Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Strategische verkenning van de zoetwatervoorziening voor Zuidwest Nederland

Period: May 2001 till September 2001
Status: Completed

Thesaurus terms: Brackish water; Water supply
 Institute 

Institute  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, executant

Abstract
Achtergrond
Naast alle aandacht voor teveel water geeft de Commissie Waterbeheer 21e eeuw ook aan dat te weinig water een onderschatte bedreiging vormt voor de toekomstige waterhuishouding van Nederland. Klimaatverandering, bodemdaling, zeespiegelstijging, lagere rivierafvoeren kunnen op termijn leiden tot een tekort aan voldoende zoet water in de zomer. Veranderingen in de waterbehoefte en een ander beheer van het hoofdsysteem versterken dit proces.
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland wil - vanuit haar verantwoordelijkheid voor het leveren van voldoende zoet water uit het waterhuishoudkundig hoofdsysteem aan de regio Zuidwest Nederland - een strategische verkenning naar de zoetwatervoorziening starten, waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is om deze verkenning samen met partners uit de regio uit te voeren.
Gezien het grote aantal bij de zoetwatervoorziening betrokken partijen en de complexheid van het probleem, heeft directie Zuid-Holland eerst het initiatief genomen voor het uitvoeren van een actorenanalyse met een drieledig doel te weten:

  1. het verkrijgen van een overzicht van bij de zoetwatervoorziening betrokken partijen, de mate waarin zij de zoetwatervoorziening nu en in de toekomst als probleem ervaren en de rol die zij voor zichzelf zien om aan mogelijke oplossingen mee te werken,
  2. het bereiken van zoveel mogelijk overeenstemming met de relevante partijen over een gezamenlijke probleemdefinitie
  3. het met dezelfde partijen bereiken van zoveel mogelijk overeenstemming over een eerste aanzet voor een vervolgaanpak en met name een opzet van een projectorganisatie die daarbij past.


Resultaten
De actorenanalyse is uitgevoerd in twee fasen. Een eerste fase gericht op het inventariseren van meningen van een aantal partijen over de zoetwaterproblematiek. Hiervoor zijn interviews gehouden met een representatieve "doorsnede’’ van het totale actorenveld.
In een tweede fase zijn twee workshops georganiseerd waar de resultaten van de inventarisatie ter toetsing en aanvulling zijn voorgelegd aan een groot aantal partijen. Doel van de workshops was tevens om te komen tot een probleemafbakening. Naast deze probleemafbakening is ook een eerste afbakening van het studiegebied op hoofdlijnen gemaakt.
Tevens is in de rapportage de mogelijke aanpak voor de verkenning weergegeven.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute