Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Resource Analysis N.V. (RA)
www.resource.nl

Overkoepelend instituut: Technum nv, meer

Thesaurustermen (18) : Baggerwerk; GIS; Havenreguleringen; Hydrologie; Kustzonebeheer; Laagwater; MER; Recreatiewateren; Rivierbeheer; Slib; Stortgebieden; Sustainable development; Sustainable development; Uiterwaarden; Visserij; Waterbeheer; Waterhuishouding; Windenergie
Geografische termen (2) : ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Durme R. [Marine Regions]
Adres:
Covelierstraat 15
2600 Antwerpen
België

Tel.: +32-(0)3-270 00 30
Fax: +32-(0)3-270 00 31
E-mail:
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 
Type: Commercieel

Personen (9)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten 

Voormalig geassocieerde persoon

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Technum nv; Resource Analysis N.V.; Projectbureau LTV (RA), meer

Abstract:
Resource Analysis (RA) is een onderzoeks- en adviesbureau met een multidisciplinair personeelsbestand van een vijfentwintigtal deskundigen. RA richt zich voornamelijk op het systematisch analyseren van complexe beleidsvraagstukken op het gebied van water- en kustbeheer, natuur en milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Ter ondersteuning van deze beleidsanalyse en besluitvorming ontwikkelt RA modellen en software. Voorbeelden zijn kennissystemen, beslissingsondersteunende systemen, workshops en spelsimulaties, ruimtelijke multi-criteria analyses, Rapid Assessment Program (software voor snel kwalitatief evalueren van consequenties van beleid) en ProjectWeb (projectbeheer via Internet). RA zoekt hierin voortdurend - ook door middel van eigen onderzoek - naar innovaties en heeft daartoe een zeer creatieve multidisciplinaire staf ter beschikking.
RA treedt in verschillende projecten eveneens op als "sparring partner" tussen verschillende partijen en zorgt voor het bijeenbrengen en doorzichtelijk analyseren van de informatie ten behoeve van het besluitvormingsproces.

Inzake kustgebonden projecten heeft Resource Analysis de voorbije jaren veel ervaring opgebouwd. Zo worden studies uitgevoerd binnen het kader van geïntegreerd kustzonebeheer en milieueffectenrapportage, inzake de impact van de zeescheepvaart op het mariene milieu en of de leefomgeving evenals studies die betrekking hebben op socio-economische vraagstukken: zoals bijvoorbeeld landbouw, natuur en visserij. Daarnaast richt Resource Analysis zich eveneens op de ontwikkeling van verschillende beslissingsondersteunende systemen en de ontwikkeling van een internet planning tool voor de kustzone.

Op dit moment bestaat Resource Analysis N.V. niet meer en is het onderdeel geworden van Technum NV.

Publicaties (42)  Top | Personen | Instituut | Projecten 
  opsplitsen filter
 • (2010). MKBA oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen. ECORYS Nederland B.V./Resource Analysis: Rotterdam. 96 pp., meer
 • Beekman, J.; Schoenmakers, A.; 't Lam, N.; Kos, G.; de Boer, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Fauna en Flora. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 161, bijlage pp., meer
 • Couderé, K.; Martens, C.; Trouw, K.; Darras, I. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Water. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 113, bijlages pp., meer
 • Darras, I.; Verhaegen, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch Deelrapport Bodem. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 89, bijlage pp., meer
 • Dresselaers, P.; Couderé, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-gezondheid. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 49 pp., meer
 • Poos, M.F.T.; van der Sleen, M.H.O.; Brandsen, G.W. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Geluid en Lucht. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 30, bijlage pp., meer
 • Schoenmakers, A. (2010). Verslechteringstoets voor herinrichting Zwin & Kievittepolder voor het Nederlandse deel. Resource Analysis/Arcadis: 's-Hertogenbosch. 51 pp., meer
 • Verhaegen, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Niet-technische samenvatting. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 65 pp., meer
 • Verhaegen, K.; Darras, I.; Bluekens, K. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Hoofdrapport. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 214, bijlage pp., meer
 • Verheyen, W.; van Dyck, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-Mobiliteit, recreatie en educatie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 70 pp., meer
 • Wauters, E. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 90 pp., meer
 • (2009). MKBA oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen. ECORYS Nederland B.V./Resource Analysis: Rotterdam. 87 pp., meer
 • Bückmann, E.; Harmsen, J.; Sendar, T.; Goffin, D.; Scheltjens, T. (2009). Capaciteitsanalyse binnenvaart Scheldegebied. Eindrapportage. Ecorys/Resource Analysis/Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Rotterdam. 58 pp., meer
 • Couderé, K.; Bluekens, K.; Catteeuw, I.; Trouw, K. (2009). Plan-MER voor het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan: kennisgeving. Versie 06. Resource Analysis: [s.l.]. XX, 225 + bijlagen pp., meer
 • Couderé, K.; Scheltjens, T.; Van Doninck, N.; Wauters, E.; Verhaegen, K.; Weyns, S.; Verbeeck, L.; Van De Genachte, G.; Dumez, J.; Maes, P.; De Vos, E.; Broeckx, S.; Indeherberg, M.; Beyen, W.; Vincke, J.; Thys, P.; Neuteleers, Ch.; Versieren, J.; Kuijken, E. (2008). Plan-MER over het Strategisch Plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving. Niet-technische samenvatting. Resource analysis - Technum NV: Antwerpen. 76 pp., meer
 • (2007). Kanaalzone Gent-Terneuzen. Omgevingsscenario's. ECORYS Nederland B.V./Resource Analysis: Rotterdam. 59 pp., meer
 • (2007). Kanaalzone Gent-Terneuzen. Leidraad voor het opstellen van de kosten-batenanalyse. ECORYS Nederland B.V./Resource Analysis: Rotterdam. 58 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Soresma; Resource Analysis (2007). Case study Durmevallei en Prosperpolder: deelopdracht 5: procesondersteunende tools. 2D morfologische modellering van Durme. Versie 3.0. AWZ. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. III, 41 + bijlagen pp., meer
 • Resource Analysis; EcoConsult (2007). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied: Kennisgeving/Startnotitie. Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium [ProSes 2010]/Provincie Zeeland/Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: [s.l.]. 123 pp., meer
 • (2006). Plan-MER voor het ontwerpstrategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving. Kennisgeving. IMDC/Resource Analysis/Aeolus/Sum Research/Tritel/Technum: België. 103 + bijlagen pp., meer
 • Bozuwa, J.; Gauderis, J. (2005). Vervoerstromen in de Rijn-Schelde Delta (RSD). Koppelingsmogelijkheden grensoverschrijdende verkeers- en vervoerstromen. Ecorys/Resource Analysis: Rotterdam. 36 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen: volume 3a. Scenarioanalyse: bijlagen. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. bijlagen + cd-rom pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan - Integrale verkenning Scheldebekken - Integrale verkenning Rupelbekken - Planstudie rivierherstel project Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. ix, 151 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 4. Maatschappelijke impactstudie: morfologische modelstudie van de Grote Nete: volume 3. Morfologische effecten van een rivierverruiming in de Grote Nete. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. III, 25 + appendices pp., meer
 • Verheyen, W.; Scheltjens, T.; Lowyck, E.; van Dyck, M.; Claus, E.; Kamp, B.; De Smedt, P. (2003). Opmaken van een beleidsplan waterrecreatie- en toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Resource Analysis: Antwerpen. 98 + annx. pp., meer
 • de Groot, K. (2002). Actorenanalyse voor tweede evaluatierapport van het MOVE project: eindrapport. Resource Analysis: Delft. 35 + bijlagen pp., meer
 • de Groot, K.; de Boer, M.; Waardenburg, D. (2002). Overlegstructuur Deltawateren, inventarisatie overlegorganen. Resource Analysis: Delft. 34 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Schelde. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Bijlage waterbalans: Schelde. Versie 3.1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. 39 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Rupel. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer
 • Lammerant, J.; van Dyck, M. (2002). Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage. Resource Analysis: Antwerpen. 54 pp., meer
 • Zanting, H.A.; van Dyck, M. (2002). Ontwikkelingsschets schelde-estuarium : concept probleemschets. Resource Analysis: Delft. 16 + annexes pp., meer
 • (2001). Studiedag langetermijnvisie Schelde-estuarium: bakens voor de toekomst? Resource Analysis: Delft. 20 + bijlagen pp., meer
 • Swanenvleugel, B.; van Oostrum, R. (2001). Zandwinning Westerschelde Container Terminal: startnotitie milieueffectrapportage. Resource Analysis: Delft. 21 pp., meer
 • Taal, M. (2001). Intervisieproject "In de kust kijken": inventarisatie ten behoeve van platform Rijn Schelde Delta. Resource Analysis: Delft. 10, + annexes pp., meer
 • Taal, M.; de Boer, M. (2001). Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Resource Analysis: Delft. 24 + annexes pp., meer
 • Zanting, H.A.; Claus, E.; de Boer, M.; ten Thij, F. (2001). Projectplan : Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium; Advies aan de TSC van 22 november 2001. Resource Analysis: Delft. 22 + annexes pp., meer
 • Mourits, L.; de Boer, M.; Gauderis, J.; ten Thij, F.; Zanting, H.A. (2000). Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium: een schetsmatig beeld ter voorbereiding van de langetermijnvisie: vastgesteld door de technische schelde commissie in haar vergadering van 14 januari 2000. Resource Analysis: Delft. i, 17 + bijlagen pp., meer
 • Uithol, F.M.; Bakker, M. (2000). Handleiding bij @-ivis versie 1.0 : elektronische langetermijnvisie schelde-estuarium. Resource Analysis: Delft. 14 pp., meer
 • (1997). Projectplan milieu-effectrapportage baggerspeciestort Westerschelde. Resource Analysis: Delft. 17 + bijlagen pp., meer
 • (1996). Synthese rapport. Communicatie met belangengroepen in het kader van "Herstel natuur Westerschelde". Resource Analysis: Delft. [diff. pag.] pp., meer
 • Heidemij Advies; Rijksinstituut voor Kust en Zee; Resource Analysis (1996). Herstel Natuur Westerschelde: bijlagerapport beoordeling. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, rijkswaterstaat Zeeland, Bestuurlijk Overleg Westerschelde: Middelburg. 11 + bijlagen pp., meer

Projecten (34)  Top | Personen | Instituut | Publicaties 
 • Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN, meer
 • Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN - Dijle, meer
 • Beleidsplan Waterrecreatie Vlaanderen, meer
 • EDSS: Estuarium Decision Support System, meer
 • Floodscape: Creating new landscapes for flood risk management, meer
 • Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, meer
 • Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer
 • Kwaliteit van de baggerspecie uit het Schelde-Estuarium, meer
 • Langetermijnvisie voor het Vlaams havenbeleid en bijhorend plan MER, meer
 • Maatschappelijke impactstudie voor de herinrichting van de valleigebieden van de Durme en de Grote Nete, meer
 • Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan, meer
 • Management milieu-effectrapportage Baggerspeciestort Westerschelde, meer
 • Methodiek voor het opstellen van een afwegingskader inzake de inplanting van waterkrachtcentrales op bevaarbare waterlopen, meer
 • Methodologie opmaak laagwaterstrategieën, meer
 • MOPSEA: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor de scheepvaart op de kleine waterwegen in Vlaanderen, meer
 • Opmaak d-@las voor ProSes, meer
 • Opmaak van laagwaterstrategieën, meer
 • Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets, meer
 • Opmaken van richtlijnen voor de watertoets, meer
 • Opstelling van een landbouweffectenrapport op planniveau van het Sigmaplan, meer
 • Opstelling van een landbouweffectenrapport van het Vlaamse onderdeel van het natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • Plan MER voor het identificeren van locaties voor het bergen van rivierslib, meer
 • Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen, meer
 • Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse in kader van een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Risicoanalyse voor het internationaal project duurzaam behoud Zwin, meer
 • Startnota voor een lange termijn visie voor het Vlaamse havenbeleid, meer
 • Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen, meer
 • Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • Strategische verkenning van de zoetwatervoorziening voor Zuidwest Nederland, meer
 • Tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen - A102, meer
 • Visvriendelijke technieken waterkrachtcentrales, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten