MONEOS datafiches

P-DS-V-004 - Vissen (projectgebieden)

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Aantal individuen en gewicht per vissoort per steekproef    Electrovisserij, fuiken, sleepnet, naargelang de mogelijkheden die het terrein toelaat
 
Afgeleide parameters
(1) soortensamenstelling (2) soortenrijkdom (3) diversiteitsindices (4) visindex (ecologische kwaliteit)
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar