Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (VUB-HYDR)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2244
www.hydr.vub.ac.be

Engelse naam: Department of Hydrology and Hydraulic Engineering
Overkoepelend instituut: Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB-IR), meer

Thesaurustermen (3) : Kustaquifer; Waterkwaliteit; Zoutindringing
MOG-kernwoorden (6) : Constructie; Grondwater; Hydrodynamica; Kustverdediging; Sedimentmechanica/dynamica; Verontreinigende stoffen
Geografische term : België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-629 30 21
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (12)

Abstract:
De vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde heeft van meet af aan een sterke belangstelling gehad voor numerieke simulatietechnieken en computertoepassingen. Dit resulteerde in expertise in de ontwikkeling en het gebruik van hydrologische modelleringstechnieken. Bij de ontwikkeling, toepassing en visualisatie van deze modellen en hun resultaten wordt gebruik gemaakt van GIS en remote sensing. Onderzoeksprojecten op Vlaams, Belgisch en Europees niveau werden uitgevoerd met financiering van Vlaamse, Belgische en EU wetenschappelijke programma's, alsook rechtstreeks van overheden en industrie. De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling, kalibratie en validatie van modelleringstechnieken voor:
 • simulatie en voorspelling van de hydrologische processen op stroomgebiedschaal;
 • simulatie en analyse van processen die de afvloeiing en de kwaliteit van het oppervlaktewater regelen;
 • hydrodynamica en sedimenttransport alsmede lithologische en geomorfologische evolutie in het aquatisch milieu;
 • beoordeling van kwantiteit en kwaliteit van grondwaterstromen en regionale grondwaterreservoirs;
 • technieken voor het voorspellen en verbeteren van geïntegreerde waterbeheerpraktijken op regionale schaal;
 • onderzoek naar ecohydrologie om de interactieve processen tussen water en milieu te kwantificeren, sterk gekoppeld aan GIS- en teledetectietechnieken.


Op marien en estuarien gebied is het onderzoek gericht op:
 • waterbouwkundige werken, zoals rivierranden en -oevers, verdieping van vaargeulen en baggeren;
 • verzanding, sedimentatie en erosie in gebieden van havens, dijken, dammen, zeeweringen en kustbeschermingsstructuren;

 • effecten van grijze, blauw-groene infrastructuren op de structuur-procesinteractie en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de functionaliteit, natuurlijkheid en veiligheid van ecosystemen.

Publicaties (17)  Top | Personen | Projecten | Evenement | Datasets 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models. Environ. Model. Softw. 77: 19-31. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.11.010, meer
 • Peer reviewed article Ampe, E.M.; Raymaekers, D.; Hestir, E.L.; Jansen, M.; Knaeps, E.; Batelaan, O. (2015). A wavelet-enhanced inversion method for water quality retrieval from high spectral resolution data for complex waters. IEEE Trans. Giosci. Remote Sens. 53(2): 869-882. https://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2014.2330251, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.S.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. J. Mar. Syst. 128: 27-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2013.03.014, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. Geophys. Res. Abstr. 15(EGU2013-13172): 1. dx.doi.org/, meer
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Lavkulich, L.M.; Baeyens, W.; Goeyens, L.; Brion, N. (2007). Organic matter and dissolved inorganic nitrogen distributions in estuarine muddy deposits. Aquat. ecosyst. health manag. 10(1): 69-85. dx.doi.org/10.1080/14634980701211896, meer
 • Peer reviewed article De Smedt, F.; Mwanuzi, F. (1998). Simulation of transport of toxic pollutants in surface waters. WIT Trans. Ecol. Environ. 32: 11 pp, meer
 • Pereira, F.; Nossent, J.; Leyssen, G.; Van Uytven, E.; Blanckaert, J.; Adams, R.; Franken, T. (2023). Semi-probabilistic flood risk analysis including climate change uncertainties, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-15596. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-15596, meer
 • Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2015). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-12], meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (2010). Lithologische en geomorfologische kaart van de Beneden-Zeeschelde. Analyserapport: opmaak en interpretatie. Versie 3.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. XIV, 225 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (2010). Lithologische en geomorfologische kaart van de Beneden-Zeeschelde. Technisch rapport: methodologie en verwerking van de data. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VIII, 96 pp., meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • Chen, M.; Wartel, S. (2009). Estuarine hydrodynamics and energy, in: Proceedings of the 5th International Conference on Asian and Pacific Coasts : Singapore, 13-18 October 2009. pp. 216-222, meer
 • Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009). Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d'inondations et de marée réduite controlée - projet pilote Lippenbroek, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], meer
 • Chen, M.; Wartel, S.; De Smedt, F. (2006). Water en sediment in het estuarium van de Schelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 25-31, meer
 • Peters, J.J. (2004). Welke bagger- en andere rivierwerken zullen nodig zijn om de toegankelijkheid van de Scheldehavens in 2050 te verzekeren?, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], meer
 • Wartel, S.; Chen, M.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.; Bouillon, S.; Leermaekers, M.; Van Den Winkel, P. (2004). Bepaling van de verhouding marien-fluviatiel slib in de beneden Zeeschelde in het voorjaar van 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 66 pp., meer
 • Vandenberghe, V.; Van Griensven, A.; Bauwers, W.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Meirlaen, J.; Van Vooren, L.; Vanrolleghem, P.A. (2001). Het belang van continue waterkwaliteitsmetingen, toepassing op de Dender. (at) WEL (Hoboken) 5: 1-6, meer

Projecten (10)  Top | Personen | Publicaties | Evenement | Datasets 
 • De ontwikkeling van een Beleidsondersteunend Systeem (BOS) voor het waterkwaliteitsbeheer in het estuarium van de Schelde en de kustzone, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • Modelleren van toxische polluenten in een estuarien milieu, meer
 • Numerieke simulatie van het transport van toxische polluenten in de Schelde, het Schelde-estuarium en de Belgische kustwateren, meer
 • OMES 4: Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, meer
 • Simulatie van het transport van polychloorbyfenylen (PCB) in het Schelde estuarium met het waterkwaliteitsmodel WASP4, meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets, meer

Datasets (6)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • Department of Hydrology and Hydraulic Engineering - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the sedimentology in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Ecosystem management group (ECOBE) - UA; De Vlaamse Waterweg nv; (2019): OMES monitoring data Zeeschelde since 1995. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., meer
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE); Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (Ugent-PAE); Department of Hydrology and Hydraulic Engineering (VUB-HYDR); Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE); Flanders Hydraulics Research (MOW-WL); De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area., meer
 • Sedimentatieprocessen in het Tielrodeschor: 13 uurs metingen, meer
 • Sedimentlading in het fluvatiel deel van het Scheldebekken, meer
 • sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets