MONEOS datafiches

S-HD-V-004 - Stroomsnelheid - Dwarsraai

Parameters/methoden in dataportaal

(Parameternr) Parameternaam Eenheid  
(1316) Stroomsnelheid in m/s in de waterkolom m/s
(3231) Stroomsnelheid (x-richting) in de waterkolom in m/s m/s
(3233) Stroomsnelheid (richting) in de waterkolom in graden graden
(3234) Stroomsnelheid (y-richting) in de waterkolom in m/s m/s
(3237) Stroomsnelheid (totaal) in de waterkolom in m/s m/s