Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties
Meininger, P.L.; Arts, F.A.; van Swelm, N.D. (2000). Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties. Rapport RIKZ = Report RIKZ(52). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3435-4. 238 pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 

Trefwoord
    Marien/Kust

Auteurs  Top | Dataset 
  • Meininger, P.L., meer
  • Arts, F.A., meer
  • van Swelm, N.D.

Abstract
    Dit rapport bespreekt de ontwikkeling van de broedpopulaties van kustbroedvogels (Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier, meeuwen en sterns) in het Noordelijk Deltagebied. Het Noordelijk Deltagebied wordt hier in het noorden begrensd door de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas, in het zuiden door de duinen van Goeree en de voormalige zeedijken aan de zuidoevers van Haringvliet en Hollandsch Diep (inclusief Industrieterrein Moerdijk). Grevelingenmeer, Volkerakmeer en Biesbosch worden in dit rapport dus niet besproken. Het Noordelijk Deltagebied heeft gedurende de 20e eeuw een groot aantal veranderingen ondergaan, vooral door de expansie van de Rotterdamse havens (en de hieraan gerelateerde industrie en infrastructuur) en de uitvoering van de Deltawerken. Dit had niet aIleen het verdwijnen van belangrijke natuurgebieden tot gevolg, maar ook veranderingen in het karakter van andere gebieden en het ontstaan van geheel nieuwe natuurterreinen. Deze veranderingen in broedgebieden en de hieraan gerelateerde veranderingen in populaties van kustbroedvogels worden besproken in Hoofdstuk 3. In Hoofdstuk 4 wordt een aantal algemene factoren besproken die van invloed is geweest op de omvang van de populaties van kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: beschermingsmaatregelen, gifstoffen in het milieu, veranderd voedselaanbod voor sterns, predatoren, vegetatiesuccessie, recreatie en natuurontwikkeling. Naast vergiftiging door "drins" (periode 1954-1965), lijkt ook het instorten van de Haringpopulatie in de Noordzee in de jaren vijftig een groot effect te hebben gehad op de populaties van sterns in het Deltagebied. Beperkte voedselbeschikbaarheid lijkt van grotere invloed te zijn op de populatieomvang van sterns (en het slechts gedeeltelijk herstel hiervan) dan tot nu toe werd aangenomen. In Hoofdstuk 5 wordt een onderbouwde reconstructie gepresenteerd van de populaties van kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied gedurende de 20e eeuw. In Hoofdstuk 6 worden de huidige en toekomstige knelpunten voor kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied behandeld, zowel de factoren die algemeen een rol spelen als de knelpunten per gebied. In Hoofdstuk 7 worden per gebied suggesties gedaan voor maatregelen die zouden kunnen bijdragen aan het handhaven of herstellen van de populaties van kustbroedvogels.

Dataset
  • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Kustbroedvogels, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset