MONEOS datafiches

S-DS-V-003 - Hyperbenthos

Beschrijving: Sinds 2013 is er een hyperbenthos systeemmonitoring opgezet. vijf locaties langsheen de Zeeschelde en één langs de Rupel worden maandelijks bemonsterd van juli tot oktober. De bemonstering gebeurt telkens rond het laagwatertijdstip in de dagen rond springtij. Twee personen slepen een net met cirkelvormige opening (diameter: 50cm) over een vast traject van 2x 100m (heen en terug). Het net heeft een maaswijdte van 1mm. Bijkomende metingen worden verricht met een multimeter ter bepaling van de saliniteit, het zuurstofgehalte en de watertemperatuur en de gemeten waarden worden genoteerd. Per bemonstering worden drie waterstalen verzameld om het gehalte aan zwevende stof en diens organische fractie achteraf te bepalen. Bovendien wordt een stroomsnelheidsmeter in het net opgehangen om het watervolume dat door het net is gegaan te kwantificeren. Na de sleep wordt de vangst gefixeerd in formaldehyde (4%). Bijkomend is er informatie over het hyperbenthos beschikbaar als bijvangst van de vismonitoring. De garnalen en krabben worden gedetermineerd en geteld
Planning metingen: maandelijks van juli tot oktober Bijvangsten vismonitoring: Beneden Zeeschelde, Boven Zeeschelde, Rupel en Durme: maandelijks Datarapport jaarlijks – bijvangst bij vissen vrijwilligersnetwerk
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Locaties: 6 vaste stations en bijkomende data als bijvangst van de vismonitoring. Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: