MONEOS datafiches

P-FC-V-018 - Polluenten in de bodem van overstromingsgebieden

Beschrijving: Bepalen van de referentietoestand (T0) inzake bodemkwaliteit van Vlaamse GOG’s, ontpolderingen en GGG’s en het nagaan van de biobeschikbaarheid van zware metalen (ecologische risico-evaluatie) door middel van analyses van indicatorplanten (bomen) en voedergewassen. Systematische survey binnen elk gebied op basis van een regelmatig grid met een dichtheid van 1 staalnamelocatie per ha voor anorganische polluenten (zware metalen, ZM) en 1 staal per 10 ha voor organische polluenten (ORGPOL). De basisstaalname betreft enkel de toplaag (0-10 cm voor ZM; 0-20 cm voor ORGPOL). In een tweede fase wordt de staalname uitgebreid in functie van de geïnterpreteerde meetwaarden (grotere dichtheid, staalname in diepte, etc).
Planning metingen: De referentietoestand van alle overstromingsgebieden wordt systematisch in kaart gebracht à rato van 350 ha/jaar.
Uitvoerende organisatie: INBO, Kennisgroep Ecologische Risico-evaluatie van Overstromingsgebieden Uitvoering in opdracht van DVW afdeling Zeeschelde (raamovereenkomst DVW-INBO)
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Systematische survey binnen elk gebied op basis van een regelmatig grid met een dichtheid van 1 staalnamelocatie per ha voor anorganische polluenten (zware metalen, ZM) en 1 staal per 10 ha voor organische polluenten (ORGPOL). De basisstaalname betreft enkel de toplaag (0-10 cm voor ZM; 0-20 cm voor ORGPOL). In een tweede fase wordt de staalname uitgebreid in functie van de geïnterpreteerde meetwaarden (grotere dichtheid, staalname in diepte, etc).
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: