Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Zeekennis

Dutch title: Zeekennis
Period: 2001 till 2005
Status: Completed

Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
 Institute | Publications | Event 

Institute  Top | Publications | Event 

Abstract
De Westerschelde geeft toegang tot de wereldhaven Antwerpen en is daarom van grote economische betekenis. Ook de ecologische betekenis van de Westerschelde is groot, het gebied wordt beschermd in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water.
Om de vaargeul op de gewenste diepte te brengen en te houden wordt in het systeem gebaggerd en gestort. Deze activiteiten beïnvloeden de waterbeweging en morfologie, en daarmee de leefruimte van planten en dieren. Bij plannen voor grote ingrepen in het estuarium, stellen de Europese richtlijnen hoge eisen aan onderbouwing, effectvoorspelling, effectverlagende maatregelen en compensatie. Om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn gedegen systeemkennis, inzicht en voorspelmethodieken nodig.
Rijkswaterstaat Zeeland gaf in 2000 Rijksinstituut voor Kust en Zee opdracht voor het opzetten en uitvoeren van het project Zeekennis. Het doel van dit project was 'kennis leveren op het gebied van de waterbeweging, morfologie en ecologie en de samenhang daartussen, die nodig is om de beheers- en beleidsvragen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid in de Westerschelde te kunnen beantwoorden'. Veiligheid tegen overstroming, toegankelijkheid van de havens en de ecologische toestand (natuurlijkheid) vormen de pijlers onder de gezamenlijke visie van Vlaanderen en Nederland voor het Schelde-estuarium. De concrete vertaling van deze visie op middellange termijn staat beschreven in de Ontwikkelingsschets 2010. Ten behoeve van de vragen die voortkomen uit deze ontwikkelingsschets vat het eindrapport van het project Zeekennis de nieuw ontwikkelde kennis en de ontwikkeling van het voorspelinstrumentarium samen. Dit rapport, 'Morfodynamische en ecologische kennisontwikkeling in de Westerschelde' (november 2005), sluit het project af. Er is veel kennis opgedaan; het project is geslaagd. Er komt zeker een vervolg want, hoe kan het ook anders bij wetenschappelijk onderzoek, er zijn nog veel (nieuwe) vragen onbeantwoord.

Event  Top | Institute | Publications 
 • Symposium Nut en Noodzaak van Westerschelde Kennis, more

Publications (26)  Top | Institute | Event 
 • van Rijn, L.C. (2003). Berekening van de bodemruwheid ten behoeve van het waterbewegingsmodel SCALWEST voor de Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. I, 20 pp., more
 • Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J. (2002). Beschrijven, modelleren en voorspellen van bodemdieren in een estuariene omgeving = Scale-dependent predictive modeling of estuarine soft-sediment benthic macrofauna. NIOO-CEME Rapport, 2002-6. NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie/NIOO/KNAW: Yerseke. 74 pp., more
 • Nederbragt, G.; Liek, G.-J. (2004). Beschrijving zandbalans Westerschelde en monding. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.020. RIKZ: Den Haag. 70 pp., more
 • (2006). Carrying capacity and intertidal morphology of the Western Scheldt. Terms of reference for a comparative study. Werkdocument RIKZ, ZDO/2006.802.w. [S.n.]: Middelburg. 54 pp., more
 • Witte, R.H. (2001). De functie van de Westerschelde voor zeezoogdieren: kansen en bedreigingen voor met name de gewone zeehond en bruinvis. Bureau Waardenburg Rapport, 01-116. Bureau Waardenburg: Culemborg. 78 pp., more
 • (2000). De relatie tussen de bodemgeometrie en veiligheid in de Westerschelde. [S.n.]: [s.l.]. 21, 61 + annexes pp., more
 • Blomert, A.-M. (2002). De samenhang tussen bodemgesteldheid, droogligtijd en foerageerdichtheid van vogels binnen de intergetijdenzone. A & W Rapport, 330. Altenburg en Wymenga: Veenwouden. 40 pp., more
 • Daan, N. (2000). Deskstudie Draagkracht Westerschelde voor jonge vis. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C039/00. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 28 pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Bult, T.P. (2004). Habitatmodellen voor kokkels in de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/04. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Yerseke. 20 pp., more
 • Gotjé, W.; de la Haye, M. (2004). Macrozoöbenthos in de Westerschelde: een historisch overzicht (1965-2002). AquaSense Rapport, 2422. AquaSense: Amsterdam. 19 pp., more
 • Stelzer, K. (2003). Mapping the silt content of the Westerschelde sediments using satellite data. Brockmann Consult: Geesthacht. 29 pp., more
 • Ens, B.J.; Brinkman, A.G.; Dijkman, E.M.; Meesters, H.W.G.; Kersten, M.; Brenninkmeijer, A.; Twisk, F. (2005). Modelling the distribution of waders in the Westerschelde: what is the predictive power of abiotic variables? Alterra-Rapport, 1193. Alterra: Wageningen. 140 pp., more
 • Winterwerp, J.C.; Kuijper, C. (2002). Morfologisch model Westerschelde: verkennende studie naar operationalisering. WL | Delft Hydraulics: Delft. 62 pp., more
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , more
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt: validation of DELFT3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 115 pp., more
 • Kater, B.J. (Ed.) (2005). Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.034. RIKZ: Middelburg. 101, 1 map pp., more
 • Rappoldt, C.; Ens, B.J. (2005). Scholeksters en hun voedsel in de Westerschelde: een verkenning van de voedselsituatie voor de scholeksters in de Westerschelde over de periode 1992-2003 met het simulatiemodel WEBTICS. Alterra-Rapport, 1209. Alterra: Wageningen. 48 + 22 fig., 5 tab. pp., more
 • Dam, G.; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1. Royal Haskoning: Rotterdam. 54 pp., more
 • Svasek Coastal & Harbour Engineering Consultants; Jansen, M. (2002). Verbeteren van het SCALWEST-model: eindrapport deel 2. Bouw SCALWEST 2000-model. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Rotterdam. different pagination + figures pp., more
 • Welleman, H.C.; Brocken, F.; De Boois, I.J. (2000). Vergelijking dichtheden, groei en mortaliteit Westerschelde-Noordzee - Deelproject 2 uit studie "Kinderkamerfunctie Westerschelde": eindrapportage. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C008/00. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 32 + bijlagen pp., more
 • Wijsman, J.W.M. (2003). Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 34 + appendices pp., more
 • Geene, R. (2003). Vogeltellingen in de Westerschelde: meetverslag. AquaSense: Amsterdam. I, 17 pp., more
 • Graveland, J.; Dauwe, B.; Kornman, B.A. (2002). Waardering voor de Westerschelde: Voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.53. RIKZ: Middelburg. 93 pp., more
 • de Kramer, J. (2002). Waterbeweging in de Westerschelde: een literatuurstudie. ICG-Rapport, 2(6). Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek (ICG): Amsterdam. ISBN 90-77079-08-4. 69 pp., more
 • Withagen, L. (2005). Westerscheldekennis toegenomen: zeekennis. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Den Haag. 8 pp., more
 • Meininger, P.L.; Witte, R.H.; Graveland, J. (2003). Zeezoogdieren in de Westerschelde: knelpunten en kansen. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.041. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3467-2. 72 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Event