Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden: Monitoring Zeegras [MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas: Monitoring Seagrass]
Contact: Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Beschrijving
Zeegras wordt in de Westerschelde niet op zichzelf gemonitord, maar wordt meegenomen bij de vegetatiekarteringen van de schorren, onderdeel van de monitoring door MWTL. meer

Zeegras wordt in de Westerschelde niet op zichzelf gemonitord, maar wordt meegenomen bij de vegetatiekarteringen van de schorren die onderdeel zijn van de landelijke biomonitoring van de Nederlandse rijkswateren (MWTL, Monitoring Waterstaatkundige Toestands des Lands). Als onderdeel van Rijkswaterstaat coördineert RIKZ deze landelijke taak voor de zoute en brakke wateren. De feitelijke kartering voert AGI (Adviesdienst Geo-informatie en ICT) in opdracht van RIKZ uit. Het doel van de kartering is om de langetermijn-ontwikkelingen van de vegetatie van de schorren en zeegrasvelden te volgen en daarmee een vinger aan de pols van eventuele trends of trendbreuken te houden. Daarnaast levert het programma ook de benodigde monitoringsgegevens om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die nationaal beleid (Beheerplan Nat van Rijkswaterstaat, Flora en Faunawet, nieuwe natuurbeschermingswet) en internationale wetgeving (Vogel- en Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water) stellen. De karteringen (die om de 2 jaar gedaan worden) worden opgenomen in GIS-bestanden die aan RIKZ worden geleverd. De bestanden zijn opgenomen in een database bij RIKZ. Er wordt gewerkt aan een ontsluiting via een website (www.schorren.nl). De zeegraskarteringen zijn daarnaast ontsloten via de website www.zeegras.nl. In de Westerschelde komt zeegras alleen voor in de monding van de Sloehaven. De kartering van 1999 is van de genoemde site te downloaden (=locatie Rammekens).

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Planten
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Plantendek, Zeegrassen, ANE, Nederland, Sloehaven, Zostera subg. Zostera marina Linnaeus, 1753, Zostera subg. Zosterella noltei Hornemann

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Sloehaven Stations [Marine Regions]
Rammekens

Spreiding in de tijd
Vanaf 1994 [Gestart]
Tweejaarlijks

Taxonomic coverage
Zostera subg. Zostera marina Linnaeus, 1753 [WoRMS]
Zostera subg. Zosterella noltei Hornemann [WoRMS]

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata creator
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst, meerdata beheerder
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Pranger, D.P. et al. (2013). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2013. RWS, CIV: Delft. 27 + bijlagen pp., meer
Beschrijft deze dataset
van Schaik, A.W.J. et al. (1988). Vegetatie buitendijkse gebieden Westerschelde. Nota GWAO, 88.1003. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 25 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-09-06
Informatie laatst gewijzigd: 2005-10-06
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid