Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (UGent-TEREC)
www.ecology.ugent.be/terec

Engelse naam: Terrestrial Ecology Research Group
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie (UGent), meer

Thesaurustermen (7) : Begrazing; Bio-indicatoren; Duinen; Ecologie; Entomologie; Natuurbehoud; Populatiedynamiek
Geografische term : België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen [Marine Regions]
Adres:
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent
België
 Personen | Publicaties 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (4)  Top | Publicaties 

Voormalig geassocieerde personen (3)

Abstract:
De onderzoeksgroep Terrestrische Ecologie (TEREC) van de Universiteit Gent is ontstaan uit het laboratorium voor Ecologie der Dieren. Deze groep bestudeert patronen en processen die aan de basis liggen van het functioneren van terrestrische ecosystemen. Hierbij wordt onderzoek gevoerd naar populatie- en vegetatiedynamiek, biotische interacties tussen planten, herbivoren, bestuivers en predatoren, variaties in gedrags- en levensloopeigenschappen, fenotypische (ontwikkeling) plasticiteit en bio-indicatoren van invertebrate en vertebrate diersoorten. Er kunnen vier grote lijnen onderscheiden worden in het onderzoek van deze groep: populatie- en gemeenschapsecologie, evolutionaire ecologie, plant-dier interacties en toegepaste ecologie. In vergelijking met de beginjaren is deze groep zich meer gaan focussen op terrestrische ecologie met belangrijke aandacht voor duin-schorrecologie en ecologie van mariene vogels. Sleutelmomenten voor de groep vormen het opstarten van het onderzoek naar arthropoden in duinen (1973) en het eco-evolutionair onderzoek in schorren (1981), en de implementatie van een hoogtechnologisch sensornetwerk om het habitatgebruik en de migratiepatronen van grote meeuwen (2013) te monitoren als onderdeel van de Vlaamse bijdrage tot LifeWatch.

Specifieke kustgebonden onderzoeksthema’s betreffen:
- De ecologie en het functioneren van duinsystemen (bv. Onderzoek naar de blauwe sprinkhaan, spinnen, helmgras, plant-geleedpotigen interacties, etc.);
- Jaarrond levensgeschiedenisstrategie van meeuwen broedend aan de kust;
- De natuurlijke variatie in levensloopkenmerken en de bijbehorende afwegingen tussen broed- en trekgedrag van op daken en op de grond broedende zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen;
- Verspreidingsstrategieën van spinnen als indicator van de structuur en dynamiek van de kustschorren;
- Herbivoor - plantinteracties en successiemechanismen als vegetatiestructuurbepalende factoren;
- Zaaddispersie door grote zoogdieren in duingebieden;
- Populatiebiologie van hogere planten in al dan niet natuurlijk gefragmenteerd duinlandschap;
- Biologische evaluatie van Belgische stranden en de impact van strandsuppleties;
- Ruimtelijke en voedingsecologie van meeuwen broedend aan de kust;
- Ecotoxicologie van meeuwen broedend aan de kust met speciale aandacht voor kwikverontreiniging.

In de toekomst wenst de onderzoeksgroep zowel het mariene vogelonderzoek als het eco-evolutionair onderzoek naar plant - herbivoor interacties uit te breiden, zowel in een fundamentele als toegepaste richting. Dit onderzoek omvat de studie van helmgras-geassocieerde biodiversiteit en de impact op ecosysteemfunctioneren, alsook de impact van klimaatverandering en areaaluitbreiding op de evolutie van levensgeschiedeniskenmerken. De voornaamste nationale partners voor het marien vogelonderzoek zijn de onderzoeksgroep Marine Biologie (Ugent), ISOFYS (Ugent), het departement Biologie (Uantwerpen), het Instituut van Natuur en Bosonderzoek (INBO), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Voor het onderzoek naar plant - herbivoor interacties is de nationale partner de KU Leuven (areaaluitbreiding), voor helmgras-geassocieerd onderzoek zijn dit de dienst Entomologie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het INBO. Er wordt bij dit onderzoek in toenemende mate gebruik gemaakt van fysiologische merkers (feather CORT, immunobiologie, stabiele isotopen) en GPS telemetrie (studie van bewegingen), voornamelijk in de context van het ‘zendernetwerk meeuwen en bruine kiekendieven’, gesteund door het LifeWatch-project.

Publicaties (21)  Top | Personen 
  ( 15 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Lopez-Antia, A.; Kavelaars, M.M.; Müller, W.; Bervoets, L.; Eens, M. (2021). Understanding PFAAs exposure in a generalist seabird species breeding in the vicinity of a fluorochemical plant: influence of maternal transfer and diet. Environ. Pollut. 271: 116355. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envpol.2020.116355, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Aelterman, B.; Courtens, W.; Feys, S.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Bouten, W.; Buijs, R.-J.; Kavelaars, M.; Müller, W.; Herman, D.; Matheve, H.; Sotillo, A.; Lens, L. (2016). GPS tracking data of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast. ZooKeys 555(555): 115-124. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.555.6173, meer
 • Peer reviewed article Van Moorleghem, C.; de la Peña, E. (2016). Aphid herbivory as a potential driver of primary succession in coastal dunes. Arthropod-Plant Interactions 10(2): 89-100. https://dx.doi.org/10.1007/s11829-016-9421-4, meer
 • Peer reviewed article Kölzsch, A.; Alzate, A.; Bartumeus, F.; de Jager, M.; Weerman, E.; Hengeveld, G.M.; Naguib, M.; Nolet, B.A.; Van de Koppel, J. (2015). Experimental evidence for inherent Lévy search behaviour in foraging animals. Proc. - Royal Soc., Biol. Sci. 282(1807): 20150424. https://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.0424, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Vandomme, V.; Frago, E (2014). Facultative endosymbionts of aphid populations from coastal dunes of the North Sea. Belg. J. Zool. 144(1): 41-50, meer
 • Peer reviewed article Vandegehuchte, M.L.; de la Peña, E.; Bonte, D. (2011). Contrasting covariation of above- and belowground invertebrate species across plant genotypes. J. Anim. Ecol. 80(1): 148-158. https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2010.01766.x, meer
 • Peer reviewed article Erfanzadeh, R.; Hendrickx, F.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). The effect of successional stage and salinity on the vertical distribution of seeds in salt marsh soils. Flora (Jena) 205(7): 442-448. https://dx.doi.org/10.1016/j.flora.2009.12.010, meer
 • Peer reviewed article Rodríguez-Echeverría, S.; de la Peña, E.; Moens, M.; Freitas, H.; van der Putten, W.H. (2009). Can root-feeders alter the composition of AMF communities? Experimental evidence from the dune grass Ammophila arenaria. Basic appl. ecol. (Print) 10(2): 131-140. https://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2008.01.004, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Vandegehuchte, M.; Bonte, D.; Moens, M. (2008). Analysis of the specificity of three root-feeders towards grasses in coastal dunes. Plant Soil 310(1-2): 113-120. https://dx.doi.org/10.1007/s11104-008-9636-y, meer
 • Peer reviewed article de la Peña, E.; Karssen, G.; Moens, M. (2007). Distribution and diversity of root-lesion nematodes (Pratylenchus spp.) associated with Ammophila arenaria in coastal dunes of Western Europe. Nematology (Leiden) 9(6): 881-901. https://dx.doi.org/10.1163/156854107782331289, meer
 • Peer reviewed article Derycke, S.; Hendrickx, F.; Backeljau, T.; D’Hondt, S.; Camphijn, L.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Effects of sublethal abiotic stressors on population growth and genetic diversity of Pellioditis marina (Nematoda) from the Westerschelde estuary. Aquat. Toxicol. 82(2): 110-119. dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2007.02.002, meer
 • Peer reviewed article Speelmans, M.; Vanthuyne, D.R.J.; Lock, K.; Hendrickx, F.; Du Laing, G.; Tack, F.M.G.; Janssen, C.R. (2007). Influence of flooding, salinity and inundation time on the bioavailability of metals in wetlands. Sci. Total Environ. 380(1-3): 144-153. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.07.041, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling. Biofouling (Print) 23(1): 25-35. https://dx.doi.org/10.1080/08927010601092952, meer
 • Peer reviewed article Hendrickx, F.; Maelfait, J.P.; Bogaert, N.; Tojal, C.; Du Laing, G.; Tack, F.G.G.; Verloo, M.G. (2004). The importance of biological factors affecting trace metal concentration as revealed from accumulation patterns in co-occurring terrestrial invertebrates. Environ. Pollut. 127(3): 335-341. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2003.09.001, meer
 • Peer reviewed article Bonte, D.; Lens, L.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M.; Kuijken, E. (2003). Patch quality and connectivity influence spatial dynamics in a dune wolfspider. Oecologia 135(2): 227-233. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-003-1195-6, meer
 • Vermote, E.; Van Moorleghem, C.; de la Peña, E. (2014). Performance comparison of local and non-local genotypes of Ammophila arenaria in the Flemish coast and evaluation of the effects on a specialist herbivore. Poster at the VLIZ Young Scientist's Day 7 March 2014. Ghent University, Terrestrial Ecology Unit, Department of Biology: Gent. 1 poster pp., meer
 • Derycke, S.; Hendrickx, F.; Backeljau, T.; D’Hondt, S.; Camphijn, L.; Vincx, M.; Moens, T. (2007). Effects of sublethal abiotic stressors on population growth and genetic diversity of Pellioditis marina (Nematoda) from the Westerschelde estuary, in: Derycke, S. Patronen en processen in de genetische structuur van twee mariene nemarodentaxa Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): een moleculaire, morfologische en experimentele benadering = Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 158-177, meer
 • Verween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling, in: Verween, A. Biologische kennis als een instrument voor een ecologische verantwoorde biofouling beheersing: een case study van de invasieve mossel Mytilopsis leucophaeata in Europa = Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 111-131, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Dasseville, R.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Lionard, M.; Maelfait, J.-P.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van den Broeck, K.; Van de walle, M.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vyverman, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse kust - B.E.S.T.: Eindrapport. Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Gent. 181, tab., fig., maps pp., meer
 • Bonte, D.; Lens, L.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M.; Kuijken, E. (2004). Patch quality and connectivity influence spatial dynamics in a dune wolfspider, in: Bonte, D. Verspreiding van spinnen in grijze kustduinen: ruimtelijke patronen en evolutionair-ecologisch belang van dispersie = Distribution of spiders in coastal grey dunes: spatial patterns and evolutionary-ecological importance of dispersal. pp. 137-153, meer
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties