Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2024
www.fwo.be
Dit instituut is de voortzetting van onderstaande
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT), meer

Engelse naam: Research Foundation - Flanders

Thesaurustermen (2) : Financing; Funding
Adres:
Egmontstraat 5
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-512 91 10
Fax: +32-(0)2-512 58 90
E-mail:
 Projecten | Evenement 
 
Type: Administratief

Voormalig geassocieerde persoon  Top | Projecten | Evenement 

Abstract:
De actie van het FWO-Vlaanderen richt zich op het verleggen van de kennisgrenzen in alle wetenschapsgebieden, stimuleert en financiert het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en aan de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek. Samenvattend kan gesteld worden dat het F.W.O.-Vlaanderen het Vlaamse instrument is om op basis van wetenschappelijke interuniversitaire competitie fundamenteel onderzoek te ondersteunen, te stimuleren en de kwaliteit ervan te bevorderen. Dit fundamenteel onderzoek wordt gedragen door uitmuntende en hooggespecialiseerde onderzoekers, ligt aan de basis van nieuwe kennis en know-how en heeft een grote maatschappelijke en culturele waarde. Op langere termijn vormt deze kennis en het gevormde menselijke kapitaal de basis van het gericht, toegepast, technologisch, strategisch, beleidsondersteunend en -voorbereidend onderzoek en stimuleren ze de totaliteit van de betrokken gemeenschap en de gehele maatschappij door het scheppen van welvaart en welzijn.

Projecten (33)  Top | Evenement 
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • De invloed van structuurveranderingen in (haven) slib op het mechanisch gedrag ervan, meer
 • De parasitaire fauna van juveniele (O+) vispopulaties in de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • DIVPROD: Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen, 1900-1994: politieke, institutionele, micro- en macro-economische aspecten, meer
 • Functionele en structurele aspecten van biodiversiteit in een estuarien detritusvoedselweb, met nadruk op vrijlevende nematoden en hun interacties met bacteriën:, meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Geomorfologisch en sedimentdynamisch onderzoek op meso- en microschaal in de maritieme Schelde tussen Antwerpen en de B-Nl grens, meer
 • Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, meer
 • Microdistributie en activiteit van vrijlevende aquatische nematoden in een heterogeen milieu, meer
 • Microfytobenthos van de Belgische kust en het Schelde-estuarium: een systematisch-ecologische studie, meer
 • Modellen voor een integraal waterbeheer: beleidsinstrumenten voor een optimale waterkwantiteit en -kwaliteit, meer
 • Modellering van migraties van mariene juveniele vissen tussen kustgebieden en estuaria, meer
 • Numerieke simulatie van slibstroming in estuaria en havens, meer
 • Ontwikkeling van simulatiemodellen voor een twee fase stroming op geofysische schaal, met toepassingen op sedimenttransport in estuariene en kustzones, meer
 • Rotterdam en Antwerpen: anderhalve eeuw havenconcurrentie in de Rijn-Schelde-Maas delta (1860-2000), meer
 • Simulatie van stromingen met behulp van 2,5 D en 3 D numerieke modellen. Toepassingen op de Zuidelijke Ijszeeën en het estuarium van de Schelde, meer
 • Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I, meer
 • Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II, meer
 • Systematisch-ecologische studie van het intertidale microfytobenthos van de Westerschelde (Nederland), meer
 • Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium, meer
 • Tijdsafhankelijk erosiegedrag van natuurlijke sedimenten in rioleringen en rivieren, meer
 • Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. I, meer
 • Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. II, meer
 • VlaNeZO: Vlaams - Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer

Evenement  Top | Projecten 
 • Estuarine workshop with emphasis on zooplankton, the drainage basin approach and restoration ecology. Can we benefit from a multi - estuaries approach?, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Projecten | Evenement