Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding: bureau- en literatuurstudie
Jeuken, C.J.L.; Ruessink, G.; Wang, Z.B. (2002). Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding: bureau- en literatuurstudie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 61 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  Earth sciences > Geology > Geomorphology > Coastal morphology
  Sediments > Clastics > Sand
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Auteurs  Top 
 • Jeuken, C.J.L., meer
 • Ruessink, G.
 • Wang, Z.B., meer

Abstract
  Integraal zandbeheer vereist een goed inzicht in de zandhuishouding van de Westerschelde en monding en de morfologische ontwikkelingen onder invloed van ingrepen op verschillende ruimte- en tijdschalen . Het opstellen van een zandbalans is een belangrijk hulpmiddel voor het verkrijgen van dit inzicht en het formuleren van beleid ten aanzien van zandwinning en vaargeulonderhoud . WLIDeIft Hydraulics is gevraagd voorliggend advies uit te brengen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding . Het doel van het project is drieledig : 1) concretiseer en analyseer de beheersvragen met betrekking tot zandwinning en vaargeulonderhoud en inventariseer op basis daarvan de functionele eisen waaraan de zandbalans moet voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan het beantwoorden van de beheersvragen, 2) een advies itbrengen over de manier waarop, op een eenduidige en logische wijze, een gezamenlijke zandbalans van de Westerschelde en monding gemaakt kan worden en 3) het inventariseren welke analyses met de resultaten van de zandbalans kunnen worden uitgevoerd om de beheersvragen te kunnen beantwoorden. De analyse van de (8) beheersvragen leert dat een zandbalans in principe moeten kunnen bijdragen aan de beantwoording van demeeste beheersvragen . Verder mondt de analyse uit in een aantal concrete aanbevelingen en aandachtspunten . Belangrijkste aanbeveling is dat de te gebruiken schematisatie (= vakkenindeling waarvoor de balans wordt gemaakt) wordt gebaseerd op morfologische eenheden op mesoschaal (delen van grote geulen en kortsluitgeulen), die vervolgens kunnen worden geaggreerd tot grotere morfologische eenheden .Dit is ook de belangrijkste reden waarom bestaande zandbalansstudies slechts in zeer beperktemate kunnen bijdragen aan het beantwoorden van de beheersvragen

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs