Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren
www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=en&COD=EV/40

Engelstalige titel: Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters
Identifier financieringsorganisatie: EV/40 (Other contract id)
Acroniem: REFCOAST
Periode: December 2003 tot April 2006
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Kustwateren; Typology; Waterkwaliteit
 Instituten | Publicatie 

Instituten (3)  Top | Publicatie 

Abstract
 • Context

  Dit project kadert binnen het ‘Tweede meerjarenplan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO II)’, deel II Global Change, Ecosystemen en Biodiversiteit. Deze gerichte actie handelt omtrent het opzetten van een typologie, een referentieconditie en de classificatie van de Belgische kustwateren in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
  Sinds de publicatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2000, moeten lidstaten de doelstellingen, bepaald in deze richtlijn, nakomen.
  Eén van de doelstellingen van de ‘Kaderrichtlijn Water’ is de classificatie van verschillende waterlichamen in types (typologie), gebruik makend van twee mogelijke systemen. Buiten de typologie van de oppervlaktewateren (inclusief kustwateren) dienen ‘biologische’ referentiecondities per type te worden bepaald.
  De referentie wordt daarbij gebaseerd op een goede ecologische status van de oppervlaktewateren, gerangschikt volgens hun biologische, hydro-morfologische en fysico-chemische toestand.


 • Beschrijving van het project

  • Doelstellingen

   Met deze studie streven we ernaar aan alle bovenvermelde doelstellingen m.b.t. de Belgische kustwateren te voldoen en dit tot op één zeemijl van de kustlijn. Het project combineert een algemeen overzicht van de Belgische kust- en mariene wetgeving en de status inzake de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water met een onderzoek naar de beschikbaarheid van gegevens en de afbakening van een typologie, referentieconditie en classificatie van de kustwateren. Dit project zal rechtstreeks relevant zijn voor de Belgische verplichtingen inzake de naleving van de bepalingen van de richtlijn en zal voltooid worden via de opeenvolging van verschillende werkpakketten.

  • Methodologie

   In werkpakket één zal de Belgische bevoegdheidsverdeling inzake kust-, en mariene wetgeving worden onderzocht alsook de stand van zake m.b.t. de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Bestaande relevante datasets en literatuurstudies zullen worden, geïnventariseerd, geanalyseerd en gerangschikt overeenkomstig hun belang. Verschillende gegevens waarvan in deze studie gebruik zal worden gemaakt zijn beschikbaar binnen de universiteiten, bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) en bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
   In het tweede werkpakket zullen de kustwateren gerangschikt worden volgens hun type. De typologie wordt gebaseerd op de beschikbare gegevens en studies geïnventariseerd in WP1. Zowel Systeem A als Systeem B zullen in dit werkpakket worden bekeken. Beide systemen zullen geëvalueerd worden en het systeem dat de voorkeur krijgt, zal verder worden uitgewerkt.
   In een derde werkpakket zal de referentieconditie bepaald worden. Een type specifieke biologische referentieconditie zal worden bepaald, met weergave van de waarden van de biologische kwaliteitselementen voor kustwatertypes met een goede ecologische status. Teneinde deze biologische referentieconditie te bepalen, zullen naast de biologische kenmerken eveneens criteria voor de fysico-chemische en hydro-morfologische toestand bepaald worden. In dit werkpakket zal een evaluatie gemaakt worden van de verschillende methodes ( historische data analyse, vormgeving, deskundige oordeel,…), hetgeen gebruikt kan worden om deze referentieconditie te bepalen; de gepaste methode zal geselecteerd en toegepast worden op de verschillende gegevens.
   In het vierde werkpakket zal de classificatie van de kustwateren geschetst worden, rekening houdend met beschikbare gegevens uit WP1 en het resultaat van WP3. De kustwateren zullen gerangschikt worden volgens hun ecologische status, vooropgesteld in de kaderrichtlijn en het begeleidende document rond typologie, referentie condities and classificatie systemen voor overgangs- en kustwateren.
   In het laatste werkpakket zullen adviezen geformuleerd worden naar de beleidsmakers toe.

Publicatie  Top | Instituten 
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST). Belgian Science Policy: Brussel. 119 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie