MONEOS datafiches

P-DH-V-003b - Vegetatie

Beschrijving: In de 2010-projectgebieden worden gebiedsdekkende vegetatiekaarten opgesteld volgens de BioHab- methode (http://www.ebone.Wageningen University & Research.nl/UK/Project+background/Habitat+Monitoring/). Deze methode kent aan elke teringseenheid (polygoon, lijn of punt) - een General Habitat Category (gebaseerd op de dominante levensvorm), - een bedekkingspercentage van de meest voorkomende levensvormen - een bedekkingspercentage van de dominante soorten - een inschatting van beheer - een inschatting van de nutriëntentoestand - aan- of afwezigheid van habitattype volgens habitatrichtlijn of regionaal belangrijk biotoop (RBB) - een BWK-eenheid toe. Naast de BioHab-opname wordt voor de beter ontwikkelde vegetaties ook een soortenlijst opgesteld met inschatting van het voorkomen van de soorten volgens een vereenvoudigde Tansley-schaal. Naast de nulmeting (reeds uitgevoerd) zijn karteringen voorzien 1, 3 en 6 jaar na uitvoering van de projecten, en vervolgens om de 6 jaar. In de projectgebied met estuariene natuur als doelstelling zal onderzocht worden hoe de BioHab-kartering kan worden geïntegreerd met de huidige methode van schorvegetatiekartering (Vandevoorde et al. In press.) . Aangezien beide methodes vertrekken van dominante levensvormen en soorten lijkt een integratie zeer goed mogelijk. Hierdoor moet de vegetatiekartering van de projectgebieden op langere termijn ingepast kunnen worden in de systeemmonitoring van de schorvegetatie.
Planning metingen: 0, 1, 3 en 6 jaar na uitvoering van project, nadien om de 6 jaar.
Uitvoerende organisatie: INBO/ANB Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: