MONEOS datafiches

S-DH-N-004 - Ecotopenkaart

Beschrijving: Een ecotopenkaart is een ruimtelijke, geschematiseerde weergave van een (water)systeem, ingedeeld naar potentiële leefgebieden voor organismen, op basis van de combinatie van fysische eigenschappen van het systeem. De kaart is beschikbaar als ArcGIS-bestand, een zogeheten shapefile, opgebouwd uit meerdere polygonen die elke representatief zijn voor een bepaald ecotooptype. Een ecotopenkaart dient als basisinformatie voor bijv. de monitoring van effecten voortvloeiend uit de baggerwerkzaamheden ten behoeve van de verdieping en het op diepte houden van de vaargeul van de Westerschelde.
Planning metingen: 1 x /2jr vanaf 2008 tot 2020, daarna 1 x /6jr
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat – CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Er heeft een harmonisatieslag plaatsgevonden. De brondata van de harmonisatie is niet beschikbaar gesteld maar wel aanwezig. Datum van vogelvlucht beschikbaar in rapport!
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten Rapport beschikbaar als link op publicatiedatabank van het ministerie
Inwinnende instantie: