Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

De inpassing van de Barbierbeek in het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
Hettinga, O.; Van der Welle, J.; van Oevelen, D.; Meire, P. (1998). De inpassing van de Barbierbeek in het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98(22). Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. XIV, 92 pp.
Deel van: Rapport Instituut voor Natuurbehoud. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, meer

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden

Auteurs  Top | Dataset 
  • Hettinga, O.
  • Van der Welle, J.
  • van Oevelen, D., meer
  • Meire, P., meer

Abstract
    Deze studie behandelt de mogelijkheden voor de inpassing van de Barbierbeek binnen het, in het Sigmaplan geplande, gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (GOG-KBR) stroomopwaarts langs de Schelde nabij Antwerpen. Het Scheldewater stroomt bij een stormvloed op de Schelde over de verlaagde overstroomdijk het GOG in zodat de piek van de stormvloed gedempt wordt. Een landwaarts aangelegde ringdijk dient dan als waterkering. Het GOG-KBR wordt doorsneden door de Barbierbeek die in het GOG al van oudsher ingedijkt ligt. Deze dijken worden verderop aangeduid met "Barbierbeekdijken". Het gebied tussen de dijken vormt een wachtbekken voor het water van de Barbierbeek wanneer dit niet snel genoeg geloosd kan worden in de Schelde.De studie maakt deel uit van de voorbereidende activiteiten rond de inrichting het GOG-KBR waarin, gecoördineerd door het Instituut voor Natuurbehoud, onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling binnen het GOG-KBR. In deze studie is zowel gekeken naar de technische haalbaarheid van de inpassing van de Barbierbeek in het GOG- KBR als naar de perspectieven voor natuurontwikkeling. Voor de natuurontwikkelings perspectieven is een ruwe tweedeling gehanteerd, namelijk:natuurontwikkeling onder invloed van de Barbierbeek;natuurontwikkeling onder invloed van de Barbierbeek en een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG). Onder GGG wordt verstaan: een getij dat gecontroleerd wordt door in- en uitwateringssluizen en een gereduceerde getijamplitude heeft van gemiddeld 0,25 tot 0,5 m.Dit laatste perspectief sluit het beste aan bij de historisch natuurlijke situatie van het gebied die bestaat uit een zoetwater schorren- en slikkensysteem.Om deze aspecten uit te kunnen werken was het noodzakelijk tevens een studie naar de waterkwaliteit en de waterkwantiteit van de Barbierbeek uit te voeren.Van de Barbierbeek zijn geen directe afvoergegevens bekend. Op basis van de afvoergegevens van de Kleine Molenbeek te Liezele, die een vergelijkbaar % verhard en onverhard oppervlak van het stroomgebied heeft, kon de afvoer voor de Barbierbeek berekend worden. Daarvoor werd de oppervlakte van het stroomgebied van de Kleine Molenbeek gelijk getrokken met die van de Barbierbeek door het te vermenigvuldigen met een omrekeningsfaktor van 1,43. Uit de berekende Barbierbeek afvoeren volgde een gemiddeld debiet voor de Barbierbeek dat seizoenaal varieert tussen 0, 1 tot 0,7 m3/s. Berekende topafvoeren van de afgelopen dertig jaren variëren tussen 3 en ruim 5 m3/s waarbij vanaf ongeveer 1980 een stijgende trend te onderscheiden is in de jaarlijkse maximale etmaaldebieten.De waterkwaliteit van de Barbierbeek ter hoogte van het geplande GOG-KBR is zeer slecht. De beek is zwaar verontreinigd met huishoudelijk, industrieel en agrarisch afvalwater en wordt nabij het lozingspunt in de Schelde als biologisch dood gekarakteriseerd. Betrokken gemeenten hebben rioleringsplannen opgesteld die, indien uitgevoerd, de belasting van huishoudelijk afvalwater op de Barbierbeek reduceren met gemiddeld 80%. Voor de niet in de rioleringsplannen opgenomen woningen worden de volgende aanvullende maatregelen voorgesteld: 1) alsnog opnemen in rioleringsplannen, en 2) voorzien van een kleinschalige biologische zuivering.Na uitvoering van de rioleringsplannen en de aanvullende maatregelen lijken de volgende reducties van de belasting van de Barbierbeek door afvalwater mogelijk:huishoudelijk afvalwater 92 % industrieel afvalwater 90 % agrarisch afvalwater 31 %;Om het technisch mogelijk te maken de Barbierbeek in het GOG-KBR in te passen is het noodzakelijk de huidige wachtbekkenfunctie van de Barbierbeek, dat in het geplande GOG is gesitueerd, te compenseren teneinde wateroverlast te voorkomen bij de woningen in Bazel die kort bij de Barbierbeek gesitueerd zijn. Daarom zijn in deze studie de volgende maatregelen uitgewerkt:De aanleg van een wachtbekken landwaarts van de geplande ringdi

Dataset
  • ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset