MONEOS datafiches

P-DS-V-005 - Amphibia

Beschrijving: Op basis van BWK en vegetatiekartering van de Sigmagebieden (Fiche P-DH-V-003 – Vegetatie) worden geschikt habitat voor rugstreeppad en kamsalamander opgespoord. Deze potentiële habitatkaarten worden om de 6 jaar opgesteld o.b.v. Het meest recente kaartmateriaal Op eventueel geschikt habitat zal gericht gemonitored worden op aanwezigheid van beide soorten (rugstreeppad d.m.v. Kartering van roepende mannetjes; kamsalamander d.m.v. Amfibieënfuiken).
Planning metingen: Eerste habitatgeschiktheidskaart in 2011, monitoring potentieel habitat in jaren nadien. om de 6 jaar een nieuwe kaart obv recent kaartmateriaal
Uitvoerende organisatie: INBO - Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek Agentschap Maritieme Toegang
Conctact: info@inbo.be, maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: