MONEOS datafiches

S-FC-N-016 - Organische microverontreinigingen

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Bodemsamenstelling    Overeenkomstig NEN 5753 (pipetmethode - sedigraph) zie S-MD-N-004
(2): Organisch koolstof    Katalytische oxidatie na verwijdering anorganisch koolstof / GC / TCD
(3): Organochloorbestrijdingsmiddelen   
(4): Chloorfenoxyalkaanzuren   
(5): Polaire bestrijdingsmiddelen   
(6): Polychloorbifenylen   
(7): Vluchtige organische koolwaterstoffen   
(8): Polycyclische aromatische koolwaterstoffen   
(9): Polybroomdifenylethers   
(10): Matig polaire verbindingen (P-, N-bestrijdingsmiddelen, chlooranaliden, MPV)   
(11): Chloorfenolen   
(12): Diverse analyses   
(13): Organotinverbindingen   
(14): Bodemsamenstelling   
(15): Organisch-koolstof   
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar