MONEOS datafiches

S-MD-V-003 - Lithologische kaart

Beschrijving: De lithologische kaart bevat de omhullende polygonen van plaatsen met gelijkaardige sedimentsamenstelling. Het spectrum aan sedimenteigenschappen dient hierbij onderverdeeld te worden in onderscheidbare klassen met een zo groot mogelijke homogeniteit binnen de klassen. De indeling in zand, zand met slib, los slib of vast slib is gebruikelijk. Een andere indeling in sedimenttypes is mogelijk indien deze indeling een betere weerspiegeling is van het natuurlijke voorkomen van de aanwezige sedimenten of indien deze indeling beter afgestemd is op de toepassingen van de lithologische kaart. De bodemsamenstelling is een parameter die zeer determinerend is voor de volledige ecologische ontwikkeling en in belangrijke mate wordt bepaald door de hydrodynamiek en ingrepen (vnl storten), Deze kaart werd in 2008 opgesteld aan de hand van akoestische backscatter-metingen als proxyparameter. In combinatie met in situ staalnames en korrelgroottebepalingen is met behulp van een classificatie-algoritme dat gelijkaardige signalen groepeert de lithologische kaart opgemaakt. Het was de intentie deze oefening jaarljiks uit te voeren doch leverde deze methodiek niet het gewenste resultaat op. Een alternatieve methode voor opmaak van de lithologische kaart is in beschouwing genomen nl. op basis van de fysiotopenkaart die jaarlijks door het INBO opgesteld wordt in het kader van de ecotopenkaart. De brondata zijn beschikbaar maar deze alternatieve methode werd tot op heden nog niet uitgevoerd.
Planning metingen: Lithologische kaart : - Beneden-Zeeschelde (A) : om de 3 jaar - Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme (B): om de 3 jaar - Bovenlopen (C): om de 6 jaar
Uitvoerende organisatie: INBO - Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek Departement MOW - Maritieme Toegang
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be, maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be, info@inbo.be
Opmerkingen: Verwante datasets: S-MD-V-001 – Topo-bathymetrie – Gebiedsdekkend
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: