Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Rijkswaterstaat (IenW-RWS)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1527
www.rijkswaterstaat.nl

Parent institute: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), more

Thesaurus terms (2) : Administrative: State; State
Address:
Koningskade 4
2500 EX Den Haag
Netherlands

Tel.: +31-(0)70-351-80 80
Fax: +31-(0)70-351-8335
 Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 
Type: Administrative

Persons (24)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 

Associated to an institute part (79)

Persons formerly associated with this organization (7)

Child institutes (2)  Top | Persons | Publications | Projects | Datasets 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Water, Verkeer en Leefomgeving (IenW-WVL), more
 • Ministerie van Infrastructuur Waterstaat; Rijkswaterstaat; Centrale Informatievoorziening (IenW-CIV), more

Abstract:
De rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige door- stroming van het verkeer. De organisatie is opgebouwd uit tien regionale diensten, zeven specialistische diensten, twee projectorganisaties en een staf. De tien regionale diensten vormen de ruggengraat van Rijkswaterstaat. Zij zijn verspreid over heel Nederland en verantwoordelijk voor het toezicht op de waterstaat, voorbereiding, uitvoering en beheer van projecten, onderhoud en verbetering van waterwerken en infrastructuur. Ook het overleg met betrekking tot de vervoers- en verkeersproblematiek vindt in de regio plaats. De zeven specialistische diensten verzorgen de technische en wetenschappelijke kennis en ondersteuning voor de beleidsvoorbereiding voor de uitvoering van de taken van Rijkswaterstaat en de beleidsvoorbereiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Vijf van deze diensten doen ook onderzoek en monitoring op de Westerschelde: DZL, RIZA, RIKZ, AGI, DWW. In de loop van 2007 gaan deze diensten op in de Waterdienst van RWS en het Deltainstituut.

Publications (106)  Top | Persons | Institutes | Projects | Datasets 
  split up filter
 • Dijkman, N. (2023). Pelagische primaire productie Grevelingenmeer, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde. Primaire productie metingen met behulp van Fast Repetition Rate fluorometrie: tussenrapportage resultaten 2020-2022. Rijkswaterstaat: Nederland. 47 pp., more
 • (2021). Kustlijnkaarten 2022. Rijkswaterstaat: Nederland. 123 pp., more
 • (2020). Kustlijnkaarten 2021. Rijkswaterstaat: Nederland. 129 pp., more
 • (2020). Kustlijnkaarten 2020. Rijkswaterstaat: Nederland. 120 pp., more
 • (2018). Kustlijnkaarten 2019. Rijkswaterstaat: Nederland. 120 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2018). Stormvloedflits 2018-03 van 1 en 2 februari 2018. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2018). Stormvloedflits 2018-02 van 16 en 17 januari 2018. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 4 pp., more
 • Watermanagementcentrum Nederland (2018). Stormvloedflits van 3 en 4 januari 2018. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2017). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2016. Rijkswaterstaat: Middelburg. 534 pp., more
 • (2016). Westerschelde & Saeftinghe. Natura 2000 Deltawateren: beheerplan 2016-2022. Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat: [s.l.]. 97 + bijlagen pp., more
 • (2016). Gebruikerstevredenheidsonderzoek binnenvaart 2015: oplegnotitie. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 3 pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2016). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2015. Rijkswaterstaat: Middelburg. 515 pp., more
 • (2015). Monitoringplan ten behoeve van het Natura 2000-beheerplan Delta. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 40 + bijlage pp., more
 • (2015). Westerschelde & Saeftinghe. Natura 2000 Deltawateren: ontwerpbeheerplan 2015-2021. Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijkswaterstaat: [s.l.]. 99 + bijlagen pp., more
 • (2015). Gebruikerstevredenheidsonderzoek binnenvaart 2015: landelijk rapport. Rijkswaterstaat Proces OAM: [s.l.]. 89 + bijlagen pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2015). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2014. Rijkswaterstaat: Middelburg. 693 pp., more
 • (2014). Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 - 2021: ontwerp. Rijkswaterstaat: Den Haag. 222 + bijlagen pp., more
 • (2014). Toetsingskader waterkwaliteit en KRW-factsheets. Bijlage 4 van het ontwerp beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Rijkswaterstaat: Den Haag. 506 pp., more
 • (2014). Milieueffectrapport. Ontwerp beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Rijkswaterstaat: Den Haag. 76 + bijlagen pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Roos, M. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., more
 • Jentink, R.; De Klerk, J.; Schrijver, M. (2014). Opvolging effecten flexibel storten. Datarapportage 2013. Rijkswaterstaat: Middelburg. 690 pp., more
 • (2012). Kustlijnkaarten 2012. Rijkswaterstaat: Nederland. 26 + appendices pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Roos, M. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., more
 • (2011). Waterhuishouding en Waterverdeling in Nederland. Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 80 pp., more
 • (2011). Kustlijnkaarten 2011. Rijkswaterstaat: Nederland. 24 + appendices pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Roos, M. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., more
 • Faber, W.; Wielakker, D.; Bak, A.; Spier, J.L.; Smulders, C. (2011). Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 114 + bijlagen pp., more
 • (2010). Kustlijnkaarten 2010. Rijkswaterstaat: Nederland. 24 + appendices pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Rog, S. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., more
 • Bogaart-Scholte, M.W.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Roos, M. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., more
 • Dieleman, J. (2010). Glooiingstypen in Oosterschelde en Westerschelde. Rijkswaterstaat: [s.l.]. [no pag.] pp., more
 • Quist, P.; Verheij, H.J. (2010). Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland 2009. Rijkswaterstaat/TU Delft: [s.l.]. 73 pp., more
 • Verbeek, H. (2010). Verruiming vaargeul en flexibel storten. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 19 slides pp., more
 • (2009). Bijlage Programma Rijkswateren 2010-2015. Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 pp., more
 • (2009). Nota van antwoord: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 140 pp., more
 • (2009). Beheer en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015: Werken aan een robuust watersysteem. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 175 pp., more
 • (2009). Programma Rijkswateren 2010-2015. Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000: Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 366 pp., more
 • Holierhoek, M.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Vos, W. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., more
 • RWS Waterdienst (2009). Brondocument waterlichaam Westerschelde: Doelen en maatregelen Rijkswateren. Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat: [s.l.]. 102 pp., more
 • (2008). Kustlijnkaarten 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.053. Rijkswaterstaat: Nederland. 26 + appendices pp., more
 • (2008). Spoorboekje gegevenslevering stroomgebiedbeheerplannen. Eindversie 11 februari 2008. Directoraat-Generaal Water: Lelystad. 32 pp., more
 • Arts, F.A. (2008). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991–2007. RWS Waterdienst BM, 2008.058. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 51 + bijlage pp., more
 • van der Togt, H. (2008). Monitoring. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 21 slides pp., more
 • van der Veeren, R. (2008). EU KRW Internationaal: Relevante ontwikkelingen in de internationale stroomgebieden, Brussel en de rest van Europa. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.025. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 63 pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2008). Herstel laseraltimetrie projecten. Projectgebieden Oosterschelde 2001, Oosterschelde 2007, Westerschelde 2006 en Westerschelde 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 16 pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2008). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2008. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 18 pp., more
 • Willemse, J. (2008). Ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen. Rijksoverheid: Nederland. 44 pp., more
 • (2007). Kustlijnkaarten 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2007.004. Rijkswaterstaat: Nederland. ISBN 978-90-369-1434-5. 28 + appendices pp., more
 • Alkemade, I.S.W. (2007). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2006. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 54 pp., more
 • Stel, J.H.; Borst, K.; van Ruiten, K.; Jorissen, R. (Ed.) (2007). Haalbaarheidsstudie: een geïntegreerd marien kennis- en informatiesysteem voor een duurzaam beleid en beheer van de Noordzee. Een KNMI voor de Noordzee. Rijkswaterstaat: Nederland. 112 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L. (2007). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.016. Rijkswaterstaat: Middelburg. ISBN 978-90-369-5765-6. 62 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2006/2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2008.031. Rijkswaterstaat: Vlissingen. ISBN 978-9036-9147-34. 108 pp., more
 • van Waarden-Nagel, A.P. (2007). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde 2007. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 15 pp., more
 • (2006). primaire waterkeringen getoetst: landelijke rapportage toetsing 2006: Achtergrondrapport, deel 1 Dijkringgebieden. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 296 pp., more
 • Dillingh, D. (2006). Waterstanden Nederlandse kust en estuaria. Statistieken t.b.v. de hydraulische randvoorwaarden 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.012. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 48 + bijlagen pp., more
 • Driesprong-Zoeteman, A.; Huisman, B.; Van Hal, M. (2006). Afwenteling rijkswateren : eerste verkenning van effectiviteit KRW maatregelen in rijkswateren Schelde en Rijn-West. RIZA werkdocument, 2005.154X. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 67 pp., more
 • Schrap, S.M.; Tiesnitsch, J.; Staeb, J.A. (2006). Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren: honderden bestrijdingsmiddelen in 2005. RIZA-Rapport, 2006.20. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. ISBN 90-369-1355-1. 62 pp., more
 • van Ledden, M.; Dankers, P.; Groot Zwaaftink, M.; Arnold, E. (2006). Opmaakprogramma Veiligheid Schelde-estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 9S0187.A0. Rijkswaterstaat: Nijmegen. 31 pp., more
 • (2005). Beschrijving goede chemische toestand zoute en brakke wateren KRW. Document ZWP, 2005.1. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 40 + bijlagen pp., more
 • van Heijst, M.W.I.M.; Cleveringa, J.; de Kok, J. (2005). Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg. Risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005-025. Rijkswaterstaat: Delft. ISBN 90-369-5594-7. 64 + bijlagen pp., more
 • Alkemade, I.S.W. (2004). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Projectgebied Westerschelde. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 59 pp., more
 • Padding, P.; Westdijk, C.V.J. (2004). Zonewateren. Rijkswaterstaat: Rotterdam. 13 pp., more
 • Stikvoort, E.C.; Jentink, R.; Joosse, C.; van der Pluijm, A.M. (2004). Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.026. Rijkswaterstaat/RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3448-6. 2004 pp., more
 • van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (Ed.) (2004). Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: voortgangsrapportage 2003. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 26 + bijlagen pp., more
 • ter Borg, W.R. (2003). Kwaliteitsdocument laseraltimetrie. Westerschelde en Oosterschelde. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 22 pp., more
 • Worm, E. (2003). Dwarsverbindingen met grondbevriezing: frostheave onderzoek in Nederlandse grond. COB: Gouda. ISBN 90-807297-8-7. 63 pp., more
 • (2002). Representativiteit bemonsteringspunten Westerschelde. Werkdocument RIKZ, IT-98.828. Rijkswaterstaat: Den Haag. 2, tab., fig. pp., more
 • Habets, L.C.G.J.M. (2002). Inundatiekaarten Westerschelde. Rijkswaterstaat: The Netherlands. 12 pp., more
 • (2001). Hydraulische randvoorwaarden voor het toetsten van primaire waterkeringen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 254 + bijlagen pp., more
 • Dauwe, B. (2001). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/ 43': samenvatting van de ontwikkelingen in de Westerschelde (tussenstand 2000). Rapport 6. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.025. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIKZ: Den Haag. 24 pp., more
 • de Jong, E.J.; Swertz, O.C. (2000). Radioactieve stoffen in de zoute wateren. Evaluatie monitoring 1985-1997: aanbeveling meetprogramma 1999-2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.041. Rijkswaterstaat: Den Haag. 57 + bijlagen pp., more
 • Laane, R.W.P.M.; Groeneveld, G. (2000). Butyltin - verbindingen in sediment van de Noordzee, Delta en Waddenzee (1996): verspreiding en normtoetsing. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.019. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 13 pp., more
 • Yland, E.M.L.; Sonneveldt, H.L.A.; Stronkhorst, J. (2000). Evaluatie chemische toetsing zoute baggerspecie: gegevensanalyse periode 1986-1997. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.005. Rijkswaterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-3494-X. 40 + bijlagen pp., more
 • (1999). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'- 43': voortgangsrapportage periode 1997 - 1998: rapport 3. Notitie AXW, 99.005. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 36 + bijlage pp., more
 • Storm, K. (1999). Slinkend Onland. Over de omvang van Zeeuwse schorren: ontwikkelingen, oorzaken en mogelijke beheersmaatregelen. Rijkswaterstaat: Middelburg. 68 pp., more
 • Hilberink, H.; de Jong, B.; Langerak, A. (1996). Het normeren van slibgegevens in de Westerschelde en het uitvoeren van een trendanalyse over de periode 1970-1990 op basis van deze genormeerde slibgegevens. Rijkswaterstaat/Universiteit Twente: [s.l.]. 96 + bijlagen pp., more
 • Reinhold, E.; van Heel, D. (1995). Verkennend onderzoek naar het voorkomen van brakwatermacro-evertebraten aan de oost- en westzijde van de Haringvlietsluizen. RIZA werkdocument, 95.059X. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad. 80 + bijlagen pp., more
 • Ruijgh, E.F.W.; Arens, E. (1995). Beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone. Deelrapport E: waste load model. Rijkswaterstaat: Den Haag. ongep. pp., more
 • van der Most, H. (1995). Beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone. Deelrapport G: gebruikershandleiding. Rijkswaterstaat: Den Haag. ongep. pp., more
 • Van Gils, J.A.G.; Ouboter, M.R.L. (1995). Beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer van het estuarium van de Schelde en de kustzone. Deelrapport F: waterkwaliteitsmodel. Rijkswaterstaat: Den Haag. ongep. pp., more
 • (1992). Kustlijnkaarten 1992. Rijkswaterstaat: Nederland. 21 + appendices pp., more
 • van Dam, D. (1991). Inhoudsberekeningen en zandbalans Westerschelde over de periode 1984/85-1990. Notities NWL, 91.55. Rijkswaterstaat: Middelburg. 15 pp., more
 • Buitenrust Hettema, A.M.H. (1990). Dimensionering vooroeververdediging Volkerak. RWS/DWW: Delft. 6 pp., more
 • Kuijper, C.; Cornelisse, J.M.; Winterwerp, J.C. (1990). Erosion and deposition characteristics of natural muds: sediments from the Westerschelde (near Breskens). WL/RWS: Delft. 22 + figures + appendices pp., more
 • Dijkzeul, J.C.M.; Klatter, H.E.; Hartsuiker, G.; Thabet, R.A.H. (1989). Storm surge barrier Eastern Scheldt: evaluation of water movement studies for design and construction of the barrier. Delft Hydraulics/Rijkswaterstaat: Netherlands. 177 pp., more
 • Breukel, R.M.A. (1987). Schelpdierwateronderzoek in de rijkswateren 1986. RWS/DBW/RIZA: Lelystad. 14 pp., more
 • Lantsheer, C. (1986). Vergelijking van windopzet tijdens springtij, doodtij en de overige tijen te Vlissingen. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 6 + bijlagen pp., more
 • Bollebakker, G.P. (1985). IJking en verificatie van het één-dimensionaal mathematisch model IMPLIC voor het Scheldebekken met bodemligging 1981. Nota WWKZ, 85.V006. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 16 + bijlagen pp., more
 • de Ronde, J.G. (1985). Frequentiebeschouwingen van het getij te Vlissingen en Burghsluis. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 10 + bijlagen pp., more
 • Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (1985). Tienjarig overzicht der waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen: 1961-1970. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage. LII, 546 pp., more
 • van Rijn, L.C.; Tan, G.L. (1985). Sutrench-model: two-dimensional vertical mathematical model for sedimentation in dredged channels and trenches by currents and waves. Rijkswaterstaat Communications, 41. Rijkswaterstaat: the Hague. 63 pp., more
 • Elorche, M. (1984). Courant résiduel = Residual current: analysis of current records XIIIe journée[s] de l'hydraulique, Marseille 11, 12, 13 sept. 1984: analyse des mesures courantométriques complément du rapport. Nota WWKZ, 85.H018. Rijkswaterstaat: Hoorn. 14 + annexes pp., more
 • Daamen, J.W.; van Maldegem, D.C.; de Jong, H. (1983). Beschrijving getij- en zoutregime Westerschelde omgeving Land van Saeftinge. Nota WWKZ, WWKZ-83.V002. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 32 + bijlage pp., more
 • de Looff, D. (1983). Inhoudsveranderingen en zandbalans Westerschelde, op basis van de resultaten van vroeger over de periode 1878 - 1971/72 en recent over de periode 1971/72 - 1980 uitgevoerde berekeningen. Nota WWKZ, 83.V003. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 26 + bijlagen pp., more
 • Ebbens, E.; Hengst, P.; Lefèvre, F.O.B. (1980). De ijking van het ééndimensionaal waterkwaliteitsmodel Dfenst 20 van de Westerschelde en de Schelde. Nota WWKZ, 80.V023. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 26 + bijlagen pp., more
 • de Jong, H.; Roelse, P. (1979). Verwerking stroommeetgegevens ten behoeve van het blad Westerschelde van de stroomatlas Nederland. Nota WWKZ, 79.V004. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 9 + bijlage pp., more
 • Eulen, J.R. (1978). Invloed op het akwatisch milieu van de lozing van zoetwater vanuit het Zoommeer op de Westerschelde in de omgeving van Bath. Rijkswaterstaat: Lelystad. 28 + bijlagen pp., more
 • (1971). Toegang Belgische zeehavenindustrieterrein linker Schelde oever. Vergelijkend onderzoek Baalhoektracé met een tracé aan de oostrand van het land van Saeftinge. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 18 + bijlagen pp., more
 • Dronkers, J.J.; Schönfeld, J.C.; Waalewijn, A. (1959). Tidal computations in shallow water. Report on hydrostatic levelling across the Westerschelde. Rijkswaterstaat Communications, 01. Rijkswaterstaat: The Hague. 86 pp., more
 • (1956). Verslag van enige proefmetingen met de bodemtransportmeter " Sphinx " op de Spijkerplaat in de Westerschelde. nota 56.1. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 6 + bijlagen pp., more
 • Dronkers, J.J. (1955). De invloed van de afsluiting der zeegaten op de getijbeweging in de Westerscheldemond. RWS nota. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 66 + bijlagen pp., more
 • Santema, P. (1955). Dijksverhogingen Ooster-Schelde. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage. 6 + bijlagen pp., more
 • Schönfeld, J.C. (1955). Afsluiting van het Zwin: afmetingen van een inlaatsluis. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 11 + bijlagen pp., more
 • Jansen, P.Ph. (1940). Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse. Rijkswaterstaat: Hoek van Holland. 27 + 8 bijlagen pp., more
 • Kleinjan, L.J. (1938). Het gebied van de Westerschelde nabij Bath. Rijkswaterstaat: Hoek van Holland. 92 + 47 bijlagen pp., more
 • Van Veen, J. (1938). Baggering in de Westerschelde (Schaar van Waarde). Rijkswaterstaat: Den Haag. 7 + 1 p. bijlage pp., more

Projects (18)  Top | Persons | Institutes | Publications | Datasets 
 • A description of ecosystem services of the Schelde estuary and development of ecosystem goals based on natural functions of the estuary, more
 • Crossbordering Project MER shipping channel expansion Schelde, more
 • De Rijke Dijk, more
 • Dike enlargements, more
 • Dutch Implementation European Water Framework Directive, more
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, more
 • Mitigation of seagrass in the Eastern Scheldt, more
 • MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, more
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more
 • PNVW: Programme Nautical Safety Westerschelde, more
 • Progress execution programme Restoration and Institution, more
 • Quality of mud from the Scheldt estuary, more
 • ScheldeMonitor: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), more
 • SCHELDEMONITOR: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 5): development of a new portal interface, more
 • Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more
 • TIDE - Tidal River Development, more
 • Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, more

Datasets (37)  Top | Persons | Institutes | Publications | Projects 
 • Hummel H. 2009: IMP [Fish Oosterschelde]. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=320, more
 • Hummel H. 2009: IMP [Fish Westerschelde]. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=319, more
 • Hummel H. 2009: ZeeMove. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=341, more
 • Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES); Rijkswaterstaat (RWS); (2006): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish., more
 • Sistermans W.C.H. & Craeymeersch 2004: MWTL biological monitoring network Westerschelde: Macrofauna. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands, MARES - Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, Netheralnds. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=587, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 1968, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2000, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2001, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2002, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2003, more
 • Bathymetric grid Westerschelde 2004, more
 • BIOMON: Biomonitoring of macrobenthos in the Westerschelde., more
 • DONAR, more
 • Detailed bathymetric grid Saeftinge 1992, more
 • Detailed bathymetric grid Selenapolder 1994, more
 • Detailed bathymetric grid Zuidgors 1992, more
 • Detailed bathymetric grid Zuidgors 1994, more
 • DTB-Nat: Digital Topographic files of wet infrastructures, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1800, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1818, more
 • Historical depth chart Westerschelde 1860, more
 • MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more
 • MWTL biological monitoring network, more
 • MWTL biological monitoring network : Bird altas of the Delta, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Bacteriology - Shellfish water, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Fish diseases, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Vegetation mapping tidal areas: Monitoring Seagrass, more
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Waterbirds, more
 • MWTL chemical monitoring network, more
 • MWTL chemical monitoring network Westerschelde, more
 • MWTL monitoring network, more
 • MWTL morphological monitoring network, more
 • MWTL physical monitoring network: current water data, more
 • Salt Ecotopes Westerschelde 2012, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets