Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos [MWTL biological monitoring network Westerschelde: Microphytobenthos]
Contact: Rijkswaterstaat (IenW-RWS), meer


Ook beschikbaar via:

Beschrijving
De metingen van microfytobenthos voor MWTL zijn geleidelijk aan gestart tussen 1987 en 1991. Elke maand worden 111 locaties op in totaal 29 raaien, verspreid over de slikken en platen van de Westerschelde, bemonsterd. meer

Microfytobenthos bestaat uit de microscopisch kleine plantjes (algen) die op en in de bovenste centimeters van de bodem leven. In de Westerschelde vormen deze organismen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem, met name op de bij laagwater droogvallende platen en slikken. Als primaire producenten vormen zij biomassa dat als voedsel voor het ecosysteem dient. Daarnaast stabiliseert het microfytobenthos de bodem doordat zij de bodem met hun slijmerige uitscheiding wat aaneenplakken. Vanwege hun belang in het ecosysteem waren microfytobenthosmetingen in het landelijke monitoringprogramma MWTL (Monitoring Waterstaatkundige Toestands des Lands) opgenomen, dat RIKZ voor de zoute en brakke wateren coördineert. Het doel van MWTL is om ‘een vinger aan de pols’ te houden van de Nederlandse rijkswateren. Het gaat daarbij om het ontdekken van trends en trendbreuken. Dit is vooral bedoeld om het gevoerde waterbeleid te kunnen evalueren. De metingen van microfytobenthos zijn geleidelijk aan gestart tussen 1987 en 1991. Medio jaren negentig is het programma nog iets uitgebreid en overgenomen door het project MOVE (Monitoring Verruiming Westerschelde dat de effecten van de verruiming 43’-48’ volgt; projectleider Gert-Jan Liek, RIKZ Middelburg). Mogelijk zal monitoring van microfytobenthos essentieel worden in verband met de Vogel- en Habitatrichtlijn, daar is nu nog geen duidelijkheid over. De bemonsteringen van het microfytobenthos in de Westerschelde worden in opdracht van RIKZ verricht door de Meetinformatiedienst Zeeland. Elke maand worden 111 locaties op in totaal 29 raaien, verspreid over de slikken en platen van de Westerschelde, bemonsterd. In de monsters wordt door het laboratorium van RIKZ in Middelburg het chlorofyl-a-gehalte bepaald. De gegevens worden totnogtoe voornamelijk door het project MOVE gebruikt. Dat project benut die gegevens om de primaire productie door microfytobenthos te berekenen. De metingen zijn vastgelegd in een Meetvoorschrift van de Meetinformatiedienst Zeeland (RWS Zeeland) en een laboratoriumvoorschrift van RIKZ. De gegevens zijn opgeslagen in DONAR (Data-opslag natte Rijkswaterstaat) en in de database van het laboratorium van RIKZ.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Biologie > Pigmenten (bv. chlorophyll), Biologie > Productiviteit - biomassa
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Benthos, Bodemalgen, Chlorofyl, Fytobenthos, Primaire productie, Raaibemonstering, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1987 [Gestart]
Maandelijks

Parameter
Chlorofyl a

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meeropdrachtgever
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meeranalyse van de monsters
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meerdata creator
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Rijkswaterstaat (RWS), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer

Project
MOVE: MOnitoring VErruiming Westerschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., meer
RIKZ (1996). Mwtl: monitoring waterkundige toestand van het land. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 20 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2005-09-08
Informatie laatst gewijzigd: 2005-10-06
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid