Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium
Van Eck, B.T.M. (Ed.) (1999). De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Schelde InformatieCentrum: Middelburg. ISBN 90-369-3434-6. 120 pp.
De Scheldeatlas: een beeld van een estuarium

Beschikbaar in  Auteur | Datasets 
Documenttype: Atlas

Trefwoorden

Auteur  Top | Datasets 
 • Van Eck, B.T.M., redacteur, meer

Datasets (70)
 • Aantal zeehonden in de Delta in de 20e eeuw (Schelde), meer
 • Administratieve bekkens, het waterbeheer (Westerschelde), meer
 • Afvoer Schelde 1949-1993 bij Schelle, meer
 • Afvoer Schelde in een nat en in een droog jaar, meer
 • Archeologie in het Schelde-estuarium, meer
 • Beleidsplan Westerschelde-zonering 1999 (BOWS, ICBS), meer
 • Betonning in de Westerschelde, meer
 • Bevolkingsdichtheid in het Scheldestroomgebied, meer
 • Bodemkwaliteit van de Westerschelde, meer
 • Cadmium in de Westerschelde, meer
 • Cadmiumconcentraties in de Westerschelde, meer
 • Dichtheid bodemdieren in de Westerschelde, meer
 • Drempels in de Westerschelde, meer
 • Droogvallende gebieden in de Westerschelde, meer
 • Ecotopen in de Westerschelde: intergetijdengebieden en water, 1996, meer
 • Emissies nutriënten speerpuntbedrijven (Procentueel: 1985=100%) in de Westerschelde, meer
 • Emissies organische microverontreinigingen ten opzichte van 1985 in de Westerschelde, meer
 • Emissies zware metalen in de Westerschelde ten opzichte van 1985, meer
 • Erosie- en sedimentatiepatronen in de Westerschelde, meer
 • Fluorantheen (PAK's) in de Westerschelde, meer
 • Fosfor, meer
 • Functies ondiepe gebieden in de Westerschelde, meer
 • Gemiddelde plaathoogtes in de Westerschelde (m t.o.v. NAP), meer
 • Gewonnen hoeveelheden zand uit de Westerschelde, meer
 • Hoogwaterstanden bij gemiddeld getij in de Schelde, meer
 • Inpolderingen rond de Westerschelde, meer
 • Kabels, leidingen en zinkers in de Westerschelde, meer
 • Laagwaterstanden bij gemiddeld getij in de Schelde, meer
 • Levensgemeenschappen bodemdieren in de Westerschelde, meer
 • Lokale bodemkwaliteit in de Westerschelde, meer
 • Lozingspunten in de Westerschelde, meer
 • Maximum stroomsnelheid tijdens eb bij gemiddeld getij in de Westerschelde, meer
 • Maximum stroomsnelheid tijdens vloed bij gemiddeld getij in de Westerschelde, meer
 • Mediane (D50) korrelgrootte in de Westerschelde, meer
 • Onderhouds- en verruimingswerkzaamheden in 1998 in de Westerschelde, meer
 • Ongevallenfrequentie per vaartuigkilometer in de Westerschelde, meer
 • Ontwikkeling tot Scheldegebied van 1000 - heden (Westerschelde), meer
 • Ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen in Vlissingen, Borssele, Terneuzen, Sas van Gent, meer
 • Oppervlakte droogvallend gebied in de Westerschelde in 1992, meer
 • Oppervlakte verdeling land van Saeftinghe (Westerschelde), meer
 • Oppervlaktes ondiep water, slikken, platen, schorren en geulen van de Westerschelde in 1960, 1990, 1996 en 1998, meer
 • PCB 153 in de Westerschelde, meer
 • PCB-gehalten in mosselen uit de Westerschelde, meer
 • Percentage slib in de Westerschelde, meer
 • Procentueel aandeel in goederenoverslag van havens Vlissingen en Terneuzen in de Hamburg - Le Havre range, meer
 • Provincie, waterschappen, dienstkringen en scheepvaartdiensten (Westerschelde), meer
 • Scheepsstromen en veiligheid in de Westerschelde, meer
 • Schematische weergave van de voortplantingssnelheid van het getij in de Westerschelde, meer
 • Sedimenttransport in de Westerschelde, meer
 • Stikstof in de Westerschelde, meer
 • Stikstofbalans opgeloste componenten (Westerschelde), meer
 • Stortlocaties in de Westerschelde, meer
 • Stroomgebied van de Schelde, deelstroomgebieden, meer
 • Stroomgebied van de Schelde, topografie, meer
 • Totale goederen overslag havens Vlissingen en Terneuzen, meer
 • Vegetatie platen van Hulst (Westerschelde), meer
 • Vegetatie schor bij Bath (Westerschelde), meer
 • Vegetatie schor van Waarde (Westerschelde), meer
 • Vegetatie Zuidgors (Westerschelde), meer
 • Verdeling zoet en zout water in de Westerschelde, meer
 • Verdronken land van Saeftinghe, benamingen en hoogteligging, meer
 • Verdronken land van Saeftinghe, hoogteveranderingen (Westerschelde), meer
 • Verdronken land van Saeftinghe, vegetatie (Westerschelde), meer
 • Visgronden kokkels in de Westerschelde, meer
 • Visgronden, tong en garnaal in de Westerschelde, meer
 • Waterafvoer stroomgebied Schelde, meer
 • Waterdiepte in de Westerschelde, meer
 • Westerschelde, topografie, meer
 • Zandwinning in de Westerschelde, meer
 • Zonering scheepvaart in de Westerschelde, meer

Afbeeldingen Top | Auteur | Datasets