Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde

Period: 1990

Thesaurus terms: Ecology; Macrobenthos; Monitoring
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institute | Projects | Dataset 

Institute  Top | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more, partner

Child projects (4)  Top | Institute | Dataset 
 • Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde, more
 • Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde, more
 • Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, more
 • Monitoring watervogels langs de Zeeschelde, more

Abstract
Doelstellingen:

 • bijdragen tot een toestandsbeschrijving van het Schelde-estuarium

 • bijdragen tot een inschatting van ingreep-effect relaties

 • gegevens leveren als input voor (ecosysteem)modellen

 • inzicht verkrijgen in de trofische interacties in hogere trofische niveaus

 • uitbouwen van een geïntegreerd monitoringprogramma (toestandsbeschrijving, trends en evaluatie van het gevoerde beleid)Aanpak:


De vegetatie, het macrobenthos en de watervogels worden op een gestandaardiseerde wijze opgevolgd.


 • De vegetatie wordt opgevolgd aan de hand van 175 permanente kwadraten, verspreid langsheen de Zeeschelde.

 • Volledige karteringen van de schorgebieden worden gemaakt aan de hand van luchtfotografie. Er zijn kaarten van 1992-1996 en in de zomer van 2003 werd een nieuwe vlucht gevlogen om een nieuwe kartering op te maken

 • Het macrobenthos wordt samen met een aantal abiotische parameters (hoogteligging, sedimentsamenstelling, …) gevolgd op transecten langsheen de zoutgradiënt van de Zeeschelde. Driejaarlijks wordt een bemonsteringscampagne uitgevoerd langsheen de volledige gradient (1996;1999;2002) Macrobenthos en oligochaeten worden tot op soort gedetermineerd. In de campagne van 2002 werden ook bemonsteringspunten op de zijrivieren onder getijdeninvloed uitgezet. In het kader van de baggerstortvergunning voor de platen van Doel en Boomke wordt ter hoogte van deze platen jaarlijks bemonsterd

 • De watervogeltellingen worden maandelijks bij laagwater uitgevoerd in drie dagen langsheen het traject Grens-Gent. Broedvogelinventarisaties gebeuren aan de hand van punt-transecttellingen, in samenwerking met vrijwilligers.


Dataset  Top | Institute | Projects 
 • Van den Bergh, E.; Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO), Belgium; (2017): ME: Monitoring Estuary. Monitoring the estuary of the Zeeschelde., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Projects | Dataset