MONEOS datafiches

S-DS-V-006 - Broedvogels

Beschrijving: Er lopen verscheidene initiatieven in het Zeeschelde estuarium mbt (kust)broedvogel monitoring. 1. Er is een jaarlijkse monitoring van broedvogels in het Vogelrichtlijn gebied “Schorren en polders van de Beneden Schelde” en in de aangeduide compensatiegebieden van de Waaslandhaven (inclusief polder Kruibeke-Bazel-Rupelmonde). 2. Zes- jaarlijkse Monitoring grote schorgebieden Beneden Zeeschelde. Deze monitoringsronde is een uitbreiding van bovenstaande broedvogelmonitoring met grote schorgebieden ‘Galgenschoor & Groot Buitenschoor’ op rechteroever en Saeftinghe in Nederland. 3. Broedsucces (sinds): Lepelaar, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw Aanvullend aan het monitoren van de aantalevolutie van broedvogels wordt extra onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de populatie sinds 2003. Jaarlijkse rapportage(Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002) Voor enkele jaren is ook data beschikbaar van broedsucces van de Visdief. 4. Monitoring RO (Opstalvalleigebied, Meeuwenbroedplaats, Kuifeend) - territoriumkartering 5. Blokkersdijk 6. Broedvogelmonitoring natuurontwikkeling – Geactualiseerde SIGMAplan. In de grote schorgebieden worden broedvoegels opgevolgd met de uitgebreide territoriumkartering. Deze bestaat uit minimaal 7 gebiedsdekkende veldbezoeken per broedseizoen waarbij alle broedindicerende waarnemingen worden genoteerd. Met een gestandariseerde methode worden deze gegevens geïnterpreteerd en vertaald naar territoriakaarten. De tussenliggende gebieden worden steekproefsgewijs onderzocht. De kartering omvat minstens alle soorten uit de Instandhoudingsdoelstellingen voor het Zeeschelde-estuarium en alle andere VR-Annex$$$-soorten die eventueel tot broeden komen. 7. ZWIN: in het kader van het project BEMONA wordt een referentietoestand opgemaakt van het Zwin.
Planning metingen: (6)Nulmeting 2011 (Beneden-Zeeschelde); zesjaarlijkse meting. 7. Er wordt tweemaal een gebiedsdekkende territoriumkartering uitgevoerd door studiebureau (ARCADIS) in T1 (2012) en T3 (2014).
Uitvoerende organisatie: INBO - Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek Zeeuws Landschap Natuurpunt Wal
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: lees afstemmingsrapport voor meer info Zie ook beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: