerschelde sinds 1994 (westelijk deel) (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Dienst Landbouwkundig Onderzoek, details

Vlotter-snelheidsmetingen in de Zee- en Westerschelde. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

Voorkomen van verschillende levensgemeenschappen langs de verticale en horizontale gradiŽnt van de Westerschelde en Beneden Zeeschelde. , details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (BelgiŽ)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.