MONEOS datafiches

S-MD-V-008 - Sedimentatie-erosiemetingen intertidaal (platen, slik en schor)

Beschrijving: In de Zeeschelde en zijrivieren worden in raaien de profielen van 28 slik-schor zones jaarlijks gemeten. Bij elk profiel worden ook detailmetingen uitgevoerd met sedimentatie-erosieplots (referentiepaal met errond 16 referentiemetingen) om veranderingen op profielen ook statistisch te detecteren. De metingen vinden plaats van de teen van de dijk tot de laagwaterlijn. De profielen worden bij opmeting beschreven op morfodynamische kenmerken en gedocumenteerd op vaste punten met foto’s. Op deze raaien voor microdynamiek wordt tevens granulometrie bepaald. Het monitoringplan van sedimentatie en erosie van de punt en raaimetingen in de Zeeschelde is gewijzigd tegenover het oorspronkelijke voorstel (Meire & Maris, 2008; Fiche 20091207_Datafiches_MonitoringVlaanderen). Dit om 1. een betere afstemming/overgang te voorzien naar de WS, 2. om de evaluatie van de veranderingen in sedimentatie-erosie en profielveranderingen beter te kunnen uitvoeren. De voornaamste wijzigingen zijn: - profielmetingen volgens principe van de identiek puntmeting op de raai (‘navigate to point’) – dit om de vergelijkbaarheid van opeenvolgende meetsessies te vergroten - verandering in meetfrequentie BeZe, BoZe + Rupel en zijrivieren: 1 x per jaar puntmeting en raaimeting zowel slik als schor (ipv 4 x in het jaar van de LIDAR; De puntmeting kan wel nog steeds afgestemd worden op vliegdatum LIDAR). (seizoenale patronen kunnen wel onderzocht worden in functie van projectmonitoring bv. Galgenschoor) - de puntmetingen worden jaarlijks op granulometrie gemeten (winter) - er worden referentiemetingen uitgevoerd ter hoogte van een paal. Standaard wordt gekozen voor 3 palen per profiel Er worden 16 metingen uitgevoerd per paal in in een referentievak (2 x 1m) 8 metingen aan beide kanten van een referentiepaal (0,5 m afstand tot paal) loodrecht op de raaimeting (Fig 1). De betrachting is om 1 referentiepaal per slikecotoop te plaatsen (hoog slik,,middelhoog slik, laag slik).
Planning metingen: 1 x jaarlijks: profiel, punt en sediment metingen. In november – december.
Uitvoerende organisatie: INBO - Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek
Conctact: info@inbo.be, regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen: meetmethode: RTKGPS In het profiel worden steeds dezelfde punten ingemeten door te navigeren naar de vaste profielpunten: - de referentiepuntmetingen ter hoogte van een referentiepaal worden uitgevoerd in twee afzonderlijke meetmomenten (8 punten heen en 8 punten in het terugkeren op de route), hiervoor wordt de RTKGPS op de laagwaterlijn een keer uitgeschakeld en opnieuw geïnitialiseerd vooraleer de 8 andere punten worden ingemeten. - met een steekbuis wordt de bovenste 2cm van het sediment bemonsterd en geanalyseerd voor korrelgrootte en organische stof (voor methode sedimentanalyse zie Fiche S-MD-V004a))
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie:   INBO