Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Methodology for low tide strategies
www.resource.nl/projecten/projectdetail.asp?projectID=125

Dutch title: Methodologie opmaak laagwaterstrategieën
Period: May 2002 till October 2002
Status: Completed

Thesaurus term: Low tide
 Institutes 

Institutes (4)  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • KU Leuven (KULeuven), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, sponsor

Abstract
Opstellen van een methodiek voor de opmaak van laagwaterstrategieën voor de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen.
De administratie Waterwegen en Zeewezen voert het strategisch project van de Minister ‘Afstemmen van het waterpeilbeheer en het veiligheidsniveau van de zeewering op de principes van het integraal waterbeheer en integraal kustzonebeheer’ uit. Dit strategisch project past in de beleidsnota van minister Stevaert.In dit strategisch project zit een deelproject ‘zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging’. Het doel van dit project is het bepalen van maatregelen voor het waterpeilbeheer op de bevaarbare waterwegen om de beschikbare hoeveelheid zoetwater doelmatig te gebruiken en zo tegemoet te komen aan noden in verband met watertekorten en verdroging.Dit deelproject behandelt de problematiek van de (oppervlakte)watertekorten in de rivieren en de omliggende valleigebieden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten op langere termijn (vb. verdroging, wat leidt tot een afname van de natuurwaarden door een te laag grondwaterpeil) en acute watertekorten (vb. onvoldoende diepgang voor de scheepvaart).In deze studie zal gezocht worden naar maatregelen die door de beheerder van de bevaarbare waterwegen, de Administratie Waterwegen en Zeewezen, kunnen uitgevoerd worden door op een gefundeerde manier het waterpeilbeheer te voeren. Specifiek zal ingegaan worden op de mogelijkheden om in te spelen op de relatief korte periodes waarin er een acuut tekort aan oppervlaktewater is.De opdracht omvat het opstellen van een (universele) methodologie voor de opmaak van laagwaterscenario’s voor de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Uiteindelijk zullen dergelijke laagwaterscenario’s opgesteld worden voor alle bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Zij zullen een leidraad zijn voor de waterwegbeheerder om in periodes van lage waterstanden te beslissen welke besparingsmaatregelen moeten genomen worden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes