MONEOS datafiches

S-DH-V-004 - Ecotopen

Beschrijving: Centraal bij de beschrijving van de diversiteit van habitats staat het begrip ecotoop. Ecotopen (een classificatie van habitats op basis van sedimentsamenstelling, dynamiek, zoutgehalte, plaat, slik, geul, hoogteligging) vormen de link tussen de hydro- en morfodynamica en de ecologie. De ecotopen worden bepaald op basis van de vegetatiekaart en geomofologie/fysiotopenkaart verschillende basiskaarten. De ecotopen vormen ook de basis voor het stratified random bemonsteren en dus ook voor het opschalen van de gegevens op estuarium niveau. Fouten in de oppervlaktes ecotopen worden dan ook onmiddellijk doorvertaald naar alle afgeleide berekeningen. Daarom is het nodig om de ecotopen regelmatig en nauwkeurig te bepalen. Voorgesteld wordt om de ecotopenkaart om de 3 jaar te maken in de Schelde, inclusief Rupel, en om de 6 jaar voor de andere zijrivieren. Er dient een afstemming te gebeuren tussen VL en NL voor het gebruik van de karteringseenheden en het maken van gebiedsdekkende GIS kaarten (verschillende coƶrdinaten stelsels en hoogte referentie) Voor de getijdengebieden wordt de droogvalduur berekend op basis de topografische gegevens en waterstanden zoals geleverd door een hydrodynamisch model, dat ook de stroomsnelheden berekent, alsook de saliniteit.
Planning metingen: Ecotopen: - Beneden-Zeeschelde (A): 3-jaarlijks - Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme (B): 6-jaarlijks - Bovenlopen (C): 6-jaarlijks metingen ecotopen: jaar 2: a,b,c; jaar 5:a; jaar 8:a,b,c
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: