Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-6a. Chemische kwaliteit van de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde gelinkt aan het macrobenthos [ME-6a. Chemical quality of the water bed of the Beneden-Zeeschelde linked to macrobenthos]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Jaarlijks wordt door het Instituut voor Natuurbehoud op een aantal plaatsen langs de Beneden-Zeeschelde de waterbodem bemonsterd. meer

Jaarlijks wordt door het Instituut voor Natuurbehoud op een aantal plaatsen langs de Beneden-Zeeschelde de waterbodem bemonsterd. Dit gebeurt met het oog op het bepalen van de chemische kwaliteit van deze waterbodem (analyses uitgevoerd door PIH) en het bepalen van de toestand met betrekking tot de bodemdieren van deze waterbodems. Zowel intertidaal gelegen als subtidaal gelegen locaties ter hoogte van de Platen van Doel en Boomke en ter hoogte van Boereschans werden bemonsterd voor sediment en benthos (macro-invertebraten). In de mate van het mogelijke werden stalen genomen op dwarsraaien gaande van diep subtidaal tot hoog intertidaal. De bemonsteringsplaatsen voor het Schor van Ouden Doel kregen de naam Paardenschor (PS). De intertidale punten PS 1 (z= 2,42mTAW) en PS2 (z=3,72mTAW) en PSdiep (nieuw toegevoegd punt voor 2002-2003) liggen op een raai net stroomafwaarts de kerncentrale. Voor het getijdenhaventje werden in vergelijking tot de rapportage van 2002 ( "Verbessem,I., De Regge,N., Soors,J. & Van den Bergh E. (2002). Sedimentkarakteristieken bodemdieren en watervogels in de Beneden Zeeschelde. Rapportage in het kader van de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke. IN.A.2002.155" ) twee punten toegevoegd (PS4 en PS5) zodat ter hoogte van het bestaande bemonsteringspunt PS3 (z=3,43mTAW) een volledige raai bekomen werd. De raaien ‘Boerschans’ (BS) en ‘Plaat van Boomke’ (PB) liggen beiden in de onmiddellijke nabijheid van de baggerstortplaats ‘Plaat van Boomke’. De intertidale bemonsteringspunten op de raai ‘Boereschans’ kregen een nummering die oploopt van hoog naar laag intertidaal. Aan de plaat van Boomke werd een intertidaal bemonsteringspunt toegevoegd (PB1). Alle subtidale punten werden onderverdeeld in hoogteklassen: hoog (H: > -2.5m TAW), midden (M: -2.5 tot -7.5 m TAW) Laag (L: >-7.5m TAW).

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Baggerstalen, Chemische analyse, Estuaria, Macrobenthos, Waterbodemkwaliteit, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1996 - 2004
Jaarlijks

Parameters
Aluminium
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chroom
Extractable organic halogen (EOX)
Ijzer (fe)
Kjehdahl stikstof
Koper (Cu)
Korrelgrootte sediment klei fractie
Kwik
Lood (Pb)
Mangaan (Mg)
Minerale olie
Nikkel
Organische stof
Organochlorines
PCB's
Phosfaat-Phosforus
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Zink (ZN)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-6 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Verbessem, I. et al. (2004). Sedimentkarakteristieken, bodemdieren, watervogels in de Beneden Zeeschelde. Rapportage in het kader van de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, IN.A.2004.55. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 10 pp., meer
Beschrijft deze dataset
Van den Neucker, T. et al. (2007). Overzicht analyseresultaten van de sedimentkarakteristieken langs de Zeeschelde en haar zijrivieren (1999 tot september 2005). Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IR.2007.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 51 (bijlagen Cd-rom) pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-08-04
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid