MONEOS datafiches

P-DH-V-003a - Vegetatie

Beschrijving: De diversiteit, spreiding en oppervlakte van de verschillende vegetatietypes in de ontpolderde natuurontwikkelingsgebieden (Paardeschor, Ketenisseschor, Paddebeek, HeusdenLO) wordt opgevolgd aan de hand van vegetatiekarteringen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een gebiedsdekkende vegetatiekartering op basis van beschikbare false colour IR luchtfoto’s waarop vegetatie-eenheden kunnen worden herkend en een vegetatiekartering waarbij de vegetatiegrenzen worden ingemeten met behulp van een theodoliet of RTK-GPS. Omwille van pragmatische redenen wordt bij deze laatste methode een deel van het projectgebied in kaart gebracht.
Planning metingen: 1, 2, 3 en 6 jaar na de uitvoering van de herstelmaatregelen, na 6 jaar wordt de frequentie van de systeemmonitoring aangehouden i.e. 3-jaarlijks in Beneden-Zeeschelde en 6-jaarlijks in Boven-Zeeschelde en zijrivieren
Uitvoerende organisatie: INBO, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: