Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk: deltavogelatlas [MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta]
Contact: Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Deze dataset presenteert een overzicht van de huidige kennis over het voorkomen van watervogels in het Deltagebied meer

Vogels komen in het Deltagebied vrijwel overal in belangrijke aantallen voor. Veel watersystemen in het Deltagebied zijn daardoor ook van nationaal en internationaal belang. Bij beheer en beleid spelen vogels dan ook vaak een belangrijke rol. Recente regelgeving zoals de Vogelrichtlijn vraagt daarnaast om een zorgvuldig gebruik van deze gebieden. Daarmee is de behoefte aan informatie die de samenhang tussen gebieden en vogels laat zien groter dan voorheen. Deze website presenteert een overzicht van de huidige kennis over het voorkomen van watervogels in het Deltagebied. Informatie over broedende vogels wordt niet gepresenteerd. Het Deltagebied wordt hier in ruime zin beschouwd: de zuidgrens ligt langs de Belgische grens, de oostgrens langs de zandgronden van Brabant en de oostkant van de Biesbosch, de noordgrens wordt gevormd door de Alblasserwaard en de Nieuwe Waterweg en aan de westkant door de 20 m dieptezone in de Voordelta. De hier gepresenteerde informatie is afkomstig uit diverse bronnen (zie colofon) aangevuld met actuele kennis over het voorkomen van vogelsoorten van diverse personen/instanties. Van ruim 50 soorten wordt een kaart gepresenteerd met daarop informatie over de verspreiding gebaseerd op tellingen. Voor een beperkte groep worden de dagelijkse vliegbewegingen binnen het Deltagebied gepresenteerd. Een deel van deze informatie is door middel van specifiek veldwerk voor deze atlas verzameld, andere informatie is afkomstig uit interviews met deskundigen. Naast het presenteren van vogelinformatie geeft de atlas ook inzicht in de begrenzingen van o.a. Vogelrichtlijn en andere beleidsrelevante regelingen.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels
Kernwoorden:
Brak water, Watervogels, ANE, Nederland, Deltagebied

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Juli 1995 - Juni 2000

Parameter
Tellingen van watervogels

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata beheerder
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Data-ICT-Dienst, meerdata beheerder
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk, meer
Dataset deel:
Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta en Westerschelde, meer
Bron dataset:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Watervogels, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
(2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 1. Beoordelingskader en afbakening. Arcadis/Technum: [s.l.]. 94, 2 appendices pp., meer
(2004). SMER Schelde-estuarium Natuur deelrapport: 2. Huidige situatie Natuur. Arcadis/Technum: [s.l.]. 60, appendices pp., meer
RIKZ (1996). Mwtl: monitoring waterkundige toestand van het land. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 20 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-10-24
Informatie laatst gewijzigd: 2007-10-24
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid