Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens
Wijsman, J.W.M. (2003). Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 34 + appendices pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
  Aquatic communities > Benthos
  Environments > Aquatic environment > Benthic environment
  Management > Ecosystem management
  ANE, Nederland, Oosterschelde [Marine Regions]; ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water

Project Top | Auteur 

Auteur  Top 
 • Wijsman, J.W.M., meer

Abstract
  Recentelijk is er door RIKZ een nieuw ecotopenstelsel ontwikkeld voor de brakke en zoute rijkswateren: het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES). Het doel van dit ecotopenstelsel is te komen tot beleidsinstrumenten waarmee het voorkomen van levensgemeenschappen in en vlak boven de zeebodem in kaart kan worden gebracht, voorspeld kan worden en worden vergeleken met een situatie in het verleden. Alvorens dit te kunnen bereiken dient het ecotopenstelsel te worden getoetst aan voorkomende levensgemeenschappen. In dit rapport worden de resultaten van een verkennende studie gepresenteerd naar de validatie van het ZES aan bodemdiergegevens. De gebruikte ecotopenkaarten zijn geleverd door RIKZ en behelzen de Westerschelde (1996 en 2001) en de Oosterschelde (1990 en 2001). De validatie is uitgevoerd door bodemdiergegevens (biomassa en samenstelling) te relateren aan de ecotopen en basisgegevens die ten grondslag liggen aan de ecotopenkaarten. Uit het onderzoek blijkt dat het ZES redelijk is in het onderscheiden van bodemdieren in deWesterschelde en Oosterschelde. De zoute ecotopen zijn in het algemeen rijker aan bodemdieren dan de brakke ecotopen en in het litoraal is de biomassa doorgaans groter dan in het sublitoraal. Het effect van slibgehalte op het voorkomen van bodemdieren is in dit onderzoek niet erg duidelijk, maar mogelijk is dit veroorzaakt door de beperkte definitie tussen slibrijk en slibarm en de gebruikte monstermethode.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur