Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Voortgang uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting

Engelstalige titel: Progress execution programme Restoration and Institution
Periode: Januari 2001 tot December 2005
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Beleid; Communicatie; Ecologie; Grondwater; Oppervlaktewater
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), meer, secretariaat
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, partner
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer, partner

Abstract
WAT IS HET PROBLEEM?
Het uitvoeringsprogramma Herstel & Inrichting loopt 10 jaar. Voor de realisering van de doelstellingen van het programma wordt uitgegaan van 2035. Om hiervoor gesteld te staan dient het programma van tijd tot tijd opnieuw te worden bezien. Uit de Quick-Scan H&I, die in 2000 is afgerond kwamen daartoe de volgende aanbevelingen naar voren:
- inbedding van H&I in een bredere context, zodat gericht kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het water-, natuur- en ruimtelijk beleid.
- versterking van koers en samenhang, gericht op het versterken van schaal, samenhang en diversiteit binnen de Rijkswateren als onderdeel van de natte natuur in nationale en internationaal verband.
- verbetering van organisatie en communicatie, gericht op het komen tot een helder, toetsbaar programma, het delen van ervaringen en kennis en het vergroten van de betrokkenheid van andere partijen.
Deze aanbevelingen zijn eind 2000 vertaald in een visie op het programma H&I. In 2001 is een start gemaakt met de uitvoering van dit programma.

DOELSTELLINGEN EN AANPAK
De doelstelling van het project 'voortgang Herstel & Inrichting' is het verder uitwerking geven aan de visie H&I. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn:
- verbeteren van organisatie en sturing van H&I
- versterken van de interne en externe communicatie rond het programma
- het formuleren van doelstellingen en prioriteiten voor H&I
- het komen tot een heldere verantwoording en voortgangsrapportage van het programma
Voor 2002 zal de nadruk liggen op de doelen, communicatie en voortgang en verantwoording van het programma. De uitwerking hiervan zal in nauw overleg tussen DG-Water, RWS, de RD's en anderen SD's plaatsvinden.

RESULTATEN
In 2002 zullen de in 2001 ontwikkelde procedure en werkwijze verder worden gestroomlijnd. Daarnaast worden de volgende resultaten onderscheiden:
- verantwoordings- en voortgangsrapportage 2001
- bijgestelde notitie over doelen en prioritering H&I, met integratie van ecologische doelen van KRW
- prioriteringslijst van H&I uitvoeringsprojecten tbv de FWW
- externe communicatie van het programma (vorm nog bezien)

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten