MONEOS datafiches

P-DS-V-008 - Zoogdieren - Vleermuizen

Beschrijving: In een aantal 2010-projectgebieden van het Sigmaplan (gebieden die nu en na inrichting potentieel belangrijk zijn als foerageergebied) wordt steekproefsgewijs het habitatgebruik door vleermuizen gemonitored. Het habitatgebruik wordt kwantitatief bepaald d.m.v. punt-transecttellingen.
Planning metingen: Nulmeting (2009, 2010), 1, 3 en 6 jaar na inrichting en vanaf dan om de 6 jaar.
Uitvoerende organisatie: INBO/ANB Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: dr. Wim Mertens (wim.mertens@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: